Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Učitelj za slepe in slabovidne otroke in mladostnike

Kratek opis

Učitelj za slepe in slabovidne otroke in mladostnike v sodelovanju s strokovnjaki drugih profilov skrbi za vzgojo, izobraževanje, rehabilitacijo ter za celostni razvoj otrok in mladostnikov z motnjami vida.
Kaj delavec običajno dela

Učitelj za slepe in slabovidne zlasti v fazi opazovanja, odkrivanja bolezni in usmerjanja otroka dela timsko in sodeluje s starši. Glavna področja dela so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter drugimi področnimi zakoni in predpisi.
Delovna področja

Učitelj za slepe in slabovidne se zaposli v vrtcu, osnovni ali srednji šoli, osnovni ali srednji šoli s prilagojenim programom, na zavodu ali v centru za usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Dela lahko v socialno-varstvenem zavodu, v varstveno-delovnem centru, v zdravstvenem ali svetovalnem zavodu, zavodu za šolstvo ali v invalidskem podjetju. Glede na delovna področja je raznolika tudi njihova vsebina, vendar je temelj vselej pedagoška dejavnost v najširšem smislu.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki učitelja so splošna in posebna didaktična sredstva, prilagojena posebni komunikacijski potrebi slepe ali slabovidne osebe. To so: učbeniki, priročniki in delovni zvezki v prilagojeni tehniki, kasete, diskete, avdiovizualna sredstva, modeli, makete, reliefni zemljevidi in globusi, reliefne slike, matematični geometrijski pribor ter prilagojena strojna in računalniška oprema. H konkretizaciji učenja prispevajo splošni didaktični pripomočki in materiali, prilagojeni komunikacijski dostopnosti slepe ali slabovidne osebe, tako da spodbujajo njen vsestranski razvoj. Dokumenti so različni glede na področje, na katerem učitelj za slepe in slabovidne deluje. Na šolskem področju so temeljni dokumenti letni delovni načrt, predpisani učni načrt, individualni vzgojno-izobraževalni program, dnevnik, letni učni načrt, dnevne priprave, dnevna opažanja, letna poročila o napredku učenca in ovrednotenje individualiziranega programa.
Izdelek in storitev

Cilj, ki je skupen učiteljem na različnih področjih dela, je vsestranski razvoj otroka ali mladostnika z motnjami vida. Temu cilju so prilagojeni posamezni cilji, ki so odvisni predvsem od posebnosti vsakega mladostnika in okolja, v katerem živi in dela. Razdeljeni so na operativne cilje v skladu z individualnimi vzgojno-izobraževalnimi ali delovnimi programi.
Znanja in spretnosti

Učitelj za slepe in slabovidne potrebuje dobro poznavanje psihosocialnega razvoja otroka brez motenj in otroka z motnjami v razvoju, s poudarkom na slepih in slabovidnih, na zakonitostih pedagoških procesov in vsebinah učnih načrtov. Poznati mora postopke diagnosticiranja, usmerjanja, načrtovanja in ovrednotenja specialnega pedagoškega dela, specialne metodike in didaktike, družinske dinamike, tehnik modifikacije neželenih oblik vedenja, osnovne družbene procese v okolju in področje zakonodaje. Poleg tega ima komunikacijske veščine in spretnosti, ki mu omogočajo, da slepim in slabovidnim na primeren način približa realni zunanji svet.
Psihofizične sposobnosti

Poleg splošnih zdravstvenih zahtev je želeno dobro zdravstveno stanje, saj so pri opravljanju tega poklica dokazane velike čustvene, duševne in telesne obremenitve. Osebnostna zrelost, stabilnost in samostojnost, doslednost, sposobnost natančnega opazovanja, odgovornost in pravilna presoja, sposobnost komuniciranja, iznajdljivost, ustvarjalnost ter iniciativnost so lastnosti, ki naj odlikujejo učitelja za slepe in slabovidne.
Interesi

Učitelj za slepe in slabovidne otroke in mladostnike zmore sprejemati osebe s posebnimi potrebami brez predsodkov in lastnih čustvenih projekcij. Biti mora aktiven, ustvarjalen, inovativen in strpen. Ima sposobnost empatije, posredovanja zdravih življenjskih vzorcev in profesionalnega dotika- neposredni dotik kot princip učenja in tehnika spremljanja slepe ali slabovidne osebe ter evalvacija naučenega.
Razmere za delo

Razmere za delo so odvisne od področja dela v vzgojno-izobraževalni ali drugi ustanovi, v družini in pri vključevanju v okolje in od kronološke starosti osebe z motnjami vida. Delo poteka v zaprtih prostorih, na športnih površinah, v naravi in v prometu. Mobilni pedagog dela na terenu. Povsod so za delo učitelja značilne velike psihofizične obremenitve.
Nevarnosti

Učitelj za slepe in slabovidne je izpostavljen pogostim nepredvidljivim psihofizičnim obremenitvam, posledice pa so lahko psihoreaktivna obolenja, obolenja glasilk in dihalnih poti. Zaradi stalne psihične napetosti je izpostavljen procesu poklicnega izgorevanja.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic učitelj za slepe in slabovidne otroke in mladostnike je potrebna univerzitetna izobrazba pedagoške smeri z dopolnilnimi specialno pedagoškimi znanji za poučevanje oseb z motnjami vida, široka splošna znanja ter posebne osebnostne lastnosti glede na populacijo slepih in slabovidnih.
Druge informacije

Center IRIS- Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva cesta 2, 1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Učitelj za otroke s posebnimi potrebami

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube