Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Veterinar

Kratek opis

Naloga veterinarja je varovanje in izboljševanje zdravja živali, zaščita živali pred nalezljivimi in drugimi boleznimi, diagnostika in zdravljenje bolnih živali.
Kaj delavec običajno dela

Veterinar izvaja ukrepe za varstvo prebivalstva pred boleznimi, ki se prenašajo z živali na človeka. Preprečuje in zatira te bolezni pri živalih in preprečuje njihov prenos na ljudi. S svojim delom zagotavlja higiensko ustreznost surovin in živil živalskega izvora. Skrbi za higiensko ustreznost živil, krmil in vode za napajanje živali. Zagotavlja tudi varno reprodukcijo domačih živali. V okolju skrbi za vzpostavljanje takšnih higienskih razmer, v katerih so živali kar najbolj zaščitene pred negativnimi vplivi. Pri svojem delu obvešča in deluje vzgojno na imetnike živali in skrbi za to, da so živali zaščitene pred mučenjem.
Delovna področja

Veterinarska stroka na primarnem nivoju deluje v organizacijskih oblikah različnih veterinarskih ustanov- to so ambulante in klinike. V teh ustanovah veterinar spremlja zdravstveno stanje živali, izdaja zdravstvena spričevala, vodi register rej in označuje živali v prometu. Izvaja tudi ukrepe za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih nalezljivih in parazitskih bolezni. Preprečuje, odkriva in zdravi interne in prebavne bolezni živali ter poškodbe. Opravlja kirurške posege na živalih, skrbi za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje. Opravlja osnovno terensko in laboratorijsko diagnostiko za odkrivanje kužnih bolezni živali. Izvaja veterinarsko sanitarne preglede pošiljk živali v notranjem prometu ter preglede drugih živali, če je meso namenjeno za domačo uporabo.

Veterinarske organizacije in rejce živali oskrbuje z zdravili. Svetuje jim na področju zdravstvenega varstva živali, patologije prehrane in reje živali. Izvaja nujno veterinarsko pomoč in izdaja zdravila in sredstva za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo lastnikom živali. Na drugem nivoju je veterinarska stroka organizirana v obliki veterinarskega zavoda, specialističnih klinik in ambulant v osemenjevalnih središčih. V teh ustanovah veterinar spremlja in preučuje zdravstveno stanje živali, fiziologijo in patologijo ter oplojevanje živali. Skrbi za ekologijo, higieno ter zdravstveno ustreznost surovin in krme ter vodi register živali in objektov. Sodeluje pri organizaciji in vodenju preprečevanja in zatiranja živalskih nalezljivih in parazitskih bolezni. Izvaja specialistične klinične, laboratorijske, rentgenske in druge diagnostične preiskave. Zagotavlja priprave za zaščito ter delovanje veterinarske službe v naravnih ali drugih nesrečah.

Na tretjem nivoju gre za delo veterinarja na Veterinarskem inštitutu Slovenije, Veterinarski fakulteti in na zasebnih veterinarskih inštitutih. Tu sodeluje pri organizaciji in vodenju preprečevanja in zatiranja posebno nevarnih nalezljivih bolezni. Uvaja in razvija nove laboratorijske metode za diagnostiko živalskih bolezni. Preverja rezultate laboratorijskih preiskav z izvajanjem merilnih testov ter izvaja nadzor imunosti in nadzor zdravil. Opravlja izobraževalno in strokovno publicistično delo v veterinarski dejavnosti. Razvija postopke in metode v reprodukciji domačih živali ter nadzira čiščenje odplak, gnoja, gnojevke in gnojnice. Izvaja raziskave s področja varovanja okolja, higiene zraka, odpadnih voda iz živinorejskih proizvodnih obratov in živilskih obratov ter kafilerij. Veterinarska služba je organizirana kot zasebna in javna, s tem da tudi zasebna služba opravlja določena javna pooblastila s pogodbo z državo.
Delovni pripomočki

Veterinar pri svojem delu uporablja preproste diagnostične pripomočke, zdravila, vakcine in druga zaščitna sredstva ter kirurški pribor. Uporablja tudi razne fizikalne merilnike, ultrazvok, rentgen, laboratorijski pribor in posode. Za diagnostiko uporablja merilne naprave, pri nadzoru pa razne laboratorijske preiskave. Med dokumenti uporablja obrazce, zdravstvena spričevala, identifikacijske listine, evidence in zapisnike.
Izdelek in storitev

Veterinar zdravi živali, deluje preventivno, skrbi za dobro počutje in za razmnoževanje živali.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje del in nalog živinozdravnika je potrebna izobrazba na veterinarski fakulteti, kjer študij traja 10 semestrov. V tem času kandidat pridobi teoretična znanja na področju splošnih naravoslovnih predmetov, kot so biologija, fizika, kemija in biokemija. Strokovni predmeti obsegajo anatomijo domačih živali, histologijo, fiziologijo, mikrobiologijo, parazitologijo, patofiziologijo, farmakologijo, predmete reprodukcije, kirurgije, zdravstvenega varstva živali, higiene, etologije in higiene živil. Poleg praktičnih vaj na fakulteti izvaja tudi druga dela v veterini. V tem času opravlja preglede živali, veterinarsko-sanitarne preglede in laboratorijsko delo.
Psihofizične sposobnosti

Veterinar mora biti psihično stabilen. Ker je v stikih s strankami, mora imeti jasen in odprt pristop do ljudi brez težav pri navezovanju stikov. Sposoben mora biti trenutnega odločanja v razmerah, ko dela pod psihičnim pritiskom. Posebej v primarni veterini pogosto opravlja še socialno delo pri strankah. Pri delu je vezan na vsa čutila, vid, sluh in otip. Pri delu na terenu mora biti v dobri fizični kondiciji, saj dela v vseh vremenskih razmerah in ob vsakem času. V novi organiziranosti veterine, kjer delujejo številne majhne veterinarske organizacije, dela več kot tretjino delovnega časa popoldne in ponoči.
Interesi

Pri veterinarjevem delu je pomemben odnos do človeka, saj mora komunicirati z lastnikom živali. Pri tem je pomembno, da zna ravnati z živalmi in da se jih ne boji. Čeprav je v prvi vrsti zdravnik, mora predvsem pri gospodarskih živalih znati uporabljati tudi osnove ekonomike, kjer zna ovrednotiti vrednost kapitala z etiko in sožitje živali in človeka v okolju.
Razmere za delo

Delokrog in pogoji dela so odvisni od področja, kjer veterinar dela. V primarni veterini največkrat dela terensko, z malimi živalmi tudi v ambulanti ali v laboratoriju. V sekundarnem delu veterine je njegovo delo pogosto v klavniških hladilnicah, laboratorijih, v mokrih in neprimernih bivalnih pogojih. Za varovanje zdravja in zaščito pred prenosom živalskih bolezni mora nositi zaščitno obleko in obutev. Pri rentgenskih preiskavah je izpostavljen sevanju. V teh pogojih mora nositi težko zaščitno oblačilo.
Nevarnosti

Veterinar je pri vsakodnevnem delu v stiku z živalmi, ki so lahko, posebej ob prisotnosti tujih ljudi, nepredvidljive. Zato je v takšnih razmerah odgovoren tudi za vse prisotne. Veterinar svoje delo opravlja profesionalno, moralno in etično odgovorno.
Možnosti zaposlovanja

Univerzitetni diplomirani veterinar se lahko zaposli na vseh nivojih veterinarske službe, v veterinarski inšpekciji ali na veterinarskem inštitutu.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Veterinar v zdravstveni dejavnosti, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica veterinar je potreben univerzitetni študij na Veterinarski fakulteti.
Druge informacije

Veterinarska zbornica Slovenije, Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana

Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Veterinar

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube