Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vzgojitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju

Kratek opis

Vzgojitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju v sodelovanju z drugimi strokovnjaki skrbi za celosten razvoj teh otrok in mladostnikov v zavodu in stanovanjskih skupinah.
Kaj delavec običajno dela

Delovno področje vzgojitelja- socialnega pedagoga praviloma zajema vse faze vzgojno-izobraževalnega procesa od pedagoške diagnostike do načrtovanja vzgojnega dela s posameznikom in vzgojno skupino. Skrbi za izvedbe posameznih vzgojnih aktivnosti, svetovalnih postopkov, nadzora in na koncu ovrednotenja. V okviru strokovne usposobljenosti prepoznava posebnosti in ovire v razvoju posameznika ali skupine. Na podlagi teh spoznanj načrtuje take vzgojne vsebine, postopke, metode in oblike dela, kakršni mu kar najbolje pripomorejo do vzgojnih, kompenzacijskih, korektivnih in preventivnih ciljev. Z vzgojnimi postopki in dejavnostmi se trudi razreševati vzroke, ki ovirajo osebnostno rast in razvoj otroka- mladostnika in mu onemogočajo da bi se vključil v svoje okolje.

S svetovanjem, vodenjem in usmerjanjem mladostniku pomaga, da si pridobi ustrezne življenjske izkušnje, občutek večje kompetentnosti in lastne vrednosti in s tem pozitivnejšo samopodobo. Načrtovane dejavnosti vzgojne skupine posameznike povezujejo, jim dajejo občutek varnosti ter jih naučijo sprejemati različnost in drugačnost, kar je eden od pogojev za uspešno socialno integracijo. Vzgojitelj dela z posamezniki, svetuje jim, jih motivira, jim pomaga pri učenju, spremlja njihovo počutje in uspehe. Pri delu s skupino spremlja odnose, dinamiko in razpoloženje v skupini in organizira prostočasne dejavnosti. Dela tudi s starši, jih seznanja z napredkom varovanca, usklajuje obiske in pričakovanja staršev z otrokovimi pričakovanji. Posredna dela in naloge vzgojitelja so sodelovanje in povezovanje z drugimi strokovnimi (so)delavci, učitelji, svetovalno in zdravstveno službo in lokalno skupnostjo. Vzgojitelj v zavodu za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju o svojem delu vodi dokumentacijo: dnevnik dela, tedenske in mesečne priprave, polletna in letna poročila o posameznikih, pripravi tudi letno poročilo in evalvacijo dela.
Delovna področja

Vzgojitelj v zavodu za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju se lahko zaposli v vzgojnem zavodu, mladinskem domu in v stanovanjski skupini za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju kot tudi v dijaškem domu. V procesu vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v redne programe vzgoje in izobraževanja se odpira novo področje strokovnega sodelovanja - svetovanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, osnovnih in srednjih šolah, ki bodo vključevali otroke s posebnimi potrebami.
Delovni pripomočki

Vzgojitelj v zavodu za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju v vzgojnem zavodu, mladinskem domu ali stanovanjski skupini uporablja pripomočke, ki jih predvideva vzgojno izobraževalni program. To je med drugim oprema za ustvarjalno preživljanje prostega časa: od avdiovizualnih sredstev, glasbenih instrumentov, opreme za športne in rekreativne dejavnosti, kot so kolesa, rolerji in smuči, opreme in materiala za likovno ustvarjanje pa do časopisov, revij in knjig. Posebno področje je delo z dokumenti, varovanje otrokovih listin, osebnih dokumentov in zagotavljanje njegove zasebnosti.
Izdelek in storitev

Namen vzgoje v vzgojnih zavodih, mladinskih domovih in stanovanjskih skupinah je uspešna resocializacija, to je ponovna vključitev ali reintegracija otroka in mladostnika v vsakdanje socialno okolje. Ti cilj je dosežen, če je otrok ali mladostnik v šoli uspešen, osebnostno in vedenjsko stabilen, če pozna svoje sposobnosti in zmožnosti in prevzema odgovornost za svoje ravnanje.
Znanja in spretnosti

Vzgojitelj v zavodu za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju mora imeti visoko stopnjo strokovne izobrazbe. Delovno področje je zasnovano izrazito interdisciplinarno, zato so potrebna znanja s področij pedagogike, defektologije, psihologije in sociologije. Poleg širokega in poglobljenega znanja s teh področij se z dodatnim izobraževanjem usposablja za vodenje vzgojne skupine, za senzitivni trening ter za organizacijo in vodenje prostočasnih dejavnosti, kot je npr. praktikum iz likovnih, glasbenih ali športnih dejavnosti.
Psihofizične sposobnosti

Delovne naloge vzgojitelja zahtevajo natančnost, samostojnost in odgovornost. Potrebna je sposobnost opazovanja in razumevanja, pravilna ocena in umirjeno reagiranje. Od vzgojitelja se pričakuje, da je iznajdljiv in ustvarjalen, v zaostrenih medosebnih odnosih pa strpen, čustveno stabilen in v določenih primerih pripravljen na improvizacijo. Za učinkovito sodelovanje in povezovanje s sodelavci vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci je motiviran za kooperativno delo, imeti mora sposobnosti usklajevanja pa tudi soočanja. Pomembno je osebno nagnjenje za delo z mladimi, življenjski optimizem, sposobnost vzpostavljanja zaupnega odnosa, vendar tudi zmožnost za objektivno, kritično in samokritično oceno in analizo dogodkov ali postopkov. Ker je vzgojitelj vodja, mora imeti organizacijske sposobnosti vodenja in odločnost, pa vendar demokratično naravnanost, prilagodljivost in komunikativnost, kar pomeni, da zna tudi poslušati.
Interesi

Vzgojitelja- socialnega pedagoga odlikujejo lastnosti, kot so socialna inteligenca, čustvena stabilnost, osebnostna urejenost in pozitivna življenjska energija. Zaveda se, da bolj učinkovito "vzgaja" s svojim zgledom, z vedenjem, ravnanjem in postopki, kakor z visoko verbalno spretnostjo, govorjenjem in prepričevanjem. Uspešnejši bo vzgojitelj, ki tudi v zasebnem življenju goji različne interesne dejavnosti, npr. potovanja, pohodništvo, glasbo, šport in drugo.
Razmere za delo

Vzgojiteljevo delo poteka zvečine v zaprtih prostorih z vzgojno skupino. Precejšen del časa vzgojitelj s skupino preživi na prostem pri športnih dejavnostih, taborjenju ali šoli v naravi. Delo vzgojitelja je tipično izmensko delo, pretežno poteka v popoldanskem in večernem času. Posebna zahtevnost vzgojiteljevega dela v zavodu, mladinskem domu ali stanovanjski skupini je delo v nočnem času ter delo ob sobotah, nedeljah in med prazniki. Delo je dinamično, zahteva velik psihični kot tudi fizični napor, zato je dobro zdravstveno stanje nujno, tako kot so potrebni tudi redni letni zdravniški pregledi.
Nevarnosti

Nevarnostim je vzgojitelj izpostavljen predvsem zaradi morebitnega neprilagojenega vedenja in agresivnosti otrok. Poškodbe so možne pri športnih dejavnostih, velika pa je tudi ogroženost zaradi stresnih situacij in sindroma izgorevanja.
Možnosti zaposlovanja

Vzgojitelj v zavodu za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju se zaposli v vzgojnem zavodu, mladinskem domu in v stanovanjski skupini za otroke in mladostnike z motnjami v socialni integraciji kot tudi v dijaških domovih. V procesu vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v redne programe vzgoje in izobraževanja se odpira novo področje strokovnega sodelovanja- svetovanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki bodo vključevali otroke s posebnimi potrebami.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Vzgojitelj v šoli in zavodu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Izobrazbo kandidat pridobi na Univerzi v Ljubljani in sicer na Pedagoški fakulteti na Oddelku za socialno pedagogiko.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube