Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Zdravstveni tehnik (zelo zahtevna dela)

Kratek opis

Zdravstveni tehnik ali medicinska sestra za zelo zahtevna dela pomaga posamezniku, družini ali družbeni skupini pri ohranjanju in utrjevanju zdravja, preprečevanju bolezni in skrbi za bolne in invalidne osebe.
Kaj delavec običajno dela

Zdravstveni tehnik izvaja zdravstveno nego, dela in naloge pa so odvisne od delovnega področja, kjer dela. Gre predvsem za internistično, kirurško, pediatrično in psihiatrično področje. Zdravstveni tehnik ugotavlja potrebe po zdravstveni negi. Načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti zdravstveno nego. Dokumentira postopke zdravstvene nege, vzdržuje dobre stike z varovanci, svojci in člani zdravniškega tima. Vodi negovalni tim, organizira njegovo delo in člane sproti obvešča o vseh novostih. Organizira, spremlja ali izvaja predpisan diagnostično-terapevtski program. Jemlje vzorce biološkega materiala za preiskave, nadzoruje higienske razmere na oddelku in sodeluje pri preprečevanju širjenja infekcij.

Sodeluje s higiensko epidemiološko službo in z drugimi strokovnimi službami, z laboratorijem, lekarno in zavodom za transfuzijsko medicino. Skrbi za varne delovne, kadrovske in materialne razmere. Organizira nakup in porabo delovnih pripomočkov in materiala ter nadzira porabo zdravil in narkotikov. Usposablja in vodi pomožno zdravstveno osebje. Kot zdravstveni vzgojitelj deluje na vseh ravneh zdravstvenega varstva, sodeluje pri izobraževanju medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in se nenehno tudi sam izobražuje. Vzdržuje pozitivno profesionalno identiteto, sodeluje pri raziskovalnem delu s področja zdravstvene nege in pri načrtovanju gradnje in opreme zdravstvenih zavodov.
Delovna področja

Zdravstveni tehnik se zaposli v:
  1. primarnem zdravstvenem varstvu - osnovni zdravstveni dejavnosti v zdravstvenih domovih, dispanzerjih za zdravstveno varstvo žena, otrok in mladine, v posvetovalnicah, v patronažnem varstvu, v splošni in družinski medicini, v specialistično ambulantni dejavnosti, v zasebni zdravstveni praksi, v socialno-varstvenih zavodih, domovih za starejše občane, v zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, v zavodih za zdravstveno varstvo ali v reševalni službi.
  2. sekundarnem zdravstvenem varstvu: v splošni in specialni bolnišnici, na kliniki in inštitutu, zavodu za rehabilitacijo in v negovalnem oddelku.
  3. terciarnem zdravstvenem varstvu, kjer poteka najzahtevnejše ambulantno in bolnišnično zdravljenje.
  4. na drugih področjih: lahko dela v šoli in vrtcu, v humanitarnih in drugih nevladnih organizacijah, v socialno-medicinski, higienski, epidemiološki in zdravstveno-ekološki dejavnosti, v zdraviliški dejavnosti ali na področju oskrbe s krvjo in krvnimi derivati.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja različne pripomočke: za higiensko oskrbo bolnika osebno in posteljno perilo, brisače, milo in razkužila, pripomočke za hranjenje, kot so jedilni pribor, krožniki in skodelice. Uporablja tudi pripomočke za zagotavljanje varnosti bolniku, kot je zaščitna ograjica, klicni sistem, stojalo in voziček. Uporablja medicinsko tehnične pripomočke in aparature, kot so termometer, aparat za merjenje krvnega pritiska, injekcijska igla, brizgalka, škarje, pinceta, kateter, sonda, dren, monitor in računalnik. Materiali, s katerimi dela, so iz tekstila, plastike, lesa, gume in kovine. Veliko dela tudi z biološkimi in kemičnimi materiali. Dokumenti, ki jih uporablja, so: negovalna in medicinska dokumentacija, izvidi preiskav, rentgenske slike, naročilnice in obračunski listi.
Izdelek in storitev

Zdravstveni tehnik pomaga posamezniku, družini ali družbeni skupini pri ohranjanju in utrjevanju zdravja, preprečevanju bolezni in skrbi za bolne in invalidne osebe.
Znanja in spretnosti

Pri teoretičnem usposabljanju pridobi znanja iz humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih znanosti ter znanja s področja zdravstvene nege. To mu omogoča kakovostno izvajanje zdravstvene nege, saj spozna teoretična izhodišča, metodološki pristop, komunikacijo, zdravstveno vzgojo, etična načela, standarde in organizacijo zdravstvene nege. Za razumevanje zdravstvene nege in za njeno uporabo v praksi v času študija pridobi še medicinska znanja in znanja iz psiholoških in socioloških ved. Za opravljanje poklica mora opraviti pripravništvo in strokovni izpit.
Psihofizične sposobnosti

Dela in naloge zdravstvenega tehnika zahtevajoustrezne psihofizične sposobnosti in osebnostne lastnosti, kar omogoča human in odgovoren odnos do posameznikov in družbene skupnosti. Strokovno znanje, natančnost, zanesljivost, sposobnost kritičnega presojanja, odločanja in ustvarjalnega reševanja problemov, komunikativnost, čustvena stabilnost, human odnos do bolnika, prilagajanje in sposobnost hitrega odzivanja, ročne spretnosti in optimizem so pogoj za uspešno opravljanje zdravstvene nege.
Interesi

Zdravstveni tehnik mora spoštovati dostojanstvo in zasebnost varovanca, njegove individualne potrebe in vrednote ter njegovo pravico do izbire in odločanja. Kot poklicno skrivnost je dolžan varovati podatke o zdravstvenem stanju varovanca in vse, kar zve o varovančevih osebnih, družinskih in socialnih razmerah. Zdravstveni tehnik uvaja v svoje delo novosti s področja zdravstvene nege.
Razmere za delo

Dela v zaprtem prostoru ali na terenu, kjer je lahko vročina, mraz, vlaga, sevanje, neprijeten vonj in umazanija. Delovni čas je tri-izmenski, dopoldan, popoldan in ponoči. Dela v izmenah, v obliki dežurstev in tudi ob nedeljah in praznikih. Dela pretežno stoje ali med hojo in se pogosto pripogiba, prenaša in dviguje težja bremena, kadar obrača in namešča varovanca v ustrezen položaj. Zdravstveni tehnik dela v timu in je vedno v stiku z ljudmi. Najpogosteje je v stiku z varovancem in člani drugih služb v okviru svoje dejavnosti. Sodeluje tudi z varovančevimi družinskimi člani, prijatelji in znanci.
Nevarnosti

Nevarnost okužbe je prisotna pri delu z biološkimi materiali, kot je odvzem krvi in okužena rana. Preti mu nevarnost sevanja, kroničnih obolenj hrbtenice, poškodb pri delu s kislinami, z razkužili, hitro vnetljivimi tekočinami, iglami in brizgalkami. Zato uporablja zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, obutev, maska, rokavice, zaščitni plašč in vrečke za enkratno uporabo. Zdravstveni tehnik se izogne nevarnostim in poškodbam, če ima dovolj znanja in če upošteva pravila varstva pri delu.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva srednja strokovna izobrazba- program zdravstveni tehnik, ki se izvaja na ravni srednjega strokovnega izobraževanja. Prej je bil za ta poklic poznan naziv medicinska sestra, ki se zdaj izobražuje na višji in visokošolski ravni.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube