Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju

Kratek opis

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju v sodelovanju s strokovnjaki drugih profilov skrbi za celosten razvoj otroka, mladostnika in tudi odraslih z motnjami v duševnem razvoju.
Kaj delavec običajno dela

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju predvsem v fazi opazovanja, odkrivanja bolezni in usmerjanja otroka dela timsko in tesno sodeluje s starši. Glavna področja dela so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in z drugimi področnimi zakoni in predpisi.
Delovna področja

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju se zaposli v vrtcu, osnovni šoli, osnovni šoli s prilagojenim programom, zavodu ali centru za usposabljanje otrok in mladostnikov z zmernimi, težjimi in najtežjimi motnjami v duševnem razvoju. Dela v socialno-varstvenem zavodu, v varstveno delovnem centru, v zdravstvenem zavodu, v svetovalnem zavodu, v zavodu za šolstvo ali v invalidskem podjetju. Glede na tako raznolika delovna področja je raznolika tudi vsebina, vendar je osnovna pedagoška dejavnost v najširšem smislu.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki učitelja otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju so splošna in posebna didaktična sredstva: slikanice, učbeniki, priročniki, delovni zvezki, knjige, kasete, diskete, avdio-vizualna sredstva in računalniki z ustreznimi didaktičnimi programi. H konkretizaciji učenja prispevajo igrače, igrala, ponazorila, predvsem pa običajni, vsakdanji predmeti ter orodja, ki jih otrok ali mladostnik pozna iz domačega okolja. Pomembni so tudi improvizirani, preprosti, pa tudi pravi glasbeni inštrumenti, pripomočki za individualni razvoj govora ali nebesedno komunikacijo, oprema za individualne ali skupne gibalne ter športne igre, gibanje v vodi in nasploh v naravi, kolesarjenje in jahanje.

Materiali so povezani s pripravami in izvajanjem naštetih dejavnosti, še posebno likovne, glasbene, športne in delovne, kar pomeni bodisi pripravo za poklic, opravljanje enostavnega dela v varstveno-delovnih centrih ali drugih oblikah zaposlovanja, pri osebah s hujšimi motnjami pa razvoj osebnosti in kvaliteto življenja. Dokumenti so različni glede na različna delovna področja. Na šolskem področju je temeljni dokument letni delovni načrt, predpisan učni načrt, individualni vzgojno-izobraževalni program, dnevnik, letni učni načrt, mesečne priprave, dnevne priprave, dnevna opažanja, letna poročila o napredku učenca in ovrednotenje individualnega programa. Na drugih delovnih področjih so dokumenti drugačni oziroma prilagojeni, vedno pa je treba biti pozoren na varovanje osebnih podatkov.
Izdelek in storitev

Najvišji cilj, ki je skupen učiteljevemu delu na vseh področjih, je vsestranski razvoj otroka, mladostnika ali odraslega z motnjami v duševnem razvoju. Temu cilju so prilagojeni posamezni cilji, ki so odvisni predvsem od posebnosti vsakega otroka, mladostnika ali odraslega ter od okolja, v katerem živi in dela. Tudi ti cilji so razdeljeni na operativne cilje v skladu z individualnimi vzgojno-izobraževalnimi ali delovnimi programi. Delo je natančno programirano, pri čemer se v praksi posamezniku prilagojeni cilji kar najbolj spontano prepletajo. Slediti mora temeljnim štirim ciljem učenja: učiti se, da bi vedeli; učiti se, da bi znali delati; učiti se živeti in učiti se živeti skupaj v skladu s svojimi možnostmi.
Znanja in spretnosti

Znanja, ki jih učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju potrebuje in s katerimi bo odločilno vplival na potek posameznikovega življenja, so: razvoj otroka brez motenj in z motnjami v razvoju, zakonitosti pedagoških procesov in vsebin učnih načrtov, postopki diagnosticiranja, usmerjanja in načrtovanja, ovrednotenja specialno pedagoškega dela, specialne metodike in didaktike, družinske dinamike, tehnik modifikacije neželenih oblik vedenja, osnovnih družbenih procesov v okolju in področne zakonodaje. Pri delu z odraslimi mora poznati tudi principe zaposlovanja v posebnih okoliščinah in tehnologijo ter osnove andragogike. Glede na zahteve programov in vsakdanjega življenja je priporočljivo, da ima učitelj čim več daru in znanja na področjih gibalne, glasbene, likovne in delovne dejavnosti, predvsem pa veselja do razvoja teh področij in do pridobivanja znanj ter spretnosti, ki jih bo lahko aktivno prenašal na otroke, mladostnike ali odrasle.
Psihofizične sposobnosti

Poleg splošnih zdravstvenih zahtev je zaželeno dobro zdravstveno stanje, saj so pri opravljanju poklica učitelja dokazane velike čustvene in psihične obremenitve, pri delu z osebami z več motnjami pa tudi fizične obremenitve. Osebe z motnjami v duševnem razvoju lahko tudi nekritično posnemajo svoje učitelje in vzgojitelje, katerih osebnostna zrelost, stabilnost in odgovornost, vljudnost in doslednost so zato še toliko pomembnejše lastnosti.
Interesi

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju mora imeti veliko ter iskreno veselje do dela z "drugačnimi" ljudmi, ki imajo poleg splošnih tudi posebne potrebe, odvisno od vrste in stopnje motenosti v razvoju, pa tudi kronološke starosti in drugih okoliščin. Biti morajo aktivni, ustvarjalni in inovativni. Znati morajo opazovati in analizirati dogodke, spoštovati vsako osebnost in življenje. Potrebna je visoka stopnja strpnosti in izostren občutek za besedno ali nebesedno komunikacijo.
Razmere za delo

Razmere za delo so odvisne od področja dela. V predšolskem obdobju so to ambulante, igralnice, kabineti, otroška igrišča in letovišča. V šolskem obdobju pa šolski prostori, telovadnice, bazeni, športna igrišča, narava, mestno in vaško okolje. V obdobju odraslosti so področja dela delavnice, skladišča, bivalne enote v sklopu zavoda ali vključene v okolje pa tudi športno-rekreacijski tereni in narava. Nekatere skupine otrok, mladostnikov ali odraslih potrebujejo pomoč ves čas, zato poteka delo z njimi dopoldne, popoldne, v izmenah, občasno tudi ob nedeljah in med prazniki. Ritem dela je prilagojen sposobnostim in posebnostim otrok, mladostnikov, odraslih pa tudi potrebam staršev ali, v varstveno delovnih centrih ter invalidskih podjetjih, zahtevam delovnega procesa.
Nevarnosti

Zaradi stalne psihične napetosti in potrebe po ustvarjalnosti je učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju še posebej izpostavljen procesu "izgorevanja". To je zlasti opazno v poznejših letih, ko so posledice stalnega nesorazmerja med vloženim trudom in relativno skromnimi rezultati lahko iztrošenost in pogosta obolevanja. Pri osebah s hudimi in večkratnimi motnjami v razvoju je potrebno veliko fizičnega dela, kjer občasno sodeluje tudi učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem zdravju, pri nekaterih oblikah motenosti pa je učitelj izpostavljen tudi nepredvidljivi fizični ogroženosti. Pogostejša so obolenja hrbtenice in glasilk in psihoreaktivna obolenja.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Učitelj v šoli in zavodu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Poklic učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju zahteva visoko pedagoško izobrazbo- smer defektologija.
Druge informacije

SPOT, Slovenska poslovna točka, Učitelj za otroke s posebnimi potrebami

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube