Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vzgojitelj predšolskih otrok

Kratek opis

Vzgojitelj/ica ustvarja in zagotavlja možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Razvija otrokovo samostojnost, samoiniciativnost, radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja, ustvarjalnega izražanja in pozitivno podobo o sebi.
Kaj delavec običajno dela

Delo vzgojitelja obsega pripravo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja v vrtcu. Pomembno je, da so dejavnosti načrtovane na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja in njegovih potreb. Vzgojitelj izbira ustrezne vsebine, oblike in metode dela. Vzgojno-izobraževalni proces tudi neposredno vodi, organizira in vodi dejavnosti otrok in pripravlja didaktični material. Pri tem otroke spodbuja, opogumlja, usmerja in se z njimi igra. Zaradi spremljanja njihovega razvoja vzgojitelj opazuje otroke pri različnih dejavnostih in v različnih okoliščinah. Med izvajanjem programa strokovno vodi pomočnika vzgojitelja, ki skrbi za pripravo vzgojnih sredstev, igrač, igral in didaktičnega materiala ter za funkcionalno in estetsko ureditev prostora. Poskrbeti mora za primerno časovno razporeditev in oblike izvajanja dnevnih opravil, prehrane, higiene, počitka in bivanja na prostem. Sodelovanje s starši poteka v okviru različnih dejavnosti v vrtcu. Vzgojitelj se nenehno strokovno izpopolnjuje. Sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom in pripravi zaključno poročilo o opravljenih nalogah v minulem letu.
Delovna področja

Vzgojitelj predšolskih otrok se zaposli v vrtcu, v osnovni šoli za delo v prvem razredu in v zdravstvenih ustanovah. Glavna področja dela so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in s področnimi zakoni. Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih otrok: v starosti od enega leta do treh let in v starosti od treh let do vstopa v šolo. Vzgojno delo poteka v oddelkih, otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali kombinirane oddelke. Po tem zakonu imajo vzgojitelji status strokovnih delavcev in so člani vzgojiteljskega zbora. V vzgojnih dejavnosti mora vzgojitelj upoštevati razvijajoče se otrokove sposobnosti, njegove lastnosti, potrebe in nagnjenja. V okviru teh dejavnosti se mora otrok dobro počutiti, biti mu morajo v veselje.
Pri vseh dejavnostih je vzgojitelj odgovoren za varnost otrok. Vzgojitelj spremlja razvoj otrok in skrbi za ugodno socialno ozračje. Eno pomembnih področij dela je delo s starši. Vzgojitelj vodi roditeljske sestanke in individualne razgovore s starši, vodi in organizira druge oblike sodelovanja in skrbi za pretok dnevnih informacij.
Delovni pripomočki

Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela določi vrtec z letnim delovnim načrtom, ki mora biti usklajen z nacionalnim dokumentom za predšolsko vzgojo- učnim načrtom za vrtce. Z njim se določijo organizacija in delovni čas vrtca, programi vrtca, razporeditev otrok v oddelke in drugo. Naloga vzgojitelja je pisna priprava v skladu z delovnim načrtom ter zapis o spremljanju otrokovega razvoja in dosežkov. Vzgojitelj potrebuje za svoje delo ustrezno strokovno literaturo, priročnike in revije. Velik je pomen delovnih pripomočkov za glasbene dejavnosti, kot so glasbeni inštrumenti, plesnih, likovnih, gibalih, jezikovnih dejavnosti in dejavnosti s področja narave in matematike. Pri spodbujanju jezikovne zmožnosti si pomaga s knjigami z različnih področij, kot so pravljice, pesmi in igre. Pri delu uporablja računalnik za administrativno in pedagoško delo.
Izdelek in storitev

Vsakdanje dejavnosti v vrtcu morajo otroku omogočiti razvijanje občutka varnosti in pripadnosti. V vrtcu naj otroci dobe občutek, da so upoštevani kot posamezniki in občutek spoštovanja zasebnosti. Otroci morajo osvojiti temeljna pravila vedenja in komuniciranja. Vzgojitelj skrbi za povezanost vrtca in otrokove družine in spodbuja razvoj otrokovih spretnosti pri skrbi zase. Oblikuje bogato in raznovrstno glasbeno, likovno, plesno, gledališko okolje z različnimi spodbudami in podpira otrokovo ustvarjalnost. V okviru umetniških dejavnosti povezuje vsebine s področij narave, družbe, matematike, jezika in gibalnih dejavnosti. Ustvarja prijazno razpoloženje in medsebojno zaupanje, s čimer otroka spodbuja k odprtosti in želji po izražanju. Otrok v vrtcu spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Vzgojitelj pa skrbi, da ima dovolj možnosti in spodbude za raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje.
Znanja in spretnosti

Vzgojitelj predšolskih otrok odločilno vpliva na otrokov osebnostni razvoj, saj se otrok z njim istoveti in ga posnema, zato mora imeti dobro strokovno in splošno izobrazbo, ustrezne sposobnosti, posluh, gibalne in ročne spretnosti in osebnostne lastnosti. Upoštevati mora dognanja razvojne psihologije in predšolske pedagogike. Spoznavanje otrok in spremljanje njihovega razvoja zahteva tudi uporabo metode opazovanja. Za uspešno opravljanje poklica vzgojitelja predšolskih otrok je potrebno veselje do dela z otroki, znanje s področja komunikacij in obvladovanje socialnih veščin. Za uspešno delo je pomemben ustrezen odnos do otrok, staršev in drugih zaposlenih v vrtcu.

Pomembne so pozitivne povezave z otroki, nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči, odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje, pozorno in spoštljivo poslušanje, uporaba pozitivnih navodil. Pri otroku vzgojitelj spodbuja želeno vedenje. Daje mu jasna navodila in poišče primeren način za sporočanje svojih spoznanj in pričakovanj. Pomembno je, da je vzgojitelj občutljiv za potrebe predšolskega otroka, da zna prisluhniti otrokovim nagnjenjem, ki so odraz njegovih trenutnih potreb, da ima metodično-didaktična znanja in da je zrela osebnost.
Psihofizične sposobnosti

Vzgojitelj mora izpolnjevati splošne zdravstvene zahteve. Zaradi dela s hrano so potrebni redni zdravniški pregledi enkrat na leto. Zaradi velikih čustvenih in psihičnih obremenitev je želeno dobro zdravstveno stanje. Pomembno je, da je vzgojitelj zrela in odgovorna oseba, da je urejen in ima stabilen značaj. Zaveda se, da vzgaja tudi s svojim zgledom. Vljudnost in spoštovanje v njegovi komunikaciji in vedenju pomenita zgled za otroke.
Interesi

Pomembna je vzgojiteljeva motiviranost za vzgojno delo, ki temelji na ljubezni in veselju do dela z otroki. Razvite mora imeti osebnostne lastnosti, kot so ustvarjalnost, komunikativnost, občutljivost, empatija- sposobnost vživljanja v svet otrok in v svet staršev in sposobnost vodenja skupine.
Razmere za delo

Vzgojitelj ima za svoj delovni prostor igralnico, v kateri biva skupaj s skupino otrok. Poleg prostorov znotraj vrtca, ki so namenjeni otrokom, uporablja tudi igrišče. Letovanja, zimovanja in druge oblike bivanja izven vrtca, omogočajo otroku nekajdnevno bivanje izven domačega kraja. Vzgojitelj v zdravstvenih ustanovah, npr. v bolnišnici dela z bolnim otrokom. Delovni prostor je odvisen od vrste otrokovega obolenja. Večinoma so ob otrocih v njihovih sobah. Na razpolago imajo tudi igralnico. Delo je dinamično, poteka pa v dopoldanskem in popoldanskem času. Nekatere dejavnosti, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure, predavanja in seminarji potekajo popoldne. Ritem dela je prilagojen potrebam družin in odvisen od okolja, v katerem vrtec deluje. Vzgojitelj dela pretežno v dopoldanskem času, v dokaj hrupnem okolju in večji del časa stoje.
Nevarnosti

Zaradi narave dela so pogostejša kronična obolenja hrbtenice, glasilk in sluha. Ker mora biti vzgojitelj nenehno ustvarjalen in inovativen, je izpostavljen pojavu poklicnega izgorevanja.
Možnosti zaposlovanja

Vzgojitelj predšolskih otrok se zaposli v vrtcu, prvem razredu ali podaljšanem bivanju v osnovni šoli ter v drugih ustanovah, ki se ukvarjajo z vzgojo in s poučevanjem mlajših otrok.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Vzgojitelj predšolskih otrok ima univerzitetno izobrazbo prve stopnje po programu predšolske vzgoje. Po končanem študiju diplomanti in diplomantke pridobijo naziv diplomirana vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok. Vzgojitelj v razvojnem oddelku, ki ima prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, mora imeti stopnjo izobrazbe, predpisano za vzgojitelja predšolskih otrok in specialno pedagoško izobrazbo. V oddelkih vrtca, v katere so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, lahko dela poleg vzgojitelja predšolskih otrok tudi vzgojitelj s specialno pedagoško izobrazbo.
Druge informacije

Pedagoška fakulteta v Ljubljani

Pedagoška fakulteta v Mariboru

SPOT, Slovenska poslovna točka, Vzgojitelj predšolskih otrok

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube