Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Babičar (visoko zahtevna dela)

Kratek opis

Babičar za visoko zahtevna dela (prej medicinska sestra- babica) izvaja zdravstveno nego žena med nosečnostjo, med porodom in v poporodnem obdobju.
Kaj delavec običajno dela

Babičar je zdravstveni delavec, katerega strokovno področje je porodniško-ginekološka zdravstvena nega. Babičar je specifičen poklic na področju zdravstvenega varstva žena med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju. Ima pomembno vlogo pri svetovanju in izobraževanju zdravih in bolnih varovank, družine in širše družbene skupnosti. S svojimi nalogami posega tudi na področja ginekologije, načrtovanja družine in zdravstvene nege otroka. Babičar ugotavlja telesne, socialno-kulturne, čustvene, duhovne in izobraževalne potrebe po zdravstveni negi. Načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti zdravstveno nego in jo dokumentira. Vzdržuje dobre stike z varovankami, svojci in člani tima ter skrbi za dobre medsebojne odnose. Vodi negovalni tim, organizira delo in člane tima sproti obvešča o novostih na področju porodniške zdravstvene nege.
Spremlja razvoj ploda, potek in napredovanje poroda, prepoznava nepravilen potek poroda in pravočasno ukrepa. Vodi spontane porode in pomaga zdravniku pri vodenju zapletenih porodov. Ukrepa v nujnih primerih, opravlja zdravstveno nego, neguje novorojenčka in dojenčka. Organizira, spremlja ali izvaja predpisan diagnostično-terapevtski program. Jemlje vzorce biološkega materiala za preiskave in nadzoruje vzdrževanje higienskih razmer na porodniškem in ginekološkem oddelku. Sodeluje z drugimi strokovnimi službami, nadzira porabo materiala, zdravil in narkotikov. Kot zdravstveni svetovalec in vzgojitelj deluje na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Nenehno se izobražuje, vzdržuje pozitivno profesionalno identiteto in sodeluje pri raziskovah s področja zdravstvene nege.
Delovna področja

Babičar dela v primarnem zdravstvenem varstvu: v zdravstvenih domovih, dispanzerjih za žene, posvetovalnicah za nosečnice in otročnice, v enotah za zdravstveno vzgojo in v patronažnem varstvu. V sekundarnem zdravstvenem varstvu dela v bolnišnicah, na klinikah in inštitutih za načrtovanje družine ter v zavodih za rehabilitacijo invalidov. V terciarnem zdravstvenem sektorju pa poteka najzahtevnejše ambulantno in bolnišnično zdravljenje. Druga delovna področja so še v posebnih šolah za starše, v šolah in vrtcih, v humanitarnih in drugih nevladnih organizacijah ter v zdraviliški dejavnosti.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja najrazličnejše pripomočke za ureditev bolnikovega okolja, pripomočke za higiensko oskrbo in prehrano ter za zagotavljanje varnosti bolnika. Medicinsko tehnični pripomočki in aparature, ki jih pogosto uporablja, so: termometer, aparat za merjenje krvnega pritiska, injekcijska igla, brizgalka, škarje, kateter, obvezilni material, inštrumenti za porod, operacije in šivanje, tehtnica, infuzijski sistem in računalnik. Materiali, s katerimi dela medicin, so: pripomočki iz tekstila, plastike, lesa, stekla, gume, kovine ter biološki in kemični materiali. Dokumenti: negovalna in medicinska dokumentacija, izvidi preiskav, rentgenske slike, naročilnica in obračunski list.
Izdelek in storitev

Babičar opravlja kakovostno zdravstveno nego nosečnice, porodnice, otročnice in novorojenčka ter zdravstveno nego bolnice z ginekološkim obolenjem.
Znanja in spretnosti

Pri teoretičnem usposabljanju pridobi znanja iz humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih znanosti. Potrebuje tudi znanja, ki zagotavljajo kakovostno zdravstveno nego (teoretična izhodišča, metodologija, komunikacija, supervizija, raziskovalno delo), znanja iz posebnosti zdravstvene nege nosečnic, porodnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in bolnic z ginekološkimi obolenji ter znanja in spretnosti za izvajanje diagnostično-terapevtskega programa v sodelovanju s strokovnjaki drugih delovnih področij. Za razumevanje zdravstvene nege in za njeno uporabo v praksi mora med študijem dobiti še nekatera medicinska znanja in znanja iz psiholoških in socioloških ved. Za opravljanje dela in nalog v poklicu mora opraviti še pripravništvo in strokovni izpit.
Psihofizične sposobnosti

Dela in naloge babičarja zahtevajo, da je le-ta čustveno in socialno zrela ter inteligentna in izobražena osebnost, kar omogoča human in odgovoren odnos do varovank, družin in družbene skupnosti. Strokovno znanje, natančnost, zanesljivost, občutek odgovornosti, zmožnost samokontrole, sposobnost kritičnega presojanja, odločanja in ustvarjalnega reševanja problemov, komunikativnost, čustvena stabilnost, human odnos do varovanca, prilagajanje in sposobnost hitrega odzivanja, ročne spretnosti in optimizem so pogoj za uspešno opravljanje zdravstvene nege.
Interesi

Babičar spoštuje dostojanstvo in zasebnost varovanke in ohranja ter zagotavlja zaupnost. Spoštuje njene individualne potrebe in vrednote ter njeno pravico do izbire in odločanja. Kot poklicno skrivnost varuje podatke o zdravstvenem stanju varovanke in vse, kar ve o njenih osebnih, družinskih in socialnih razmerah. Pri opravljanju poklica je v mejah svoje strokovne usposobljenosti samostojen in neodvisen ter za svoje delo odgovoren. Znanje mora nenehno izpopolnjevati in si prizadevati za razvoj stroke in kritičnega razmišljanja. Imeti mora senzorne, mentalne in psihomotorne sposobnosti, čut za organizacijo timskega dela ter human odnos do ljudi.
Razmere za delo

Babičar dela v zaprtem prostoru. Delo pomeni stalen stres zaradi možnosti nepredvidenega patološkega izida poroda. Delovni čas je tri-izmenski, dela dopoldan, popoldan in ponoči v izmenah, v obliki dežurstev in tudi ob nedeljah in praznikih. Opravlja ga pretežno stoje ali med hojo. Pogosto se pripogiba ter prenaša in dviguje težka bremena pri postiljanju postelje, obračanju in nameščanju porodnice v ustrezen položaj, nameščanju na nočno posodo, premeščanju s postelje na posteljo, na operacijsko mizo ali na voziček in nazaj. Le pri opravljanju administrativnih del sedi. Babičar dela v timu in je vedno v stiku s ljudmi. Najpogosteje je v stiku z varovankami, člani tima ter člani drugih služb v okviru svoje dejavnosti. Sodeluje tudi z varovankinimi družinskimi člani, prijatelji in znanci.
Nevarnosti

Obstaja nevarnost okužb pri delu z biološkimi materiali, z okuženo rano, s kapljičnim prenosom, nevarnost kroničnega obolenja hrbtenice, možnost poškodb pri delu z razkužili, hitro vnetljivimi tekočinami, iglami in brizgalkami. Babičar zato uporablja zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, obutev, maska, očala, rokavice, zaščitne kreme, razkužila, zaščitni plašč, kontejnerji za uporabljene igle, brizgalke in vreče za enkratno uporabo. Nevarnostim in poškodbam se lahko izogne, če ima dovolj znanja, spretnosti in če upošteva pravila varstva pri delu.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Poklic, ki ga opravlja diplomirana babica oziroma babičar, sodi med regulirane poklice, ki jih na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij urejajo evropske področne direktive.
Izobraževanje

Za poklic babičar se zahteva visoka strokovna izobrazba zdravstvene usmeritve, program zdravstvena nega porodniško ginekološke smeri, ki se izvaja v okviru Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. Po opravljenem študiju dobi diplomant strokovni naziv diplomirani babičar/ diplomirana babica.
Druge informacije

Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Medicinska sestra babica

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube