Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Učitelj razrednega pouka

Kratek opis

Učitelj razrednega pouka ali razredni učitelj skrbi za celostni razvoj učencev. Skrbi za razvoj samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjanja, pozitivne samopodobe in otroke spodbuja h gibalni aktivnosti.
Kaj delavec običajno dela

Razredni učitelj se pripravlja na pouk vsebinsko, o tem kaj bo učil, ob tem pa je pomembna metodično-didaktična priprava, kjer načrtuje, kako bo učil. Za vsebinsko pripravo obstajajo dokumenti, ki so za vse obvezujoči, to so učni načrti. Kako vsebine predstaviti učencem, je zahtevno delo. Učitelj upošteva razvojno-osebnostne lastnosti otrok določene starosti in vodilo, da delo organizira tako, da učenci sami osvajajo nova znanja in da se ob tem dobro počutijo. Pomembno je, da otroke za delo motivira, jih aktivno vključi v delo, da ustvari pozitivno učno klimo. Vse to zahteva od učitelja vedno nova iskanja in ustvarjalnost. Priprava na pouk in analiza dela potekata v službenem času v šoli. Zelo dobro je, če obstajajo možnosti za timsko načrtovanje z učitelji, ki učijo v paralelkah. Takšne priprave so običajno bogatejše, saj svoje zamisli prispeva več učiteljev in izberejo lahko le najboljše.

Seveda se lahko učitelj na delo pripravlja tudi doma. V učiteljevo obvezo spada tudi popravljanje nalog in izdelkov, kar lahko opravi v šoli po pouku ali doma. Ena izmed odgovornih nalog je preverjanje in ocenjevanje znanja. Učitelj si zapisuje napredek posameznika v redovalnico in ob zaključku leta zapiše končno opisno oceno v spričevalo. Vsak dan sproti zapisuje vsebino in cilje, ki jih osvajajo pri pouku, v dnevnik, kamor beleži tudi kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve ter navzočnost učencev. Ob koncu šolskega leta osebne podatke vsakega učenca zapiše v matično knjigo. Pomembna učiteljeva naloga je razredništvo. Razrednik skrbi za razred kot celoto in rešuje probleme, če se pojavijo.

Med njegove naloge sodi tudi vsebinska priprava in izvedba vsaj treh roditeljskih sestankov, na katerih starše seznanja z delom v razredu, disciplino, težavami, če se pojavijo, in seveda s pozitivnimi izkušnjami. Na govorilnih urah, ki jih organizira običajno tedensko ali na štirinajst dni, vodi osebne razgovore s starši, lahko tudi ob navzočnosti otroka. V zadnjem času razredniki pogosto pripravljajo tudi dneve odprtih vrat in tako omogočijo učencem, da staršem sami predstavijo delo v šoli. Potrebno je stalno strokovno izpopolnjevanje, kajti učitelj se sproti seznanja z novostmi in spremembami na strokovnem področju.
Delovna področja

Razredni učitelj se zaposli v osnovni šoli ali v bolnišnični osnovni šoli. V 9-letni osnovni šoli uči v prvi ali drugi triadi.
Delovni pripomočki

Osnova za učiteljevo delo sta učni načrt in katalog znanj. Učni načrt predpisuje vsebine in cilje za posamezni razred, v katalogu znanj pa je zapisano, kaj naj bi učenci znali. Posebej so označena minimalna in temeljna znanja. Med več učbeniki in delovnimi zvezki, ki so na voljo za posamezni predmet, se odloči za najprimernejše. Razredni učitelj potrebuje tudi priročnike, strokovno literaturo in strokovne revije. Priporočljivo je, da ima na voljo tudi pripomočke za terensko delo in računalnik z dodatno opremo. Priporočljivi pripomočki so še TV, videorekorder, kamera, diaprojektor in grafoskop.
Izdelek in storitev

Učitelj mora učencem omogočiti razvoj na različnih področjih ob upoštevanju sposobnosti, nagnjenj in interesov posameznega učenca.
Znanja in spretnosti

Odgovornost oziroma storitev razrednega učitelja je učenje in poučevanje učencev in rezultat tega so določena znanja, ki jih učenci pridobijo. Ravno tako kot osvajanje novih znanj je pomembno omogočiti otrokom občutek varnosti in pripadnosti. Upoštevan mora biti učenec kot posameznik, hkrati pa je potrebno razvijati pripadnost skupini.
Psihofizične sposobnosti

Razredni učitelj mora izpolnjevati splošne zdravstvene zahteve. Zaradi stika s hrano so potrebni redni zdravniški pregledi enkrat na leto. Učitelj mora biti zrela in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z otroki. Zavedati se mora, da vzgaja tudi z zgledom.
Interesi

Delo razrednega učitelja lahko opravljajo ljudje, ki imajo stabilen značaj in so za takšne vrste delo motivirani. Ustvarjalnost, komunikativnost, vedrost in sposobnost vživljanja v svet otrok so tiste osebnostne lastnosti, ki naj bi jih imel razvite. Pomembna je tudi sposobnost za vodenja razreda.
Razmere za delo

Delovni prostor razrednega učitelja je najpogosteje učilnica in prostori v okolici šole, ki so namenjeni otrokom. Športna vzgoja poteka v telovadnici ali na igrišču. Na nekaterih šolah imajo kabinete, ki so namenjeni pripravi na pouk in shranjevanju didaktičnih in drugih pripomočkov. Letovanja in druge oblike bivanja izven šole omogočajo otrokom in učiteljem bivanje zunaj domačega kraja. Delo je dinamično in zvečine poteka v dopoldanskem času. Druge dejavnosti, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure ter predavanja in seminarji praviloma potekajo v popoldanskem času.
Nevarnosti

Zaradi narave dela so pri učitelju najpogostejša obolenja glasilk in sluha. Zaradi stikov z velikim številom ljudi so učitelji pogosto izpostavljeni tudi virusnim obolenjem. Kadar je učiteljeva želja po ustvarjalnosti in inovativnosti premočna, lahko sčasoma povzroči iztrošenost kot posledico poklicnega izgorevanja.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Učitelj v osnovni šoli, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Za poklic razredni učitelj se zahteva univerzitetna izobrazba pedagoške smeri razredni pouk na katerikoli od pedagoških fakultet. Po določenem času učitelj pripravnik pred komisijo opravlja strokovni izpit.
Druge informacije

Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube