Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Varuh človekovih pravic

Kratek opis

Varuh človekovih pravic raziskuje in sodeluje pri razrešitvi stanja povsod, kjer so kršene človekove pravice. O tem, kako zavarovati svoje pravice, seznanja javnost in pripravlja bilten varuha človekovih pravic.
Kaj delavec običajno dela

Varuh človekovih pravic preiskuje nezakonito ali nepravilno delo državnih organov in na podlagi pobude začne postopek. S soglasjem prizadetega lahko začne postopek tudi na svojo pobudo. Obravnava širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost državljanov. Državnim organom daje predloge, mnenja, kritike in priporočila, posreduje jim svoje stališče z vidika varstva človekovih pravic. Po poizvedbah in preiskavi izdela poročila o svojih ugotovitvah. Z njimi obvešča javnost in državni zbor. Državnemu zboru ali vladi daje pobude za spremembe zakonov in drugih aktov. Pripravlja pobude za izboljšanje poslovanja in ravnanja s strankami. S soglasjem prizadetega vloži ustavno pritožbo ali zahteva presojo ustavnosti in zakonitosti. Opravlja preglede zaporov in drugih prostorov, v katerih so osebe, ki jim je odvzeta prostost. Funkcionarje in uslužbence državnih organov vabi k sodelovanju v preiskavah. Za dodatna pojasnila lahko povabi kogarkoli za pričo ali izvedenca in ima dostop do podatkov in dokumentov, ki so v pristojnosti državnih organov. Sodeluje s sorodnimi ustanovami in njihovimi združenji v drugih državah ter z mednarodnimi organizacijami na področju varovanja človekovih pravic.
Delovna področja

Delovna področja varuha človekovih pravic so raznolika in zajemajo naslednja področja: ustavne pravice, omejitev osebne svobode, socialna varnost, delovno pravne zadeve, upravne zadeve in sodni postopki, okolje in prostor, gospodarske javne službe, stanovanjske zadeve, varstvo otrokovih pravic in drugo.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki varuha človekovih pravic so: ustava, zakoni, predpisi, pogodbe in drugi akti, dokumentacija in poročila na različnih področjih delovanja.
Izdelek in storitev

Varuh raziskuje in sodeluje pri razrešitvi stanja povsod, kjer so kršene človekove pravice. O tem, kako zavarovati svoje pravice, seznanja javnost in pripravlja bilten varuha človekovih pravic. O kršitvah pravic obvešča državne organe ter ustanove in po potrebi o hujših kršitvah tudi mednarodno javnost.
Znanja in spretnosti

Pri delu se ravna po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Pri svojih intervencijah se lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja.
Psihofizične sposobnosti

Varuh človekovih pravic mora biti vztrajen, dosleden in sposoben tudi za trda pogajanja s sogovorniki. Trdno zdravje in redna vadba pripomoreta k večji učinkovitosti dela.
Interesi

Varuh ima interes za pravičnost in pravice posameznika in za zaščito le-teh uporablja številna znanja in spretnosti. Zaveda se, da pravice prinašajo tudi odgovornosti, in da je treba vzpostaviti pogoje za čim bolj pravične družbene razmere.
Razmere za delo

Pogosto je v stiku s svojimi sodelavci in strankami. Zaradi pritožb o kršitvah temeljnih pravic, ki jih posreduje na pristojna mesta, je njegovo delo odgovorno in pogosto tudi stresno.
Nevarnosti

Zaradi konfliktnih interesov in stisk posameznikov pogosto deluje v stresnih razmerah.
Možnosti zaposlovanja

Varuha človekovih pravic izvoli državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev za dobo šestih let in je po poteku mandatne dobe lahko še enkrat izvoljen.
Izobraževanje

Zakon o varuhu človekovih pravic ne predpisuje niti stopnje niti smeri šolske izobrazbe. Določa pa, da je za varuha lahko izvoljen le državljan Republike Slovenije.
Druge informacije

Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube