Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Učitelj gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter otrok in mladostnikov z govorno-jezikovno motnjo

Kratek opis

Delo učitelja gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter otrok in mladostnikov z govorno-jezikovno motnjo obsega rehabilitacijo poslušanja in govora na vseh stopnjah in oblikah vzgoje, izobraževanja in usposabljanja gluhih in naglušnih oseb.
Kaj delavec običajno dela

Delo učitelja za gluhe in naglušne otroke in mladostnike z govorno-jezikovno motnjo obsega rehabilitacijo poslušanja in govora na vseh stopnjah in oblikah vzgoje, izobraževanja in usposabljanja gluhih in naglušnih oseb. Pri tem upošteva in spremlja zakonitosti razvoja otrok ter z individualnimi in individualiziranimi programi rehabilitacijo, vzgojo in izobraževanje prilagaja otrokovim potrebam. Izdela letni načrt in neposredno pripravo na rehabilitacijo ter vzgojno in izobraževalno delo. Svetuje in povezuje vse strokovne delavce, ki delajo z gluhimi in naglušnimi osebami. Uporablja sodobna didaktična sredstva, pripomočke in zbirke, sodobne elektroakustične aparature in druge tehnične pripomočke v procesu rehabilitacije, vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih oseb. O delu in razvoju posameznika, oddelka in skupine vodi predpisano dokumentacijo. Udeležuje se strokovnih srečanj, dela v komisijah ter v delovnih skupinah in predstavlja stroko javnosti.

Sodeluje pri oblikovanju novih učno-vzgojnih načrtov, pri projektih in raziskovalnih nalogah, kot tudi z zavodi in zdravstvenimi ustanovami, ki so udeleženi v procesu rehabilitacije. Sodeluje v procesu integracije gluhih in naglušnih in pri usposabljanju pedagoških delavcev ter spremlja novosti na področju rehabilitacije, vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih oseb. Vzdržuje stike s starši in rejniki, je mentor pripravnikom ali študentom in se sam stalno strokovno izpopolnjuje in skrbi za svojo osebnostno rast.
Delovna področja

Učitelj gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter otrok in mladostnikov z govorno-jezikovno motnjo se zaposli primarno: v centru oziroma zavodu za rehabilitacijo in usposabljanje gluhih v predšolskih oddelkih, v vrtcu, v oddelku osnovne šole, v srednji šoli, v domu in na oddelku za individualno delo. Sekundarno pa kot mobilni surdopedagog ali strokovnjak za slušno prizadete na otrokovem domu, v vrtcu in na osnovni in srednji šoli.
Delovni pripomočki

Pri svojem delu učitelj za gluhe in naglušne uporablja elektroakustične aparature, didaktična sredstva, makete, slike, prosojnice in kasete, avdiovizualna sredstva, kot je magnetofon, kasetofon, grafoskop, diaprojektor, video, televizijo in računalnik ter dokumente, ki so predpisani z zakonom.
Izdelek in storitev

Učitelj za gluhe in naglušne glede na postavljeno diagnozo pripravi izbrani program za vsakega posameznika. Učinkovita rehabilitacija učencu omogoči končati osnovno in srednjo šole ter pridobiti znanja za določen poklic.
Znanja in spretnosti

Delo učitelja gluhih in naglušnih uvrščamo med visoko zahtevna dela, kjer je potrebna visokošolska ali univerzitetna raven izobrazbe z opravljenim strokovnim izpitom. Za opravljanje poklica je potrebno obširno splošno in posebno znanje s področja defektološke smeri- surdopedagogike ter teorije o vzgoji in izobraževanju. V procesu izobraževanja učitelj osvoji teoretična strokovna znanja iz filozofije in etike, sociologije, psihologije, psihologije oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, pedagogike in specialne pedagogike. Potrebna so še znanja iz anatomije, fiziologije in patologije človeka, psihopatologije, humane genetike in diagnostike v surdopedagogiki. Nujno je poznavanje posebnega sveta gluhih in naglušnih oseb, poznavanje socialne politike ter pravne zaščite invalidov, nadalje statistike, metod in raziskovalnega dela v defektologiji, teorije komunikacij ter znanje materinega jezika in vsaj enega tujega jezika. Učitelj aktivno obvlada slovenski znakovni jezik, pozna kulturo gluhih in njihovo identiteto. Le tako lahko zagotovi kakovost pouka in posredovane snovi.

Posebna teoretična strokovna znanja vključujejo znanja iz avdiologije, lingvistike, psiholingvistike, fonetike, anatomije, fiziologije in patologije centralnega živčnega sistema ter slušnih in govornih organov, znanje o elektroakustičnih, računalniških ter drugih pripomočkih in njihovi uporabi v procesu rehabilitacije poslušanja in govora.
Psihofizične sposobnosti

Naloge in dela v poklicu zahtevajo od delavca samostojnost, natančnost in odgovornost, dar za opazovanje, pravilno presojo in ustrezno odzivanje, sposobnost komuniciranja, veliko razumevanja in potrpljenja, iznajdljivosti in iniciativnosti, čustveno stabilnost, jasen govor in zdrava čutila.
Interesi

Osnovno delo poteka z otroki in odraslimi, posamezniki ali skupinami, pri katerih so bile ugotovljene motnje: izguba sluha z vsemi posledicami- pomanjkanje govora, jezika ali govorno-jezikovne sposobnosti, izguba sluha s kombinacijami (mentalno nazadovanje in vedenjske motnje) in govorno-jezikovne motnje. V poklicu se poleg strokovnega znanja zahtevajo pozitivne osebnostne lastnosti. Učitelj mora biti sposoben na strpen in human način izobraževati in vzgajati osebe s posebnimi potrebami, reševati probleme, ki so povezani s šolo, družino, zaposlitvijo in širšo družbeno skupnostjo. Vseskozi je dolžan ravnati v skladu s strokovnim in etičnim kodeksom.
Razmere za delo

Učitelj za gluhe in naglušne dela pretežno v zaprtih prostorih, pri umetni razsvetljavi, le občasno na terenu, kjer potekajo tabori, kolonije, zimske šole v naravi ali mobilno delo. Dela tudi v izmenah, ponoči in ob nedeljah. Delo je večinoma dinamično, zahteva veliko gibanja in psihofizičnih naporov. Obvezni so redni zdravniški pregledi.
Nevarnosti

Posebne zahteve v komunikaciji imajo za posledico preobremenjenost govoril, zato mora učitelj paziti in skrbeti za svoj glas in govorni aparat. Poklic spremlja nevarnost profesionalnega izgorevanja.
Možnosti zaposlovanja

Učitelj gluhih in naglušnih se zaposli primarno: v centru oziroma zavodu za rehabilitacijo in usposabljanje gluhih v predšolskem oddelku, v vrtcu, v oddelku osnovne šole, v srednji šoli, v domu in na oddelku za individualno delo. Sekundarno pa kot mobilni surdopedagog, strokovnjak za slušno prizadete na otrokovem domu, v vrtcu in na osnovnih in srednjih šolah.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Univerzitetno izobrazbo si učitelj pridobi na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer defektologija za osebe z motnjami sluha in logopedija (SURDO-LOGO). Za vpis na študij je potreben preizkus verbalnih in neverbalnih govornih sposobnosti. Defektologijo je mogoče študirati redno, izredni študij je organiziran samo občasno. Aktivno znanje slovenskega znakovnega jezika se lahko pridobi na tečaju v društvu gluhih ali v rednem izobraževalnem programu.
Druge informacije

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana

Center za sluh in govor Maribor, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta- smer defektologija, Ljubljana.

Filmi, zgibanke in druge informacije so dostopni v ustanovah, kjer so učitelji za gluhe in naglušne zaposleni.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube