Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Kratek opis

Pomočnik vzgojitelja pomaga pri povezanosti vrtca in otrokove družine in spodbuja otroka, da razvije spretnosti, kako skrbeti zase in ustvarja prijazno ozračje. Otrokom nudi možnosti in spodbude za raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje.
Kaj delavec običajno dela

Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. Pomaga pri izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa in samostojno izvaja posamezne naloge po dogovoru z vzgojiteljico. Pomaga pri uporabi didaktičnega materiala za dejavnost otrok. Skrbi za pripravo vzgojnih sredstev, igrač in igral ter za funkcionalno in estetsko ureditev prostora. Poskrbi za primerno časovno razporeditev in oblike dnevnih opravil, kot je prehrana, higiena, počitek in bivanje na prostem. Sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom in z vzgojiteljem sodeluje pri izdelavi zaključnega poročila o uresničevanju nalog v preteklem letu.
Delovna področja

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok se zaposli v vrtcu. Glavna področja dela so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s področnimi zakoni. Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
  • prvo starostno obdobje, otroci v starosti od enega leta do treh let
  • drugo starostno obdobje, otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali kombinirane oddelke. Po tem zakonu imajo pomočniki vzgojiteljev status strokovnih delavcev. Skupaj z drugimi strokovnimi delavci opravljajo vzgojno izobraževalno delo, ki ustvarja možnosti za razvoj in učenje otroka. Pri tem so odgovorni tudi za varnost otrok. Eno pomembnih področij dela je delo s starši. Pomočnik vzgojitelja sodeluje pri roditeljskih sestankih in v skupinskih oblikah sodelovanja vrtca s starši. Posreduje jim dnevne informacije o dejavnostih in vedenju otroka v vrtcu.
Delovni pripomočki

V skladu z usmeritvijo in letnim delovnim načrtom vrtca pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok sodeluje pri pripravi na vzgojno delo. Za delo potrebuje ustrezno strokovno literaturo, priročnike in revije. Posebej je poudarjen pomen delovnih pripomočkov za glasbene, plesne, likovne, gibalne in jezikovne dejavnosti.
Izdelek in storitev

Otroci morajo osvojiti temeljna pravila vedenja in komuniciranja. Pomočnik vzgojitelja pomaga pri povezanosti vrtca in otrokove družine in spodbuja otroka, da razvije spretnosti, kako skrbeti zase in ustvarja prijazno ozračje. Otrokom nudi možnosti in spodbude za raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica, ki odločilno vpliva na otrokov osebnostni razvoj, saj se otrok z njim istoveti in ga posnema, se zahteva strokovno in splošno izobrazbo, ustrezne sposobnosti, posluh, gibalne in ročne spretnosti in osebnostne lastnosti. Pomočnik vzgojitelja ima znanja iz razvojne psihologije in predšolske pedagogike. Za uspešno opravljanje poklica potrebuje veselje do dela z otroki, znanje s področja komunikacije in obvladovanje socialnih veščin. Pomembno je, da je pomočnik vzgojitelja občutljiv za potrebe predšolskega otroka in da je osebnostno zrel.
Psihofizične sposobnosti

Pomočnik vzgojitelja mora izpolnjevati splošne zdravstvene zahteve. Zaradi dela s hrano so potrebni redni zdravniški pregledi enkrat na leto. Za opravljanje poklica je nujen tudi tečaj higienskega minimuma. Zaradi velikih čustvenih in psihičnih obremenitev je zaželeno dobro zdravstveno stanje. Pomočnik vzgojitelja mora biti zrela in odgovorna oseba, osebno urejena in imeti stabilen značaj. Pomočnik vzgojitelja v vrtcu deluje s svojim vedenjem, zato se mora zavedati, da vzgaja tudi s svojim zgledom.
Interesi

Pomočnik vzgojitelja je za delo z otroki motiviran. Njegovo delo temelji na ljubezni in veselju do dela z otroki. Razvite mora imeti osebnostne lastnosti, kot so ustvarjalnost, komunikativnost, senzibilnost, občutljivost in empatijo- sposobnost vživljanja v doživljanje otrok.
Razmere za delo

Pomočnik vzgojitelja dela ob vzgojitelju v vrtcu. Igralnica je prostor, kjer ima svoj delovni prostor. Uporablja tudi druge prostore v vrtcu in izven vrtca, ki so namenjeni otrokom. Vsak dan preživi s skupino otrok nekaj časa na prostem, na igrišču in na sprehodu. Letovanja, zimovanja in druge oblike bivanja zunaj vrtca omogočajo otrokom nekajdnevne dogodivščine izven domačega kraja. Delo je zelo dinamično, običajno poteka v dopoldanskem in popoldanskem času. Ritem dela je prilagojen potrebam družin in je odvisen od okolja, v katerem vrtec deluje. Delo pomočnika vzgojitelja je vezano na zgodnje jutranje in pozne popoldanske ure (prihodi otrok v vrtec in odhodi domov). Okolje v katerem dela, je pogosto dokaj hrupno, saj je skupaj veliko otrok.
Nevarnosti

Zaradi narave dela so pogostejša kronična obolenja hrbtenice, glasilk in sluha. Z leti postaja delo pomočnika vzgojitelja vedno bolj naporno in obremenjujoče.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Pomočnik vzgojitelja ima srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po programu za področje predšolske vzgoje ali zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki. Dobro mora obvladati slovenski knjižni jezik.
Druge informacije

SPOT, Slovenska poslovna točka, Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube