Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Geodet

Kratek opis

Geodet meri zemljišča in se ukvarja s prikazovanjem zemeljskega površja na načrtih in kartah. Geodetski načrti so osnova planerjem in projektantom pri načrtovanju in projektiranju mest, naselij, sosesk, zgradb, cest, železnic in vseh drugih objektov na zemljišču.
Kaj delavec običajno dela

Geodet meri zemljišča in se ukvarja s prikazovanjem zemeljskega površja na načrtih in kartah. Geodetski načrti so osnova planerjem in projektantom pri načrtovanju in projektiranju mest, naselij, sosesk, zgradb, cest, železnic in vseh drugih objektov na zemljišču. Poleg tega se ukvarja še z vrsto drugih geodetskih del in nalog:
  • ugotavlja in meri oblike in dimenzije zemlje
  • sestavlja in vzdržuje zemljiški kataster. Zemljiški kataster je geodetska evidenca, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah, njihovih lastnikih, vrstah rabe zemljišča, o kakovosti zemljišč in objektih, ki so na parcelah
  • sestavlja in vzdržuje komunalni kataster. Komunalni kataster je geodetska evidenca komunalnih vodov in objektov (vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod, elektrika, telekomunikacijske naprave, javna razsvetljava)
  • izvaja geodetska dela v gradbeništvu
  • izvaja geodetska dela v rudarstvu
  • izvaja geodetska dela v gozdarstvu in agronomiji.

    Karte in načrte, ki upodabljajo objekte na zemeljskem površju, uporabljamo tudi v vsakdanjem življenju: to so načrti mest, turistične karte, avtokarte, tematske karte, ki prikazujejo razne pojave, vezane na zemljišče. Zakon o geodetski dejavnosti je leta 2000 vpeljal inštitut odgovornega geodeta in mu preko Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot določil osnovne geodetske storitve, za katere je potrebna potrditev odgovornega geodeta, in s tem nanj prenesel odgovornost za strokovno opravljeno delo. Te storitve so: ureditev meje, parcelacija, obnova mej v naravi, komasacija, izravnava meje, razmejitve med pravnimi režimi, ugotavljanje dejanske rabe zemljišč, vpis stavbe ali delov stavb v kataster stavb.
Delovna področja

Geodet se lahko zaposli v upravni službi, npr. v Geodetski upravi republike Slovenije ali v različnih podjetjih, ki se ukvarjajo z urbanizmom in gradbeništvom. Ko pridobi državno koncesijo, lahko dela tudi kot zasebnik.
Delovni pripomočki

Za terensko delo potrebuje: postajo z laserskim razdaljemerom, teodolit, stative, trasirke in merski trak. Lahko tudi nivelmanski instrument za meritve višin, različne late ter pomožno orodje, ki lajša delo na terenu. Za delo v pisarni potrebuje računalnik s programi za geodezijo, ki mu pomagajo pri obdelavi terenskih podatkov, poleg tega še razna ravnila, trikotnike ter druge pripomočke.
Izdelek in storitev

Geodetovi izdelki so geodetske karte in načrti različnih meril glede na potrebe naročnika, npr. posnetki za projektiranje stavb, pri načrtovanju večjih posegov v prostor, npr. avtocest, za študije, ki so osnova za prikazovanje različnih pojavov v prostoru kot je poselitev, turistične karte in drugo. Pomemben del geodezije so tudi evidence s katastrskega področja, to so vsi postopki povezani z mejami in vrisi objektov.
Znanja in spretnosti

Geodet ima končano Srednjo gradbeno in ekonomsko šolo- Geodetski oddelek ali diplomira na Univerzi v Ljubljani na FGG- Oddelek za geodezijo ter opravi strokovni izpit. Za ročno izdelavo skic ali načrtov mora imeti risarske sposobnosti, za delo na terenu pa dobro telesno pripravljenost. Biti mora zelo natančen, vzdržljiv in zbran. Za opravljanje poklica je zaželeno znanje tujega jezika, najbolje angleškega, kar geodetu koristi pri delu z računalnikom, prav tako pri dodatnem izobraževanju in branju tuje strokovne literature. Ima sposobnost komunikacije, saj poteka terensko delo mnogokrat v povezavi z strankami-naročniki, prav tako pomembna je sposobnost koordinacije ter izdatna fizična vzdržljivost.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi pogostega dela na terenu mora biti geodet mobilen in telesno vzdržljiv. Invalidne osebe npr. ne morejo opravljati tega dela geodetskega poklica.
Interesi

Zaradi številnih sestankov in stikov s strankami ter drugimi, ki sodelujejo pri projektih, mora dobro obvladati veščine komuniciranja. Biti mora vzdržljiv in vztrajen, saj so pri izvedbah projektov obdobja, ko je potrebno delati tudi preko rednega delovnega časa.
Razmere za delo

Geodet preživi večino delovnega časa v čisti in zračnih pisarni. Zunaj pisarne dela na terenu, kjer izvaja meritve ali nadzor nad njimi, obiskuje planerje, gradbenike in naročnike. V pisarni večino časa sedi, na terenu pa veliko hodi. Nosi tudi del terenske opreme, se vzpenja, spušča in vozi z avtomobilom. Zaradi dela je lahko dlje časa odsoten.
Nevarnosti

Delovne razmere v biroju ne ogrožajo njegovega zdravja. Zaradi dolgotrajnega in pozornega gledanja je bolj obremenjen vid. Ko je na terenu, nosi delovno obleko in uporablja pohodniške ali planinske čevlje.
Možnosti zaposlovanja

SPOT, Slovenska poslovna točka, Geodet

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Geodet, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Da bo geodet lahko samostojno deloval, mora končati Srednjo gradbeno in ekonomsko šolo- Geodetski oddelek ali diplomirati na Univerzi v Ljubljani-FGG - Oddelek za geodezijo ter opraviti strokovni izpit.
Druge informacije

Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola, Dunajska 102, 1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube