Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Predavatelj višje strokovne šole

Kratek opis

Predavatelj višje strokovne šole pripravlja in izvaja predavanja, seminarske in laboratorijske vaje in druge oblike pedagoškega dela na višji strokovni šoli.
Kaj delavec običajno dela

Za študijski proces pripravi izvedbeni načrt, študijsko gradivo in didaktične pripomočke. Povezuje teoretična znanja s praktičnimi znanji. Opravlja mentorstvo pri diplomskih, seminarskih delih ter pri projektnem in raziskovalnem delu študentov. Višješolski predavatelj opravlja tudi aplikativno raziskovalno delo na svojem strokovnem področju. Izvaja govorilne ure za študente, izpite v razpisanih izpitnih rokih in delne izpite. Spremlja, nadzira in ocenjuje študentovo delo pri seminarskih in laboratorijskih vajah. Spodbuja in usmerja aktivno sodelovanje študentov na predavanjih in vajah. Sodeluje pri posodabljanju katalogov znanj, načrtuje in posodablja predavanja, metode poučevanja ter učnih pripomočkov.

Študente vodi na strokovne ekskurzije v različna podjetja, laboratorije in ustanove. Spremlja razvoj svojega področja z uporabo literature, izmenjavo mnenj s kolegi v strokovnih aktivih in se udeležuje strokovnih izpopolnjevanj. Svoje strokovne prispevke objavlja v revijah, referate predstavlja na različnih posvetih in kongresih.
Delovna področja

Področje dela predavatelja višje strokovne šole določata njegova predhodna izobrazba in področje, za katerega je pridobil imenovanje. Predavatelj je lahko nosilec treh predmetov, na enem ali več študijskih programih. Predavatelj je redno zaposlen na višji strokovni šoli ali na delovnem mestu v gospodarstvu in študijski proces izvaja po pogodbi. Študijski proces zahteva veliko sodelovanja z delovnim okoljem z njegovega predmetnega področja tako v okviru mentorstva diplomantom kot znotraj različnih aplikativnih projektov v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi ustanovami.
Delovni pripomočki

Predavatelj višje strokovne šole uporablja sodobne pripomočke z izbranega študijskega delovnega področja, računalnik in programsko opremo, s katero prenaša znanje študentom.
Izdelek in storitev

Kot nosilec posameznega predmeta je predavatelj višje strokovne šole odgovoren za celovito izvedbo študijskega procesa svojega predmeta in da študenti dosežejo zahtevane kompetence, ki so določene s poklicnim standardom in katalogom znanj.
Znanja in spretnosti

Pedagoški proces na višji strokovni šoli lahko izvajajo le višješolski predavatelj, ki ima ustrezno imenovanje za predavatelja višje strokovne šole, in sicer za posamezni študijski program oz. predmet. Imenuje ga predavateljski zbor višje šole, ki razpiše prosto delovno mesto, soglasje pa mu da Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Imenovanje velja pet let in lahko je ponovno imenovan. Kandidati morajo imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj in izkazati morajo pedagoške in strokovne izkušnje. Poklic predavatelja višje strokovne šole lahko opravlja oseba, ki ima ustrezno izobrazbo druge bolonjske stopnje (ali prejšnje univerzitetne), znanja, ki so določena za posamezni predmet s študijskim programom, strokovno usposobljenost, ima praktične izkušnje v stroki in obvlada aktivno uporabo slovenskega jezika.

Predavatelj, ki je zaposlen na šoli, mora imeti pedagoško in andragoško izobrazbo ter strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. Predavatelj je lahko tudi, kdor nima pedagoško-andragoške izobrazbe, ima pa naziv visokošolskega učitelja in izpolnjuje druge predpisane pogoje. Za predavatelja je lahko imenovan tudi, kdor nima pedagoško-andragoške izobrazbe in ni zaposlen v vzgoji in izobraževanju, ima pa dokazila o vidnih dosežkih v pedagoški praksi. O ustreznosti dokazil o vidnih dosežkih odloči komisija za akreditacijo. Predavatelj mora obvladati principe in metode priprave izvedbenega načrta za predmet in poučevanje, metode merjenja in ocenjevanja študijskih dosežkov, komunikacijo z uporabo različnih tehnik in metod posredovanja znanja.
Psihofizične sposobnosti

Poleg temeljitega poznavanja strokovnega področja, pedagoških in andragoških spretnosti je pomembno veselje do dela s študenti, stabilno psihofizično počutje, sposobnost verbalnega komuniciranja, poslušanja in razumevanja informacij ter idej v pisnih gradivih. Nujna je sposobnost jasnega in razumljivega izražanja in pisanja. Zahteva se obvladovanje deduktivnega in induktivnega sklepanja in razmišljanja, kreativen pristop k rešitvi ter povezovanja teorije s praktičnimi primeri.
Interesi

Predavatelj mora imeti izraženo željo za delo z ljudmi in poučevanje, komunikativnost, sposobnost timskega dela in ustvarjalnega razmišljanja. Neprestano mora slediti spremembam svojega predmetnega področja in posodabljati izvedbeni kurikul. Kot mentor diplomantom mora znati novosti prenašati tudi v prakso.
Razmere za delo

Predavatelj svoje delo opravlja v predavalnici, v laboratoriju ali na terenu. Pedagoško in razvojno delo ter materialne pogoje za delo predavateljev zagotavlja šola oz. šolski centri, in sicer tako, da zagotavlja primerne prostorske kapacitete, opremo za pedagoško delo, specialno laboratorijsko opremo, strokovno literaturo in periodiko ter podpira razvoj informacijskih sistemov.
Nevarnosti

Predavatelj praviloma dela v urejenih delovnih prostorih, to so predavalnice ali laboratoriji, in na terenu. V primeru vaj v laboratoriju ali na terenu mora poskrbeti za ustrezno zaščitno opremo in ukrepe. Prav tako o potrebnih ukrepih za varno delo predhodno seznani udeležence laboratorijskih vaj ali terenskega dela.
Možnosti zaposlovanja

Predavatelj višje strokovne šole se lahko zaposli na višji strokovni šoli v okviru šolskega centra ali samostojne šole.
Izobraževanje

Predavatelj višje strokovne šole si pridobi ustrezno izobrazbo po visokošolskih podiplomskih študijskih programih ustrezne smeri.
Druge informacije

SPOT, Slovenska poslovna točka, Predavatelj višjih šol

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube