Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Logoped za individualno govorno terapijo

Kratek opis

Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst govorno-jezikovnih težav. Njegova osnovna vloga je v rehabilitaciji in izboljšanju komunikacije, ki posamezniku omogoča lažje vključevanje v ožje in širše okolje.
Kaj delavec običajno dela

Logopedija je veda, ki proučuje govorno-jezikovne težave. Ugotavlja prisotnost težav, vzroke in posledice njihovega nastajanja ter načine njihovega preprečevanja in rehabilitacije. Zaradi pomena komunikacije v sodobnem svetu vsaka tovrstna motnja otežuje ali celo onemogoča človekovo vključevanje v družbo. Govorno-jezikovne težave se pojavljajo na področju jezika, artikulacije, ritma in tempa, glasu, branja in pisanja. Pred prvim srečanjem logoped obiskovalcu poda informacije o logopedskih storitvah in ga pripravi na ocenjevanje. Na sprejem se mora logoped ustrezno pripraviti. Imeti mora dostop do ocenjevalnih instrumentov in zbrati ustrezne informacije, ki jih bo ponudil pacientu. Logoped klienta oceni na podlagi kriterijev za sprejem v obravnavo, pri čemer opravi klinično presojo, ki je zasnovana na odkritjih ocenjevanj v diagnostičnih postopkih in na pogovoru.

Pacient mora dati soglasje o programu obravnave, po prvi seansi pa logoped pripravi tudi pričakovan izid obravnave ali prognozo. Pacienta seznani z namenom in trajanjem ocenjevanja in opazovanja. Po končani diagnostiki se s klientom ali skrbnikom pogovori o odkritjih diagnostike in o nadaljnji obravnavi. O svojih odkritjih, diagnozi, prognozi in načrtovani obravnavi poroča v multidisciplinarnem timu in vse vpiše v logopedsko dokumentacijo. Izid diagnostičnih pregledov vpliva na vse nadaljnje postopke logopeda, in sicer na vključitev klienta v obravnavo s priporočilom terapevtskih postopkov, napotitev k drugim članom tima, napotitev v drugo ustanovo na dodatno diagnostično obdelavo, Vpliva tudi na odločitev, da obravnava ni potrebna, kadar ugotovi, da je govorno-jezikovna težava le variacija normale ali na upoštevanje mnenja klienta ali skrbnika, ki obravnave ne želi in to tudi pisno potrdi.

Logoped da klientu ustrezne informacije o prostovoljnih organizacijah in društvih, v katere se lahko vključi. Terapije so večinoma individualne in potekajo v ustreznem prostoru. Vsebine in metode dela ter didaktični materiali so prilagojeni posamezniku glede na stopnjo in vrsto težav pri govoru in jeziku. O vsaki fazi obravnave se logoped in klient ali skrbnik dogovarjata. Sprejem in odpust klienta iz terapije opravi kvalificirani logoped z diskrecijo. Psihološko prilagajanje klienta ali skrbnika na komunikacijsko prizadetost predstavlja integralni del terapevtskega programa. Logoped v sodelovanju s klientom ocenjuje učinkovitost terapevtskega programa in ga po potrebi modificira. Izid terapevtskega programa zabeleži v dokumentaciji in o njej poroča napotnemu viru in drugim zainteresiranim strokovnjakom in službam. Klientu, ki je zaključil določeno fazo terapevtskega programa, da jasna pisna navodila za vzdrževanje maksimalne komunikacijske sposobnosti, ki lahko vsebujejo tudi napotitev v ustrezno društvo ali organizacijo za pomoč. Poleg tega logoped pogosto sodeluje s komisijo za usmerjanje otrok in mladostnikov z govorno-jezikovnimi težavami, pri čemer poda strokovno mnenje o primanjkljajih in močnih področjih ter tako prispeva k ustreznejši usmeritvi posameznega otroka ali mladostnika v obstoječe vzgojno-izobraževalne programe.
Delovna področja

Logoped se ukvarja s preventivo, z logopedsko detekcijo, diagnostiko, terapijo, z logopedskim svetovanjem, z raziskovalnim delom in s spoznavanjem in uvajanjem novih metod, tehnik in sredstev dela.
Delovni pripomočki

Logoped uporablja različne didaktične pripomočke, metode in tehnike za izboljšavo govorno jezikovnih spretnostih. Pri delu s klientom vodi logopedsko dokumentacijo, ki je uradni dokument, zato mora biti iz njega razvidno kdo, kdaj in o čem jo vodi. Uporablja se tudi kot dokumentiran dokaz o opravljenih storitvah. Predstavlja pomoč pri pripravi poročil in izjav ter pri evalvaciji logopedskih storitev. Zato mora biti razumljiva, sočasna, relevantna in podpisana. Vodenje dokumentacije je integralni del logopedovih storitev.

Logoped beleži potek delovnega dne, in sicer stike s klienti, sestanke, dogovore, konzultacije, letni dopust, nadure in študijski dopust. Po končanem ocenjevanju, po zaključku obravnave, pri prehodu klienta k drugemu strokovnjaku ali na upravičeno zahtevo logoped napiše poročilo. Dobro strokovno poročilo je jasno, popolno, točno, dosledno, logično časovno razporejeno in zgoščeno. Poročilo pripravi po končanem ocenjevanju, po odpustu ali po potrebi in mora biti verodostojno. Logoped je pri svojem delu zavezan etičnemu kodeksu, ki ga zavezuje k zakonitemu, humanemu, strokovnemu in poštenemu ravnanju pri izvajanju strokovnega dela.
Izdelek in storitev

Logoped preprečuje in odpravlja govorno-jezikovne težave.
Znanja in spretnosti

Logoped potrebuje znanja razvojne psihologije, biologije, teorije defektologije s pedagogiko oseb z motnjami v razvoju, metodike dela z otroki z motnjami vida in sluha, znanja ortopedije, fiziatrije, anatomije, fiziologije in patologije sluha in govora. Prav tako mora poznati fonetiko z analizo govora ter metodiko in didaktiko dela z gluhimi in naglušnimi. Imeti mora znanja audiologije z elektro akustiko in audio protetiko. Pozna metodiko logopedskega dela, zna postaviti diagnozo motene izreke, upoštevajoč vse podatke, ki jih je sam zbral in tiste, ki mu jih posredujejo v obsegu timske diagnostike. Poleg tega zna načrtovati individualno obravnavo pri osebah z motnjami izgovorjave glasov.
Psihofizične sposobnosti

Logoped mora imeti dobro psihofizično zdravje, saj lahko le tako ustrezno pomaga klientu in se odziva na njegove potrebe. Sposoben je delati tudi pod stresom. Pred nastopom dela opravi zdravstveni pregled, pri katerem se preveri predvsem vid, koordinacija in rentgen pljuč, poleg tega ne sme imeti prenosljivih nalezljivih bolezni. Logopedu se prizna dodatek za zahtevnejše psihofizično delo.
Interesi

Poleg tega, da je logoped dobro strokovno podkovan, se od njega pričakuje tudi resen in odgovoren pristop do dela. Ker dela z različnimi ljudmi, strokovnjaki in starši, so nujne komunikacijske sposobnosti in odlična artikuliranost, saj opravlja korekturo govora in jezika. Logoped zna in rad dela v skupini, sposoben je voditi večje in manjše skupine ter dobro pozna potrebe svojih klientov. Za sodelovanje v skupini strokovnjakov je zaželena tudi določena mera prilagodljivosti. Pri delu potrebuje potrpežljivost in sposobnost empatije, saj obravnava posameznika, ki ima težave s komunikacijo. Zaradi tega logoped nenehno preverja, ali ni v pogovoru s klientom prišlo do komunikacijskega šuma.
Razmere za delo

Logoped dela v ambulanti, v kabinetu ali v šolski učilnici. Za obisk logopeda klient potrebuje napotnico oziroma odločbo komisije za usmeritev k logopedu. Delovni urnik logopeda je enoizmenski, vezan na 40-urni tedenski delavnik. Logoped lahko dela tudi na terenu, tako da na primer obišče učenca z motnjo v govoru v šoli. Občasno dela tudi popoldan, s čimer omogoči, da na posvetovanje lahko pridejo tudi starši ali skrbniki klienta.
Nevarnosti

Za opravljanje poklica logoped ni večjih varnostnih tveganj. Občasno so bolj obremenjene glasilke, vendar s strokovnim delom in poznavanjem delovnih procesov v logopediji ta manjša varnostna tveganja ne pridejo do izraza.
Možnosti zaposlovanja

Logoped dela v različnih ustanovah, kjer nudijo audio-logopedske storitve, kot je Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center za sluh in govor Maribor in Center za korekcijo sluha in govora Portorož. Dela tudi v osnovni šoli, osnovni šoli s prilagojenim programom, v zdravstvenem domu, vrtcu, v bolnišnici ali v okviru oddelka v zdravstvenem domu, na univerzitetni kliniki in na inštitutu za rehabilitacijo invalidov. Lahko ima tudi zasebno prakso. Na terenu dela tako imenovani mobilni logoped.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Klinični logoped, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Izobraževanje za logopeda poteka v okviru pedagoške fakultete in sicer v štiriletnem programu specialna in rehabilitacijska pedagogika.
Druge informacije

Društvo logopedov Slovenije, Vinarska 6, 2000 Maribor

Pedagoška fakulteta Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Specialist klinične logopedije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube