Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pravosodni policist

Kratek opis

Naloge pravosodnega policista, so skrb za varnost, red in disciplino v varovanih objektih - zaporih.
Kaj delavec običajno dela

Pravosodni policist poleg zagotavljanja varnosti in reda v varovanih objektih spremlja varovane osebe zunaj zavoda, nadzira in organizira delo v delavnicah in nadzira obsojence na zunanjih deloviščih. Skrbi tudi za poklicno in delovno usposabljanje obsojencev ter sodeluje v programih njihove obravnave. Za zagotovitev varnosti sme izdajati ukaze, opraviti osebni pregled obsojenca, njegovih bivalnih prostorov, osebne prtljage in oseb, ki prihajajo v varovani objekt. Pravosodni policist ima pravico uporabiti prisilna sredstva zoper obsojence, če drugače ne more preprečiti bega, napada, samopoškodbe ali večje materialne škode.
Delovna področja

Zaposlovanje je zaradi specifičnosti poklica omejeno na področje izvajanja zakonsko določenih pooblastil zato se pravosodni policist zaposli le v zavodu za prestajanje kazni, to je v zaporu.
Delovni pripomočki

Pri delu nosi predpisano uniformo in ima posebno opremo in osebna zaščitna sredstva. Kot pooblaščena uradna oseba ima strelno orožje, sredstva za vklepanje, gumijevko, plinski razpršilec, različna sredstva za zveze ter druge delovne pripomočke. Ob posebej nevarnih okoliščinah uporablja zaščitni jopič, čelado, rokavice in druge dodatke, ki zmanjšujejo nevarnost telesnih poškodb. Del nalog opravlja tudi zunaj zapora. Pri tem lahko uporablja vozilo s predpisanimi oznakami. Računalnik uporablja za dostop do baze podatkov zaprtih oseb ali za izvajanje nadzora nad elektronskim varovanjem zavoda.
Izdelek in storitev

Storitev pravosodnega policista je predvsem neposredno delo z zaprtimi osebami, preprečevanje pobegov, kaznivih dejanj in konfliktov, varnostni nadzor nad osebami in objekti ter spremljanje zaprtih oseb zunaj zavoda.
Znanja in spretnosti

Za poklic pravosodni policist se zahteva srednješolska splošna ali strokovna izobrazba. V osemnajstih mesecih po nastopu delovnega razmerja mora kandidat uspešno opraviti nekaj mesečni program posebnega usposabljanja v državni upravi ter strokovni izpit. Vsebina usposabljanja je raznovrstna, pri čemer je poudarek na zakonskih in podzakonskih predpisih, znanju o izvrševanju kazenskih sankcij (penologija), kriminologiji, psihologiji, psihiatriji, poznavanju vzgoje in izobraževanja odraslih (andragogika), skupinskem delu, postopku z uporabo prisilnih sredstev, samoobrambi in uporabi orožja. Za uspešno opravljanje poklica so potrebne motorične spretnosti in dobra psihofizična zmogljivost.
Psihofizične sposobnosti

Pravosodni policist mora biti psihično in fizično zdrav, ne sme imeti kroničnih obolenj ali hib. Imeti mora brezhibna čutila, ustrezno telesno zgradbo in dobro fizično zmogljivost. Za uspešno opravljanje nalog mora imeti sposobnost koncentracije, presojanja in hitrega odzivanja na dražljaje iz okolja. Zaradi specifičnosti poklica se izvajajo občasni zdravstveni pregledi.
Interesi

Pravosodni policist ima interes za delo z ljudmi. Osebe, ki želijo opravljati ta poklic, se morajo zavedati, da gre za delo s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. Pri opravljanju nalog so pogosto tarča kritične presoje javnosti. Zaželene lastnosti za opravljanje tega poklica so: komunikativnost, psihofizična stabilnost, odgovornost, sposobnost opazovanja, presojanja, fleksibilnost, doslednost in odločnost, lojalnost zakonski ureditvi, tolerantnost in sposobnost skupinskega dela.
Razmere za delo

Delovne naloge opravlja na mestih s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. Del opravil poteka tudi na terenu. Kot pooblaščene uradne osebe pravosodni policisti lahko opravljajo svoje delo v posebnih razmerah, kot so deljen delovni čas, nočno delo, dežurstvo in pripravljenost na domu ali na delovnem mestu. Delo je organizirano po razporedu. Pogoste so nenadne spremembe nalog. Po potrebi je dolžan priti v službo tudi izven delovnega časa.
Nevarnosti

Pravosodni policist pri svojem delu uporablja zaščitna sredstva, opremo in pripomočke, ker je včasih lahko ogroženo tudi njegovo življenje. Najučinkovitejši varovalni ukrep je dosledna uporaba znanj, veščin in spretnosti, ki so jih pridobili v času usposabljanja. Praktična uporaba naučenega, na primer v postopku z osebo pri privedbi na sodišče, ko se oseba upira, lahko bistveno zmanjša možnost za poškodbe.
Možnosti zaposlovanja

Zaposlovanje je zaradi specifičnosti poklica omejeno na področje izvajanja zakonsko določenih pooblastil zato se paznik lahko zaposli le v zaporu.
Izobraževanje

Za poklic pravosodni policist se zahteva srednješolska izobrazba in dodatno usposabljanje. Predhodne delovne izkušnje niso zahtevane.

Usposabljanje kandidatov za pravosodne policiste traja praviloma 9 mesecev, vendar največ 18 mesecev in je razdeljeno v naslednje programske sklope:
1. spoznavanje izvrševanja kazni zapora in pripora ter še posebej naloge pravosodnih policistov pri izvrševanju kazni zapora in pripora;
2. pridobivanje osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj in veščin;
3. praktično usposabljanje v zavodu.

Prvi in tretji programski sklop trajata skupaj štiri mesece, drugi programski sklop pet mesecev. Pravosodni policist mora v osemnajstih mesecih po sprejemu v delovno razmerje uspešno opraviti predpisano usposabljanje in zahtevan strokovni izpit. Vsebina usposabljanja je raznolika in vključuje temeljna družboslovna izhodišča, pomembna za delo z zaprtimi osebami.
Kandidati se v času usposabljanja seznanijo in naučijo veščin z različnih področij obravnave oseb. Zelo velik poudarek dajemo pridobivanju znanj o prepoznavanju človekove osebnosti ter učenju komunikacije z različnimi tipi osebnosti. V okviru usposabljanja kandidati opravijo tudi preizkuse znanja s področja predpisov, praktičnega postopka, pooblastil, prve pomoči, rokovanja s strelnim orožjem in samoobrambe, medtem ko morajo med praktičnim usposabljanjem v zavodih opraviti še izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti, izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku ter si pridobiti oceno praktične usposobljenosti za delo v zavodu.

Po vseh končanih obveznostih sledi zaključni izpit, ki obsega praktični in ustni del.
Druge informacije

Informacije v zvezi s poklicem posredujejo v kadrovski službi Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana.

Informacije o štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube