Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Visokošolski učitelj

Kratek opis

Visokošolski učitelj opravlja raziskovalno delo na svojem področju, rezultate objavlja v mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih revijah, knjigah in elektronskih medijih. Pripravlja in izvaja predavanja, seminarje, vaje in druge oblike pedagoškega dela.
Kaj delavec običajno dela

Pedagoški proces univerzitetnega dodiplomskega in podiplomskega študija, ki zajema izobraževalno, umetniško in strokovno delo, lahko vodijo le visokošolski učitelji, ki imajo ustrezen naziv. Nazivi visokošolskih učiteljev so: redni profesor, izredni profesor, docent in lektor. Redni profesor, izredni profesor, docent: v naziv je lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti, sposobnost samostojnega znanstvenega ali umetniškega dela ter ustvarjanja novih znanj ali stvaritev. Za visokošolskega učitelja umetniških disciplin se zahteva končan najmanj študijski program druge stopnje in priznana umetniška dela. Višji predavatelj: v naziv je lahko izvoljen kdor je končal študijski program na drugi stopnji ter ima strokovna dela, ki dokazujejo njegovo uveljavitev na področju, za katerega želi biti izvoljen. Predavatelj: za izvolitev v naziv mora imeti končan najmanj program prve stopnje z 240 kreditnimi točkami in več ter biti uveljavljen v svoji stroki oziroma področju.

Lektor je visokošolski učitelj, ki na univerzi izvaja jezikovni pouk. Pogoji za naziv so: univerzitetna izobrazba jezikovne smeri, 3 leta ustrezne prakse ter vsaj 3 mesece dela v ustreznem jezikovnem okolju. Pred izvolitvijo morajo kandidati za poklic izkazati pedagoške sposobnosti. V oceni teh sposobnosti so upoštevane tudi ocene študentov o pedagoškem delu, mentorstvu in pripravi učbenikov. Pogoj za izvolitev v naziv je pozitivna ocena poročevalcev. Učitelji so v naziv izvoljeni za dobo pet let. Lahko so ponovno izvoljeni ali napredujejo, npr. docent v naziv izrednega profesorja, če so se v tem obdobju izkazali z uspešnim raziskovalnim in pedagoškim delom, naziv pa jim je lahko pod določenimi pogoji tudi odvzet. Visokošolski učitelj opravlja raziskovalno delo na svojem področju. Rezultate raziskav objavlja v mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih revijah, knjigah in elektronskih medijih.

Pripravlja in izvaja predavanja, seminarje, vaje in druge oblike pedagoškega dela. Za študijski proces pripravi učni načrt, študijsko gradivo in pripomočke. Opravlja mentorstvo pri diplomskih, magistrskih in seminarskih delih ter pri raziskovalnem delu študentov. Vsaj eno uro na teden ima govorilne ure za študente in dodatne govorilne ure, če njegov predmet posluša več kot 250 študentov. Zagotavlja nemoten potek izpitov v razpisanih izpitnih rokih. Spremlja, nadzira in ocenjuje študentovo delo pri vajah, seminarjih ali v laboratoriju. Spodbuja in usmerja aktivno sodelovanje študentov na predavanjih in vajah. Načrtuje, vrednoti in posodablja učni načrt svojega predmeta, vsebino predavanj, uporabo pripomočkov in metod poučevanja. Spremlja razvoj svojega področja z branjem literature, izmenjavo mnenj s kolegi, udeležuje se strokovnih in znanstvenih srečanj, piše in objavlja strokovne in znanstvene članke. Aktivno sodeluje pri prenosu znanja z univerze v gospodarstvo.
Delovna področja

Področje dela visokošolskega učitelja določata njegova predhodna izobrazba in področje, na katerem je doktoriral. Področja dela so v grobem razdeljena na umetnost, družboslovje, humanistiko, naravoslovje, tehniko in medicino. Učitelj je lahko nosilec enega ali več predmetov, na enem ali več sorodnih študijskih programih. Dela na na enem oziroma več visokošolskih zavodih, npr. na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete predava na Oddelku za psihologijo predmet Obča in ekološka psihologija, na oddelku Krajinska arhitektura Biotehniške fakultete ter na Fakulteti za arhitekturo predmet Ekološka psihologija. Visokošolski učitelj je lahko redno zaposlen na fakulteti ali na delovnem mestu v drugi ustanovi. Kot zdravnik dela na primer v Kliničnem centru ali na inštitutu, kot igralec in glasbenik v gledališču ali v filharmoniji. Lahko ima tudi status svobodnega umetnika.
Delovni pripomočki

Visokošolski učitelj uporablja sodobne splošne in posebne pripomočke z izbranega študijskega delovnega področja, računalnik in opremo, s katero prenaša znanje študentom.
Izdelek in storitev

Kot nosilec posameznega predmeta je odgovoren za celovito izvedbo študijskega programa svojega predmeta.
Znanja in spretnosti

Poklic visokošolskega učitelja lahko opravlja v naziv izvoljena oseba, ki poleg z zakonom zahtevanih pogojev s svojim znanstvenim ali umetniškim, izobraževalnim in strokovnim delom dokazuje ustvarjalnost, pedagoško in strokovno usposobljenost, ima praktične izkušnje v stroki, obvlada aktivno uporabo slovenskega in vsaj enega tujega jezika. Zahtevana znanja določata področje in predmet, ki ga predava ali je njegov nosilec. To znanje je širše vezano na področje oziroma stroko in na vsebino predmeta. Visokošolski učitelj mora obvladati principe in metode priprave učnega načrta za predmet in poučevanje, metode merjenja in ocenjevanja študijskih dosežkov, komunikacijo z uporabo različnih tehnik in metod posredovanja znanja.

Učitelj dosega cilje svojega poklica z usposabljanjem in učenjem- identificira izobraževalne potrebe študentov, pripravi študijski program, poučuje in usposablja. Pri svojem delu izhaja iz načel humanizma in avtonomije univerze, svobode znanstvenega in umetniškega ustvarjanja ter poučevanja. Spoštovati mora načela stroke in znanstvene poštenosti, utrjevati ugled univerze in ravnati v skladu s sprejetimi akti univerze in njenih organov. Učitelj ima po šestih letih dela pravico do enoletne odsotnosti (sobotno leto), za poglobljeno izpopolnjevanje doma ali v tujini. O tej pravici odloča rektor univerze. Odsotnost učitelja ne sme ovirati poteka študijskega procesa, pogosto ga pri tem nadomesti gostujoči učitelj. Gostujoči učitelj s tuje univerze lahko prevzame izvedbo ciklusa ali vseh predavanj posameznega predmeta.
Psihofizične sposobnosti

Poleg temeljitega poznavanja strokovnega področja in andragoških spretnosti so pomembne sposobnosti poslušanja in razumevanja informacij ter idej v pisnih gradivih. Nujna je sposobnost jasnega in razumljivega izražanja in pisanja. Zahteva se obvladovanje deduktivnega in induktivnega sklepanja in razmišljanja. Pri prvem gre za sposobnost prenosa splošnih zakonov na specifična področja tako, da so odgovori logični (smiselni), pri drugem pa za sposobnost s kombinacijo posameznih podatkov predstaviti splošne zakonitosti ali zaključke, npr. kako povezati navidezno nepovezane dogodke. Pričakuje se sposobnost drugačnega vpogleda v problem, originalnost in kreativen pristop k rešitvi.
Interesi

Interesi učitelja so:
 • raziskovalni - raziskovalno delo pogosto obsega delo z idejami in izrazito uporabo mišljenja; delo v poklicu zahteva iskanje, raziskovanje in prikazovanje dejstev predvsem na miselnem (intelektualnem) nivoju;
 • praktični - ko naloge obsegajo praktično rešljive probleme (z različnimi materiali, orodji, pripomočki, napravami), naloge lahko zahtevajo tudi delo na terenu in
 • socialni - pogosto je vključeno delo z ljudmi, komunikacija in poučevanje.
 • Razmere za delo

  Pedagoško, raziskovalno in razvojno delo ter materialne pogoje za delo učiteljev zagotavlja univerza prek svojih članic tako, da zagotavlja primerne prostorske kapacitete, opremo za raziskovalno in pedagoško delo, strokovno literaturo in periodiko ter podpira razvoj informacijskih in knjižničnih sistemov.
  Nevarnosti

  Visokošolski učitelj praviloma dela v urejenih delovnih prostorih. V primeru vaj v laboratoriju ali na terenu se ustrezno zaščiti in o potrebnih ukrepih za varno delo predhodno seznani tudi udeležence vaj ali terenskega dela.
  Možnosti zaposlovanja

  Visokošolski učitelj se kot redni profesor, izredni profesor, docent ali lektor lahko zaposli na fakulteti, ki deluje v okviru slovenskih univerz kot predavatelj na do- in podiplomskih študijskih programih. Kot gostujoči učitelj lahko začasno dela tudi na drugih univerzah. Ker je znanje "globalna dobrina", se na svoji študijsko-raziskovalni poti lahko vključuje v projekte, ki potekajo na univerzah po vsem svetu.
  Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
  Izobraževanje

  • Redni profesor, izredni profesor, docent: v naziv je lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti, sposobnost samostojnega znanstvenega ali umetniškega dela ter ustvarjanja novih znanj ali stvaritev.
  • Za visokošolskega učitelja umetniških disciplin se zahteva končan najmanj študijski program druge stopnje in priznana umetniška dela.
  • Višji predavatelj: v naziv je lahko izvoljen kdor je končal študijski program na drugi stopnji ter ima strokovna dela, ki dokazujejo njegovo uveljavitev na področju, za katerega želi biti izvoljen.
  • Predavatelj: za izvolitev v naziv mora imeti končan najmanj program prve stopnje z 240 kreditnimi točkami in več ter biti uveljavljen v svoji stroki oziroma področju.
  • Lektor je visokošolski učitelj, ki na univerzi izvaja jezikovni pouk. Pogoji za naziv so: univerzitetna izobrazba jezikovne smeri, 3 leta prakse ter vsaj 3 mesece dela v ustreznem jezikovnem okolju.
  Druge informacije

  SPOT, Slovenska poslovna točka, Visokošolski učitelj

  Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
  Kakšne so možnosti zaposlitve?

  Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

  Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

  ncips

  Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

  Karierno središče

  eSvetovanje

  Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

  eSvetovanje

  eures

  Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

  EURES

  FB     LinkedIn    You Tube

  Spremljajte nas!

  Facebook, LinkedIn,
  You Tube