Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Predmetni učitelj za slovenski jezik

Kratek opis

Predmetni učitelj za slovenski jezik poučuje slovenščino v osnovni šoli od šestega do devetega razreda.
Kaj delavec običajno dela

Predmetni učitelj za slovenski jezik učencem posreduje znanje slovenskega jezika, slovnice in pravopisa, slovenske ter tuje književnosti. Obenem nadzira delo in disciplino učencev. Učitelj ustno in pisno ocenjuje učence, kar vključuje sestavljanje in popravljanje pisnih testov ter spisov. Poučevanje v osnovni šoli je tesno povezano z vzgojo: učitelj s svojim delom, s svojo osebnostjo in z zgledom učence vzgaja in vpliva na njihovo osebnostno rast. Sodeluje z drugimi učitelji v kolektivu, predvsem z razredniki učencev, ki jih uči, z ravnateljem, svetovalno službo, npr. s psihologom, socialnim delavcem, specialnim pedagogom in s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Ta poklic vključuje individualno in skupinsko delo z nadarjenimi in učno šibkejšimi učenci, pripravo učencev na zunanje preverjanje za zaključni izpit iz slovenščine ob zaključku osnovne šole in Cankarjevo tekmovanje. Sodeluje tudi pri pripravi šolskih proslav, vodenju dramskega, literarnega in drugih krožkov ali pripravi šolskega glasila. Učitelj slovenščine izdela letni učni načrt, obenem pa se doma pripravi na vsako uro posebej s tem, da napiše učno pripravo. K navedenemu je treba prišteti tudi stalno strokovno izobraževanje na seminarjih in v študijskih skupinah. V ta poklic običajno sodi tudi vloga razrednika: učitelju je dodeljena posebna skrb za določen razred učencev, pri čemer je potrebno aktivno sodelovanje s starši otrok.
Delovna področja

Predmetni učitelj slovenskega jezika se zaposli v javni, zasebni in specializiranih osnovni šoli, šoli za odrasle, slepe in slabovidne ali gluhe in naglušne. Učenca lahko poučuje tudi na domu, če ne more obiskovati redne osnovne šole.
Delovni pripomočki

Učitelj največ uporablja tablo in pisala, poleg tega še učbenike, priročnike z vajami, leksikone, spremljajočo strokovno literaturo, npr. Slovensko slovnico in Slovar slovenskega knjižnega jezika, grafoskop, avdio-vizualna sredstva in plakate z učno snovjo.
Izdelek in storitev

Učenec v procesu poučevanja in lastnega učenja pridobi znanja, ki mu omogočajo pravilno rabo slovenskega jezika v zasebnem in javnem življenju. Tako se nauči poslušanja in branja, tekočega, jasnega in predvsem jezikovno ustreznega pisnega in ustnega izražanja. Zna npr. napisati pismo, poročilo, opis, obnovo ali vlogo. Zna gladko in doživeto brati ter pripovedovati, nauči se nastopanja v javnosti. Ob tem pridobi še druga znanja slovnice in književnosti, ki mu omogočajo večjo splošno razgledanost in nadaljevanje šolanja.
Znanja in spretnosti

Predmetni učitelj za slovenski jezik mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe, s katero temeljito spozna slovensko slovnico in pravopis ter slovensko in tujo književnost. Učitelj ima pedagoško izobrazbo, psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja. V tem poklicu je potrebno imeti smisel za komunikacijo in poseben občutek za otroke ter mladostnike, sprejemanje njihovih potreb, interesov in težav, s katerimi se srečujejo. Pomembna je spretnost vodenja večje skupine otrok oziroma mladostnikov.
Psihofizične sposobnosti

K poučevanju sodi dobra psihofizična zmogljivost, ki omogoča reševanje vsakovrstnih zapletov, ki se lahko pojavijo v razredu.
Interesi

Učitelj slovenščine naj bi nenehno skrbel za svojo osebnostno rast. Zaželen je smisel za vzgojo otrok, saj delo v šoli ni zgolj posredovanje znanja, ampak tudi vzgoja. Za delo z učenci je potrebna sposobnost koncentracije oz. pozornosti in hitrega odločanja. Vse to je povezano z dinamičnim delom v razredu, kjer se v enem trenutku dogaja veliko stvari, zato je velikokrat potrebno hitro in učinkovito reagirati. Pri poučevanju je dobrodošla potrpežljivost, saj pretirana vzkipljivost in neučakanost pedagoški proces le ovirata. Učitelj slovenščine je občutljiv za položaj in rabo slovenskega jezika, in sicer tako v javnosti kot tudi v zasebnih govornih situacijah. Poleg tega ima sposobnost doživljanja in prenašanja literarne umetnosti na učence.
Razmere za delo

Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki in govorilne ure so lahko tudi v popoldanskem in večernem času in včasih tudi ob sobotah.
Nevarnosti

Poučevanje lahko včasih pripelje do stresnih situacij, težave v kolektivu in pri delu z učenci, zato se je dobro o tem čim več pogovarjati s sodelavci.
Možnosti zaposlovanja

Predmetni učitelj slovenskega jezika se zaposli v javni, zasebni in specializirani osnovni šoli, šoli za odrasle ter šoli za gluhe in naglušne. Učenca lahko poučuje tudi na domu, če ta ne more obiskovati redne osnovne šole.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Predmetni učitelj za slovenski jezik mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe.
Druge informacije

Največ informacij o študiju slovenščine je mogoče dobiti na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Oddelek za slovanske jezike in književnosti) in na Pedagoški fakulteti v Mariboru (Oddelek za slovenski jezik in književnost), o delu predmetnega učitelja za slovenski jezik pa na Slavističnem društvu Slovenije in na osnovnih šolah.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube