Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Veterinarski inšpektor

Kratek opis

Veterinarski inšpektor izvaja inšpekcijski nadzor na veterinarskem področju, kar pomeni, da opravlja nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov na tem področju.
Kaj delavec običajno dela

Veterinarski inšpektor imetnikom živali in nosilcem dejavnosti z živalmi na njihovo zahtevo zagotavlja potrjevanje veterinarskih spričeval za živali ter živalske proizvode in izdaja predpisane dokumente. Pri tem posreduje informacije o pogojih za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objektov za izvajanje dejavnosti, ki so pod veterinarskim nadzorom. Na podlagi vloge investitorja vodi registracije, odobritve ter vpise v veterinarske evidence. Izvaja tudi veterinarski nadzor imetnikov živali in nosilcev dejavnosti glede zagotavljanja varnosti živalskih proizvodov in krme. Izvaja preprečevanja, zatiranja in izkoreninjenja živalskih bolezni ali zoonoz. Varuje prebivalstvo pred škodljivimi vplivi, ki izhajajo iz živil in preprečuje in zatira zoonoze. Ima nadzor nad prometom in trgovanjem z zdravili za živali ter nad njihovo uporabo. Nadzoruje izvajanje veterinarskih ukrepov v živinoreji glede zdravja živali, pri prometu in skladiščenju živalskega semena, jajčnih celic, zarodkov, iker, valilnih jajc in čebeljih matic. Izvaja nadzor zaščite živali ter nadzor vnosa pošiljk živali in živalskega izvora na teritorij EU.

Pri inšpekcijskem nadzoru pregleduje poslovne knjige in evidence o rezultatih preiskav. Odredi lahko ukrepe za odpravo nepravilnosti v veterinarskih organizacijah in ustanovah. Ima pravico in dolžnost pregledati prostore, objekte, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, živali, živalske izdelke, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov, vendar samo v obsegu, ki ga dovoljuje inšpekcijski nadzor. Če inšpektor pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška, poda kazensko ovadbo oziroma izvede postopke v skladu zakonom, ki ureja prekrške.
Delovna področja

Veterinarski inšpektor se kot uradni veterinar lahko zaposli pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Veterinarska uprava RS (VURS) se je z nekaterimi sorodnimi organi v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preoblikovala v UVHVVR na začetku leta 2013. V okviru Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin deluj deset območnih uradov z izpostavo v Luki Koper in dve Mejni veterinarski postaji (Luka Koper in letališče Jožeta Pučnika). V območnih uradih veterinarski inšpektor neposredno izvaja nadzor ter upravne naloge v okviru oddelkov za javno veterinarsko zdravstvo in zdravstveno varstvo ter zaščito živali. Na območnih uradih so za izvajanje nadzora pristojni uradni veterinarji, inšpektorji za hrano in fitosanitarni inšpektorji.Veterinarski inšpektor lahko postane direktor notranje veterinarske inšpekcije na posameznem območnem uradu, kjer je nato med drugim odgovoren za vodenje, načrtovanje, koordinacijo in nadzor dela v območnih uradih. Veterinarski inšpektor odloča v postopkih na zahtevo strank in opravlja najzahtevnejše strokovne naloge v organizacijskih enotah. Lahko postane direktor notranje veterinarske inšpekcije in je odgovoren za vse območne enote. V tej vlogi skrbi za organizacijo enotnega izvajanja predpisov notranje veterinarske inšpekcije, za strokovni nadzor dela veterinarjev v območnih uradih ter načrtovanje akcij.
Delovni pripomočki

Delovni pripomoček veterinarskega inšpektorja sta v pisarni računalnik in telefon. Delovno gradivo in materiali so Uradni list, v katerem spremlja nove spremembe in dopolnila zakonov in predpisov s področja veterine. Pregleduje poslovne knjige strank, evidence o rezultatih preiskav, druge listine fizičnih in pravnih oseb, ki se nanašajo na izvajanje predpisov o veterinarstvu in predpisov o zdravilih. Dokumenti, ki so rezultat njegovega dela, so poročila o pregledih, mesečna, polletna in letna poročila o njegovem delu in delu posameznega območnega urada ter statistična poročila.
Izdelek in storitev

Rezultat dela veterinarskega inšpektorja je uvoz zdravih živali in živalskih izdelkov, učinkovito poslovanje veterinarskih ambulant, klinik, živalsko predelovalne industrije, uvoza in izvoza živali in živalskih izdelkov v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni. Neposreden izdelek so razna poročila in statistične analize.
Znanja in spretnosti

Veterinarski inšpektor mora poznati veterinarsko medicino, je univerzitetno izobražen na tem področju in ima izkaznico veterinarske inšpekcije Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Poznati mora zakone in predpise s področja veterine, prehrane, uvoza in izvoza živali. Kljub temu, da ni pravnik, mora znati pravilno interpretirati posamezne zakone in predpise.
Psihofizične sposobnosti

Posebnih fizičnih in zdravstvenih zahtev za opravljanje poklica ni. Za delo na terenu mora biti veterinarski inšpektor zdravstveno sposoben za tovrstno delo. Potrebna so predpisana cepljenja za veterinarske delavce, ki jih vodi in določa Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Interesi

Za študij veterinarstva in poklic inšpektorja mora imeti oseba smisel za živali in gojiti do njih human odnos, vendar se obenem zaveda nalog pri preprečevanju širjenja kužnih bolezni in prenosa bolezni iz živali na ljudi. Ve, da je zdravje živali pomembno tudi za zdravje ljudi in da poklic, za katerega se usposablja, sega od zdravljenja živali do varovanja zdravja ljudi, od skrbi za varno hrano do varovanja okolja. Premagati mora odpor do telesnih izločkov, operacijskih posegov, pregledov poginulih živali ali razkosanih delov telesa v obratih mesno-predelovalne industrije. Ne sme se bati živali, vendar se zaveda, da so nekatere bolne ali poškodovane živali, ki jih bo moral pregledati in zdraviti, lahko tudi nevarne. Veterinarski inšpektor mora biti natančen. Imeti mora čut odgovornosti in smisel za red in disciplino ter sposobnost za samostojno ukrepanje v novih situacijah. Je tudi komunikativen, samostojen ter psihološko trden in prilagodljiv pri delu z ljudmi. Pomembna je sposobnost za raziskovanje, upoštevanje pravnih podlag in etičnih načel veterinarstva.
Razmere za delo

Veterinarski inšpektor dela v pisarni in na terenu. Dela v času, ki ga določi delodajalec, po potrebi dela na terenu izven rednega delovnega časa.
Nevarnosti

Zaradi morebitnega stika s kužnimi živalmi in proizvodi živalskega porekla na terenu in pri proizvodnji mesa in izdelkov, je veterinarski inšpektor izpostavljen nevarnostim okužb. Za preprečevanje le-teh mora nositi zaščitno delovno haljo, rokavice, masko, kapo, kadar ima stik z živimi, mrtvimi živalmi ali živalskimi proizvodi.
Možnosti zaposlovanja

Možnost zaposlovanja je odvisna od števila delovnih mest na območnih uradih, izpostavah in mejnih postajah, ki jih ima Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer so zaposleni veterinarski inšpektorji.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Po prenovljenem bolonjskem programu gre za enovit magistrski študij veterinarstva, ki traja 6 let, in se zaključil z nazivom doktor ali doktorica veterinarske medicine.
Druge informacije

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube