Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Fizioterapevt

Kratek opis

Fizioterapevt s pomočjo fizioterapevtskih metod v zdravstvenih zavodih, v zdraviliščih in v drugih ustanovah vzdržuje in izboljšuje zmogljivosti zdravih in bolnih ljudi.
Kaj delavec običajno dela

Fizioterapevt je zdravstveni delavec, ki v vseh fazah zdravstvenega varstva z vzgojnimi in fizioterapevtskimi metodami vzdržuje, vzpostavlja in izboljšuje psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, v razvoju motenih in bolnih ljudi. Delo fizioterapevta je tudi vzgojno in motivacijsko, bolnika pridobi za aktivno sodelovanje pri zdravljenju. Delo je fizično in psihično naporno. Fizioterapevt sodeluje pri usklajevanju dela z drugimi enotami. Preverja varnost bolnikov in sodelavcev, dela v strokovnih organizacijah, pomaga pri oblikovanju zdravstvene politike in načrtovanju zdravstvenega varstva, pri določanju ciljev zdravljenja v zdravstvenem timu. Izvaja fizioterapevtski program kinezioterapije, elektroterapije, vodne in ročne terapija in termoterapije in ugotavlja ter ocenjuje učinke terapije. Vse ugotovitve ustrezno strokovno dokumentira. Skrbi za redno izobraževanje in pozorno spremlja strokovno literaturo. Sodeluje pri raziskavah o uspešnosti fizioterapevtskih metod in tehnik ter skrbi za nakup materialov in opreme.
Delovna področja

Fizioterapevt dela v zdravstvenih in vzgojno- izobraževalnih zavodih, v zasebni dejavnosti, v športnih društvih, klubih ter reprezentancah, na inštitutih, kot je Inštitut RS za rehabilitacijo, Inštitut za klinično nevrofiziologijo, Inštitut za anesteziologijo ali Onkološki inštitut, v zdraviliščih, posebnih vrtcih in šolah, v industriji, na visoki šoli za zdravstvo in drugod.
Delovni pripomočki

Fizioterapevtu so pri delu v pomoč: razni instrumenti in aparati za fizioterapevtsko obravnavo, sanitetni material, dezinfekcijska sredstva, mazila, sredstva za ogrevanje in ohlajevanje ter pripomočki za vodenje zdravstvene in strokovne dokumentacije.
Izdelek in storitev

Na podlagi ocene bolnikovega stanja, fizioterapevtske anamneze in osebnostnih značilnosti bolnika, sestavi fizioterapevtski program za vsakega bolnika posebej ali za skupine bolnikov oziroma za zdrave osebe. Program zajema uporabo metod gibalne terapije in fizikalnih energij, s katerimi spodbuja in vzpostavlja njihovo funkcionalno ravnotežje.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica fizioterapevt je treba uspešno zaključiti triletni dodiplomski strokovni program, ki ga razpisuje Visoka šola za zdravstvo- smer fizioterapija. Z znanjem, ki ga diplomant pridobi s študijem, opravljeno diplomo in strokovnim izpitom, se usposobi za samostojno izvajanje fizioterapije kot oblike zdravstvenega varstva. Usposobljen je za ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja in sposobnosti bolnika, za izbor in uporabo ustreznih postopkov, prepoznavanje morebitnih nevarnosti in škodljivih učinkov fizioterapevtskih metod in postopkov ter vodenje dokumentacije o svojem delu.
Psihofizične sposobnosti

Poleg širokega znanja ima fizioterapevt tudi naslednje lastnosti:
  • telesno moč, vzdržljivost, vztrajnost, natančnost, hitrost in mirnost gibov, telesno skladnost, dober vid, stabilno ravnotežje,
  • zelo dober otip,
  • dobro zaznavanje prostora, dobro vidno prostorsko predstavljivost, zaznavanje sprememb v položaju telesa in v gibanju, trajanju in ritmu gibanja,
  • razvite sposobnosti abstraktnega mišljenja,
  • socialne sposobnosti in spretnosti v stikih z ljudmi,
  • sposobnost neverbalne komunikacije, pomen dotika, glasu, izrazov obraza, gibanja telesa,
  • veščine poučevanja, vodenja in spodbujanja.
Interesi

Pri svojem delu je komunikativen in se ravna po etičnih načelih fizioterapevtov v skladu s Kodeksom etike fizioterapevtov Slovenije. Upošteva človekovo dostojanstvo in njegove pravice. Je ustvarjalen, zna kritično razčleniti in ocenjevati fizioterapevtske postopke in rezultate svojega dela in prispeva k razvoju stroke.
Razmere za delo

Fizioterapevt dela v pretežno zaprtem prostoru in mnogokrat pri zvišani temperaturi, vlagi, ob umetni razsvetljavi in ventilaciji. Med nekaterimi opravili je izpostavljen zdravju škodljivim vplivom- sevanjem, alergenim dražljajem in infekcijam. Fizioterapevt dela sam, v paru ali v skupini, v eni ali v dveh izmenah. Dela stoje ali sede, največkrat v prisiljeni drži ob dvigovanju in razgibavanju bolnika.
Nevarnosti

Fizioterapevt pozna predpise o varstvu pri delu in ravna v skladu z njimi. Nosi zaščitno delovno obleko - uniformo, ortopedsko obutev, zaščitna očala in rokavice. Seznani se z uporabo in delovanjem električnih aparatur, kot so laser, magnet in obsevalnik, ki jih uporablja pri delu.
Možnosti zaposlovanja

Fizioterapevt se zaposli v zdravstvenem domu, v bolnišnici, v domu za ostarele ali pa opravlja svoje delo samostojno.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Diplomirani fizioterapevt, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica fizioterapevta je treba uspešno zaključiti vsaj triletni dodiplomski študijski strokovni program - smer fizioterapija.
Druge informacije

Združenje fizioterapevtov Slovenije, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Fizioterapevt

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube