Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Organizator prehrane

Kratek opis

Naloga organizatorja prehrane je proizvodnja varnih in higiensko neoporečnih izdelkov ter kvalitetno izvedena storitev organizacije prehrane.
Kaj delavec običajno dela

Organizator prehrane dela na področju higiene živil, varne hrane in dobre higienske prakse v živilskih in prehranskih obratih. Sodeluje pri vzorčenju in izvedbi kemijskih in mikrobioloških analiz surovin in končnih izdelkov. Delavec dobro pozna higienske zahteve in možna tveganja v živilskih in prehranskih obratih. Pri tem spremlja delovne procese na področju higiene živil, proizvodnjo varne hrane in izvaja kemijsko, mikrobiološko in senzorično analizo živil. Pozna metode kakovosti in standarde kakovosti različnih obratov. Pripravi higienski režim in odloča o organizaciji in izvajanju higienskih postopkov v proizvodnih in prehranskih obratih, v različnih skladiščih živil in v trgovskih obratih. Nadzira gibanje vhodnih surovin v živilskih in prehranskih obratih in vodi dokumentacijo.

Odloča o sistemu sortiranja in odstranjevanja odpadkov v živilskih, prehranskih in trgovskih obratih. Spremlja kritične točke v higienski verigi pri proizvodnji živil in ponudbi varne hrane. Izbira metode čiščenja in razkuževanja ter spremlja učinkovitost različnih higienskih tehnik. Organizator prehrane promovira proizvodnjo varne hrane in organizira delavnice v zvezi z varno hrano in higieno živil. Vodi nabavo in prodajo higienskih sredstev, kemikalij in čistilnih sredstev za potrebe živilskih in prehranskih obratov. Pozna standarde kakovosti živil in hrane, veterinarske zahteve ter zahteve zdravstvenega in tržnega nadzora. Razume osnovno delovanje strojev in naprav v povezavi s higienskimi zahtevami in sodeluje z vzdrževalci in upravljavci strojev in naprav pri oceni tveganja. Pri svojem delu komunicira s sodelavci, strankami in strokovnjaki higiene živil in pri tem uporablja sodobna komunikacijska sredstva. Skrbi za varnost in zdravje pri delu in upošteva predpise s tega področja.
Delovna področja

Delovna področja organizatorja prehrane so odvisna od živilskega ali prehranskega obrata. Delavec opravlja svoje naloge neposredno v proizvodnji pri sprejemu surovin, pri predelavi ali oddaji končnih izdelkov v živilskem ali prehranskem obratu. Dela lahko tudi v kemijskem ali mikrobiološkem laboratoriju živilskega obrata.
Delovni pripomočki

Organizator varne hrane uporablja različne delovne pripomočke in stroje za proizvodnjo in predelavo živil. Uporablja tudi laboratorijski pribor in kemikalije, pri čemer dosledno upošteva varnostna navodila. Zaščiti se s predpisano varnostno opremo. V primeru poškodb izvaja prvo pomoč in o tem obvesti odgovorno osebo. Za obdelavo in shranjevanje podatkov uporablja računalnik z osnovno programsko opremo.
Izdelek in storitev

Izdelki so odvisni od vrste živilskega ali prehranskega obrata. To so lahko živila rastlinskega ali živalskega izvora. V prehranskih obratih so izdelki pripravljene jedi. Naloga organizatorja prehrane je proizvodnja varnih in higiensko neoporečnih izdelkov ter kvalitetno izvedena storitev organizacije prehrane.
Znanja in spretnosti

Za poklic se zahteva višja strokovna izobrazba. Izobraževalni program traja dve leti. Študent spozna živilsko mikrobiologijo z biotehnologijo in živilsko kemijo z analizo živil. Poznati mora tudi tehnološke procese živil rastlinskega in živalskega izvora z varstvom pri delu in tehnologijo in organizacijo prehranskih obratov. Spozna osnove trženja v živilstvu in prehrani. Zaradi dela s kemikalijami ima opravljen izpit iz varnega dela s kemikalijami in znanje nudenja prve pomoči. Biti mora zdrav in sposoben prenašati različne klimatske razmere, ropot, vibracije, onesnažen zrak, kemikalije in sevanja. Pri svojem delu večinoma stoji. Imeti mora dobro koordinacijo gibov in za delo v laboratoriju dobro razvite ročne spretnosti. Za senzorično analizo je potreben dobro razvit okus in voh. Zna se samostojno odločati in sprejemati odgovornost za svoje odločitve.
Psihofizične sposobnosti

Delo organizatorja varne hrane zahteva dobre fizične sposobnosti. Delavec mora biti neobčutljiv na specifične klimatske razmere, saj delo poteka v zaprtih proizvodnih ali prehranskih obratih ali kemijskih oziroma v mikrobioloških laboratorijih. Za opravljanje dela je potrebna dobra telesna kondicija, ker je delo večinoma stoječe. Delavec ne sme biti občutljiv na kemikalije, čistila in različna razkuževalna sredstva.
Interesi

Organizator prehrane mora imeti dobro razvit občutek za higieno. Dela samostojno ali sodeluje v skupini. Samostojno delo mora opraviti temeljito, učinkovito in odgovorno, za delo v skupini pa mora biti prilagodljiv in komunikativen. Skrbi za varno delovno okolje ob upoštevanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.
Razmere za delo

V proizvodnih obratih je izpostavljen večinoma umetni svetlobi, klimi, hrupu, temperaturnim spremembam in vibracijam. V prehranskih obratih je izpostavljen klimi, vročini in vlagi, v kemijskem laboratoriju pa nevarnim kemikalijam. V mikrobiološkem laboratoriju je izpostavljen možnim okužbam z mikroorganizmi, ki povzročajo bolezni. Za proizvodne, prehranske obrate in laboratorije velja, da organizator prehrane dela izmensko ter tudi ob koncu tedna.
Nevarnosti

Organizator prehrane je izpostavljen nevarnostim zastrupitve s kemikalijami v laboratorijih. V proizvodnih in prehranskih obratih je izpostavljen različnim koncentriranim čistilom in razkužilom. Zaradi spolzkih tal pri čiščenju lahko pride do zdrsov in padcev. Nepravilno dvigovanje in prenašanje bremen lahko povzroči poškodbe mišic ali hrbtenice.
Možnosti zaposlovanja

Organizator prehrane se zaposli v proizvodnih živilskih obratih, v prehranskih obratih in podjetjih, ki tržijo izdelke in storitve na področju higiene.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Poklic organizator prehrane izhaja iz izobrazbenega profila inženir živilstva in prehrane. Za poklic se izobražujejo študenti v višjem strokovnem izobraževanju, ki traja dve leti. Ustrezen je tudi visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Prehransko svetovanje- dietetika ter program druge stopnje Dietetika.
Druge informacije

Biotehniški center Naklo

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube