Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pediater

Kratek opis

Pediater je zdravnik s končano specializacijo iz pediatrije usposobljen za celostno obravnavo populacije v razvojnem obdobju od rojstva do dopolnjenih 19 let z vsemi njenimi specifičnimi potrebami, kot jih imajo dojenčki, otroci, mladostnice in mladostniki.
Kaj delavec običajno dela

Pediater zdravi bolne in poškodovane otroke in mladostnike. Zdravi otroke in mladostnike s kroničnimi boleznimi ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Izvaja preventivne programe, kot so posvetovalnice za dojenčke, sistematični pregledi predšolskih otrok, šolarjev in mladine, namenski pregledi, cepljenja, zdravstvena vzgoja za starše, otroke in mladostnike, posveti in timske obravnave zaradi problemov ali poklicnega svetovanja. Vodi tudi promocije zdravja v lokalni skupnosti. Lahko vodi zdravstveno skupino, kjer sodeluje zdravstveni tehnik, višja ali diplomirana medicinska sestra in bolniški strežnik.

Sodeluje tudi z drugimi zdravstvenimi specialisti, kot so pedopsihiater, okulist, specialist za grlo in ušesa ali kirurg ter s fizioterapevti, nevrofizioterapevti, delovni terapevti, rentgenologi, laboratorijski tehniki in dietetiki. Pri socialni, vedenjski in učni problematiki sodeluje še z drugimi strokovnjaki, kot so socialni delavec, psiholog, pedagog, specialni pedagog ali kriminalist. Delo pediatra vključuje tudi izpolnjevanje medicinske dokumentacije, kot je zdravstveni karton ali napotnica in pisanje receptov.
Delovna področja

Pediater dela v zdravstvenem domu, v ambulanti za predšolske otroke, v ambulanti za šolarje in mladino, v zasebni pediatrični ambulanti na primarni ravni, na otroškem oddelku bolnišnice in porodnišnice ter v specialistični ambulanti na sekundarni in terciarni ravni.
Delovni pripomočki

Pediater pri svojem delu uporablja različne medicinsko tehnične pripomočke: fonendoskop, otoskop, aparat za merjenje krvnega pritiska, droben kirurški instrumentarij, obvezilni material, pripomočke za imobilizacijo, komplete za oživljanje in za izpiranje želodca, EKG, različne merilne instrumente pa tudi zdravila, kisik in razkužila. Medicinska dokumentacija, ki jo izpolnjuje, je: zdravstveni karton bolnika, popis bolezni, različne napotnice, delovni nalogi, spremni listi, recepti in podobno.
Izdelek in storitev

Cilj pediatra je izboljšati zdravje in omogočiti optimalen razvoj otrok in mladostnikov.
Znanja in spretnosti

Pediater je zdravnik, ki je po zaključeni specializaciji iz pediatrije opravil specialistični izpit. Pediater specializant dela pod vodstvom mentorja v predšolskem in šolskem dispanzerju, na otroških oddelkih in v specialističnih ambulantah bolnišnic. V program je vključen tudi podiplomski tečaj s področja javnega zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov. Specializacijo lahko nastopi diplomant medicinske fakultete z opravljenim strokovnim izpitom po šestmesečnem programu pripravništva ali pozneje v poteku dveletnega sekundariata.
Psihofizične sposobnosti

Poklic pediatra lahko opravlja oseba, ki je telesno zdrava oziroma bolezen lahko obvladuje ali pa s korekcijo dosega telesno funkcionalnost. Poklic je zahteven in naporen, predvsem zaradi občasnega nočnega dela, zato niso priporočljiva večja odstopanja od normalne psihofizične kondicije. Osebam z boleznimi, ki se poslabšajo zaradi nočnega in stresnega dela, poklic odsvetujejo. Med osebnostnimi lastnostmi, ki so za pediatra želene, izstopajo duševna stabilnost, samozavest in komunikativnost.
Interesi

Poklic je primeren za tiste, ki radi pridobivajo nova znanja, zmorejo prevzeti pomembne odgovornosti in odločitve in so motivirani za delo z otroki in mladostniki. Imeti morajo izražen socialni čut, razvito sposobnost komunikacije in veselje do dela v timu. Ob rednem delu je potrebno dodatno izobraževanje na področju stroke, pa tudi prizadevanje pri zagotavljanju javnega zdravja v širši skupnosti v sodelovanju z vrtci, šolami in mediji.
Razmere za delo

Delo poteka v ambulanti in na bolnišničnem oddelku, pri vključevanju v dežurno službo na primarni ravni pa tudi na terenu. Redno delo poteka ob delavnikih v dopoldanskem in popoldanskem času, v dežurno službo se pediater vključuje ponoči, ob koncu tedna in med prazniki, na primarni ravni pa tudi ob delavnikih čez dan.
Nevarnosti

Pediater je pri delu izpostavljen predvsem možnostim okužb, v manjši meri tudi poškodbam pri različnih posegih ali pri delu na terenu. Zato mora upoštevati navodila za preprečevanje širjenja okužb in preprečevanje nezgod na delovnem mestu. Pri posegih uporablja osebna zaščitna sredstva, rokavice in masko.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Pediater je zdravnik, ki je po zaključeni specializaciji iz pediatrije opravil specialistični izpit. Specializacija iz pediatrije poteka po predpisanem programu 5 let.
Druge informacije

Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana

Univerzitetni Klinični center Ljubljana , Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube