Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Organizator izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v izobraževalnih zavodih

Kratek opis

Organizator izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v izobraževalnem zavodu ali andragog organizira in vodi vzgojno-izobraževalne procese ter učenje odraslih v različnih oblikah. Skrbi za osebni in strokovni razvoj zaposlenih in izvaja izobraževalne načrte.
Kaj delavec običajno dela

Andragog organizira in vodi vzgojno izobraževalne procese ter učenje odraslih v različnih oblikah. Taka dela opravlja npr. na ljudski univerzi, v javnih izobraževalnih zavodih ali v zasebnih podjetjih za izobraževanje odraslih. Kot animator ali razvojni delavec sodeluje v timih in v svetovalnih službah ter zavodih za načrtovanje socialnega in kulturnega razvoja na lokalni ali nacionalni ravni. Organizira in vodi razne oblike priložnostnega in izkustvenega učenja, kjer se odrasli družijo in imajo kak skupni cilj, npr. v vrtcih, šolah, krajevnih skupnostih in podjetjih. Odraslim pomaga odkriti njihove skupne potrebe in jih spodbudi k učenju za razvoj neke skupnosti, npr. staršev, kolektiva ali kraja. Izbira ustrezne metode in tehnike učenja, ki vodijo do zaželenega cilja. Izvaja program osebne in poklicne resocializacije ter izobraževalni program v kazenskih ustanovah in na zavodih za zaposlovanje. Usposobljen je za množično informiranje in osveščanje, zato se lahko zaposli tudi v javnih medijih.
Delovna področja

Delo andragoga je pestro in zajema različna delovna področja. Eno pomembnejših je vodenje izobraževanja. Kot vodja izobraževanja skrbi za osebni in strokovni razvoj zaposlenih. Analizira potrebe po stalnem strokovnem izpopolnjevanju, izbere cilje, izdela načrt izobraževanja in je odgovoren za njegovo izvedbo. Spremlja porabo sredstev in izvedbo načrta ovrednoti uspešnost in učinkovitost izobraževanja. Medtem ko si prizadeva odkriti, kakšno izobraževanje ljudje potrebujejo, je zanj pomembno opazovanje ljudi in komuniciranje z njimi, poznavanje njihovega dela, poznavanje razvoja stroke in podjetja, zavoda ali uprave. Zaposlenim zna ponuditi krajše ali daljše oblike izobraževanja znotraj in zunaj podjetja. Izbrati mora ustrezne metode in oblike učenja, primerne sestavi zaposlenih. Organizira neformalne skupine, krožke in aktive, ki analizirajo kakovost dela in iščejo različne rešitve za njegovo izboljšanje dela. Pripravlja tudi strokovne ekskurzije, študijske projekte, začasne premestitve oziroma izmenjave na določenih delovnih mestih. Delo poteka v sodelovanju s strokovnim vodstvom in vodstvenim timom.
Delovni pripomočki

Andragog uporablja za izobraževalni proces sodobne avdio-vizualne pripomočke: grafoskop, televizor z video rekorderjem, kasetofon, diaprojektor, strokovno literaturo, kataloge znanj, kataloge izobraževanj. Nepogrešljiva je računalniška oprema in obvladanje programskih orodij za urejanje besedil, statistično obdelavo, vodenje evidence in grafično oblikovanje. Pri svojem delu je vezan tudi na pisarniško poslovanje, česar se nauči med pripravništvom. Sem sodijo razne evidence, mape, prijavnice in katalogi.
Izdelek in storitev

Andragog skrbi za stalno strokovno rast zaposlenih v zavodih, podjetjih, upravah in to v obliki: diagnosticiranja, zbiranja potreb, organizacije, načrtovanja, izvedbe izobraževanja in ovrednotenja dela. Izdela načrt stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki je sestavni del razvojnega načrta zavoda, podjetja ali uprave. Po njegovi zaslugi se ljudje zavedo, da izobraževanje prispeva k osebni rasti zaposlenih in razvoju zavoda, podjetja, uprave. Učinki izobraževanja in strokovne rasti se kažejo v večji delovni učinkovitosti in kakovosti dela.
Znanja in spretnosti

Andragog ima univerzitetno izobrazbo, ki jo lahko pridobi na Filozofski fakulteti v Ljubljani na oddelku za pedagogiko in andragogiko. Vsa temeljna znanja za opravljanje poklica pridobi med študijem. V dobi pripravništva prenese šolsko znanje v praktično delo. Pomemben je osebni interes za pridobivanje dodatnih spretnosti in izobrazbe. Delo zahteva veliko mero samostojnosti, spretnosti komuniciranja, socio-kulturne animacije, iznajdljivosti, iniciativnosti, sposobnosti vodenja in organiziranja. Delovna mesta, ki jih lahko opravlja, zahtevajo tudi znanje tujih jezikov, poznavanje računalniških orodij, administrativne spretnosti.
Psihofizične sposobnosti

Andragog mora imeti smisel za delo z ljudmi, dobro mora opazovati in prepoznavati značaje, biti mora takten, komunikativen in sposoben empatije. Kot pri vseh drugih poklicih, ki so vezani na delo z ljudmi, je tudi za andragoga značilno "izgorevanje" in možnost stresnih situacij, zato je pomembno, da znajo ohranjati psihofizično kondicijo.
Interesi

Posameznik, ki se odloča za ta poklic, mora čutiti nagnjenje do ustvarjalnega, organizacijskega in raziskovalnega dela. Osebnostne lastnosti potrebne za poklic so vztrajnost, skrben odnos do dela, odgovornost, sposobnost timskega dela, komunikativnost, inovativnost. Prav tako je pomembno ustvarjalno razmišljanje, zmožnost presojanja in sposobnost opazovanja ljudi.
Razmere za delo

Andragog opravlja administrativna dela v pisarni, druge aktivnosti, ki terjajo neposredno komunikacijo, pa pomenijo veliko gibanja med ljudmi. Razne oblike sestankov, izobraževanj, animacij opravlja v predavalnici, sejni sobi in v drugih prostorih. Ker mora spremljati ponudbe izobraževanja, se mora tudi sam izobraževati, potovati, obiskovati ustrezne ustanove, ki se s tem ukvarjajo. Ritem dela se nenehno spreminja. Delo je samostojno, skupinsko, veliko je stikov z nadrejenimi, podrejenimi in s strankami. Nekatere dejavnosti, npr. izbiranje med potrebami in načrtovanje izobraževanja, so zgoščene na določeno obdobje, zato je preostalo, mirnejše obdobje primerno za druge aktivnosti.
Nevarnosti

Administrativna opravila potekajo sede v prisiljeni drži, kar obremenjuje lokomotorni aparat, hrbtenico. Delo z ljudmi prinaša psihološke obremenitve: intelektualne, psiho-senzorne, emocionalne. Možne so tudi večje glasovne obremenitve zaradi predavanj.
Možnosti zaposlovanja

Andragog je lahko organizator ali vodja izobraževanja in strokovnega razvoja zaposlenih v zavodu in v podjetju. Lahko je animator v svetovalni službi ali dela v zavodu za načrtovanje socialnega in kulturnega razvoja na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Opravlja individualno in skupinsko andragoško svetovanje v različnih izobraževalnih ustanovah. Andragog lahko izvaja vodilne, razvojne, raziskovalne in upravne naloge na področju izobraževanja odraslih. Univerzitetni diplomirani andragog ima licenčno izobrazbo, ki mu daje možnost odpiranja zasebnih izobraževalnih ustanov za odrasle.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Organizator izobraževanja odraslih, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Organizator izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v izobraževalnih zavodih ima običajno zaključen diplomski študij pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Druge informacije

Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Andragoški center RS, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana

Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana

Revije: Sodobna pedagogika, Vzgoja in izobraževanje, Andragoška spoznanja, Novičke

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube