Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju

Kratek opis

Svetovalni delavec v vrtcu, šoli in dijaškem domu skupaj z drugimi strokovnimi sodelavci pomaga otrokom, učencem in dijakom pri učenju in pri razvijanju učinkovitih metod in tehnik učenja ter učnih navad.
Kaj delavec običajno dela

Svetovalni delavec pomaga otrokom, učencem in dijakom pri učenju in razvijanju učinkovitih metod in tehnik učenja in učnih navad. Svetuje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami in jim nudi pomoč pri razvijanju učinkovite komunikacije, urjenju v socialnih spretnostih, razvijanju dobre samopodobe, tehnik sproščanja in podobno. Učence in dijake informira o nadaljnjem izobraževanju, o poklicih in možnostih zaposlovanja in jim svetuje in pomaga pri izbiri nadaljnjega šolanja in pri iskanju štipendij. Koordinira in organizira pomoč učencem pri reševanju finančnih težav za subvencioniranje prehrane, šole v naravi in drugih dejavnosti programa šole.

Učiteljem in vzgojiteljem nudi pomoč pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja in jim svetuje za učinkovito delo z učenci in dijaki, ki imajo težave. Pripravlja in izvaja predavanja in delavnice za učitelje, vzgojitelje in starše na temo učenja, učnih navad, telesnega, osebnega, socialnega in poklicnega razvoja otrok. Sodeluje z vodstvom vrtca, šole in dijaškega doma pri pripravi razvojnega načrta poučevanja in strokovnega izpopolnjevanja učiteljev in vzgojiteljev. Pomaga pri oblikovanju ustrezne socialne klime in pri oblikovanju šolskega reda. Skupaj z učitelji soodloča o ponavljanju, napredovanju in prešolanju učencev in dijakov. Pripravlja različne analize, npr. analizo učne uspešnosti učencev, vedenjske problematike, vpisa, uspešnosti učencev in dijakov v nadaljnjem izobraževanju, socialno ekonomskih razmerah učencev, šolski klimi in kulturi.
Delovna področja

Svetovalni delavec se zaposli v vrtcu, osnovni šoli s prilagojenim programom ter v srednji šoli in v dijaškem domu. Glavna področja dela so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in s področnimi zakoni. Po tem zakonu imajo svetovalni delavci status strokovnih delavcev in so člani učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora. Skupaj z učitelji, vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci opravljajo vzgojno izobraževalno delo, ki obsega pouk in druge oblike dela z učenci. Delo svetovalnih delavcev je določeno z letnim delovnim načrtom vrtca, šole ali dijaškega doma. Glavne naloge so svetovanje otrokom, učencem, dijakom, učiteljem in staršem, sodelovanje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom vrtca ali šole in dijaškega doma pri načrtovanju, spremljanju in evaluaciji razvoja. Sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke in učence s posebnimi potrebami.
Delovni pripomočki

Osnovni delovni pripomoček je strokovna literatura s področja svetovalne dejavnosti, priročniki in revije. Svetovalni delavec uporablja osebni računalnik, elektronsko pošto in programe za statistično obdelavo podatkov in za vodenje evidenc z osebnimi podatki otrok, učencev in dijakov. Ima tudi urejevalnik besedila in program za vodenje vpisa učencev na srednje oziroma visoke šole. Pomemben je letni delovni načrt vrtca, šole in dijaškega doma, kjer mora biti program svetovalnega delavca natančno opredeljen.
Izdelek in storitev

Njegovi izdelki so različne analize, poročila in predlogi s področja vzgojno izobraževalnega dela, ki so lahko v obliki članka, priročnika ali brošure za interno uporabo. Vzporedne storitve so še mentorstvo in supervizija pripravnikom ali študentom na delovni praksi.
Znanja in spretnosti

Svetovalni delavci v vrtcu, šoli ali dijaškem domu so: psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi. Imeti morajo visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo. Po končanem pripravništvu svetovalni delavec opravi strokovni izpit. Za samostojno opravljanje poklica je potrebno veselje do dela z otroki, mladostniki in odraslimi ter znanje s področja komunikacije. Pomembno je, da je svetovalni delavec sistematičen pri delu, da ima delovne navade, osnovno računalniško izobrazbo, vsaj pasivno pozna en tuj jezik, predvsem angleščino in ima metodična in didaktična znanja.
Psihofizične sposobnosti

Poleg splošnih zdravstvenih zahtev ni posebnih psihofizičnih pogojev za delo. Pomembno je, da je svetovalni delavec zrela in odgovorna oseba, da je osebno urejen in ima stabilen značaj. Ker dela z otroci in mladimi ljudmi, se mora zavedati, da vzgaja tudi s svojim zgledom. Zaradi precejšnih čustvenih in psihičnih obremenitev je zaželeno dobro zdravstveno stanje.
Interesi

Pomemben je interes in veselje do dela z otroki. Svetovalni delavec ima spoštljiv odnos do drugih, zna prisluhniti ljudem, se vživeti v njihove probleme in jim je pripravljen pomagati. Pri svetovalnem delu zna presojati, se odločati ter predvideti posledice. Ima smisel za delo v skupini in sposobnost za vodenje skupin.
Razmere za delo

Svetovalni delavec ima običajno svojo lastno pisarno, čeprav veliko dela neposredno z otroki, učenci ali dijaki v učilnicah ali v vzgojnih skupinah. Delo je dinamično, delovni čas je pretežno dopoldanski. Določene aktivnosti, kot so govorilne ure, roditeljski sestanki, različna predavanja ali seminarji so običajno v popoldanskem času. Ritem dela je prilagojen šolskemu koledarju, kar pomeni, da ima dopust takrat, kadar so šolske počitnice.
Nevarnosti

Nevarnosti in poškodb pri delu praviloma ni.
Možnosti zaposlovanja

Svetovalni delavec se zaposli v vrtcu, osnovni in srednji šoli, osnovni šoli s prilagojenim programom ali v dijaškem domu.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri. Po končanem pripravništvu opravi strokovni izpit. Svetovalni delavec v vrtcu, šoli ali dijaškem domu je lahko: psiholog, pedagog, socialni delavec, socialni pedagog ali defektolog.
Druge informacije

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo in Oddelek za pedagogiko, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Fakulteta za socialno delo, Topniška 33, 1000 Ljubljana

Pedagoška fakulteta Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube