Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Častnik

Kratek opis

Častnik opravlja najbolj zahtevna dela v skupini vojaških poklicev. Svojo kariero začenja s temeljnim vojaškim usposabljanjem in ga nadaljuje na Šoli za častnike. Častniško delo nadaljuje v činu poročnika in lahko v svoji karieri doseže čin general-polkovnika.
Kaj delavec običajno dela

Častnik poveljuje vodu, odgovarja za bojno pripravljenost enote, načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje delo v enoti. Poveljniku pomaga pri poveljevanju četi in ga nadomešča med odsotnostjo. Načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje delo v notranjih organizacijskih enotah. Poveljuje četi ali bateriji in odgovarja za delo podrejenih organizacijskih enot.
Delovna področja

Častnik opravlja svoje poveljniške dolžnosti v enotah Slovenske vojske, kot so vod, četa, baterija in višje. Štabne dolžnosti začne opravljati v štabu polka, nato napreduje v višje enote. Častniki so lahko zaposleni v kateremkoli od rodov in služb, kar je odvisno od njihove predhodne izobrazbe. Kariero začne kot poveljnik voda. Z napredovanji in dodatnimi usposabljanji lahko napreduje v činu in položaju. Z napredovanji narašča tako obseg nalog, kot tudi odgovornosti in plača. Častniška delovna mesta v Slovenski vojski najdemo v vseh enotah od voda do Generalštaba. S specialističnimi znanji opravljajo dela v bojnih enotah in štabih enot SV.
Delovni pripomočki

Častnik pri svojem delu nosi uniformo in uporablja orožje in opremo, predpisano za njegovo vojaško delovno mesto. Na štabnih dolžnostih uporablja sodobno računalniško opremo in ostale elektronske pripomočke.
Izdelek in storitev

Podčastniki Slovenske vojske pomembno prispevajo k obrambni sposobnosti države in k svetovnemu miru. Prav tako uspešno sodelujejo s civilnim okoljem tako, da pomagajo prebivalstvu pri zaščiti njegovega premoženja ob naravnih nesrečah ali sodelujejo pri reševanju ponesrečenih v gorah. Glavna naloga častnika je vodenje usposabljanj pripadnikov Slovenske vojske in izdelava ustreznih dokumentov.
Znanja in spretnosti

Kandidat za častnika, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo, mora najprej opraviti selekcijo za častnike, nato temeljno vojaško usposabljanje in nadaljuje usposabljanje v Šoli za častnike. Po uspešno opravljenem šolanju in pridobitvi častniškega čina (poročnik) je razporejen na prvo častniško dolžnost (poveljnik voda). Častniki se lahko odločijo za poveljniško, štabno ali strokovno-specialistično smer. Vse smeri omogočajo napredovanje oziroma prehajanje na višjo dolžnost. Častniki se usposabljajo za delo v rodovih, službah in drugih enotah Slovenske vojske: v pehoti, oklepnih enotah, topništvu, inženirstvu, zvezah ali RKBO, zračni obrambi, letalstvu- smer pilot in smer letalski inženir, pomorstvu in saniteti- smer zdravnik.
Psihofizične sposobnosti

Za opravljanje vojaških poklicev mora biti pred nastopom službe vsaka oseba napotena na zdravstveni pregled, ki se opravlja glede na vrsto dela, okoliščine in nevarnosti pri delu, ki jim bo kandidat izpostavljen. Poleg zdravniškega pregleda opravljajo kandidati tudi psihološke teste. V Slovenski vojski preverjajo in ocenjujejo gibalne sposobnosti vojakov, podčastnikov in častnikov stalne sestave, kar je sestavni del procesa usposabljanja in stalna naloga vseh poveljnikov, poveljstev ter drugih pristojnih organov.
Preverjanje gibalnih sposobnosti poteka enkrat na leto in zajema naslednje telovadne prvine:
• sklece,
• dviganje trupa in
• tek na 3200 m.
Kandidat mora biti psihološko stabilna oseba, ki bo kos stresnim okoliščinam.
Interesi

Častnika odlikujejo izjemne vodstvene in organizacijske sposobnosti, odgovornost za ljudi in tehnična sredstva in občutek pripadnosti organizaciji. Ima veselje za delo z ljudmi in sposobnost timskega dela ter ustvarjalnega in konstruktivnega razmišljanja. Ima veselje do stalnega samo-izpopolnjevanja in učenja, zmožnost presojanja in hitrega odzivanja ter spoštovanje do domovine in vojaške organizacije. Pripravljen je na fizične in predvsem večje psihične napore ter hitro in učinkovito reševanje težav in sprejemanje odločitev. Zna ustvariti vojaški kolektiv, primerno delovno ozračje in motivirati enoto za uspešno delo. Častnik mora imeti lastnosti, kot so: vztrajnost, skrben odnos do dela, komunikativnost, motiviranost, veselje do nošenja uniforme, veselje do dela z oborožitvijo in materialno-tehničnimi sredstvi, občutek za pravičnost in dar za opazovanje.
Razmere za delo

Vojaška oseba, ki poklicno opravlja delo na obrambnem področju, je po odločitvi nadrejenega dolžna zaradi potreb službe opravljati delo v posebnih delovnih okoliščinah. Te so:
• delo ob nedeljah ali praznikih
• delo v deljenem delovnem času
• delo, daljše od polnega delovnega časa
• dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se odreja izjemoma
• delo v terenskih razmerah na določenem kraju in ob določenem času
• pripravljenost za delo
• bivanje v vojaški enoti ali zavodu in na drugem določenem mestu
• izraba ali prekinitev dopusta v skladu s potrebami službe. Častnik je lahko napoten tudi na opravljanje vojaške službe v tujini. Častnik sklene s ministrstvom za obrambo pogodbo za obdobje do deset let. Ta se lahko podaljšuje za različno časovno obdobje, kar je odvisno od letne službene ocene. Ko doseže čin majorja, sklene delovno pogodbo za nedoločen čas.
Nevarnosti

Varnostni ukrepi so natančno določeni za vsako dejavnost, ki se izvaja v Slovenski vojski. Za vsako dejavnost so zagotovljeni varnostni postopki. Pri delu se uporabljajo splošni predpisi o varstvu pred požarom ter o varnosti in zdravju delavcev pri delu. Pri rokovanju z orožjem in minsko eksplozivnimi sredstvi se upoštevajo še dodatni varnostni ukrepi.
Možnosti zaposlovanja

Sprejemni pogoji:
• ob vložitvi vloge za zaposlitev kandidat ne sme biti starejši od 27 let (če se prijavlja za vojaka) oziroma 30 let (če se prijavlja na razpis za častniško šolo);
• ima opravljeno najmanj visokošolsko izobrazbo,
• je državljan ali državljanka Republike Slovenije in nima dvojnega državljanstva,
• je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje vojaške službe,
• na dan zaposlitve ni član nobene politične stranke,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma zoper njega ne teče kazenski postopek,
• ima uspešno opravljeno preverjanje gibalnih sposobnosti,
• da za kandidata ne obstaja varnostni zadržek.
Izobraževanje

Za opravljanje častniških dolžnosti je zahtevana najmanj visokošolska izobrazba (prva bolonjska stopnja). Kandidat za častnika se vključi v šolo za častnike.
Poleg izobrazbe, potrebne za vključitev v SV, so potrebna dodatna urjenja za določene vojaške naloge, specialistična urjenja za konkretne vojaške dolžnosti ter specialistični tečaji za pridobitev in ohranjanje licenc za delo na različnih dolžnostih. Slovenska vojska izvaja vsa potrebna izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnimi načrti in potrebami.
Druge informacije

Več informacij lahko posredujejo v okviru Šole za častnike, Uprave SV za obrambo in njihove Informacijske pisarne.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube