Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Učitelj filozofije v srednji šoli

Kratek opis

Srednješolski učitelj filozofije poučuje filozofijo na gimnaziji v 3. ali 4. letniku. Dijake usmerja v samostojno, ustvarjalno mišljenje in presojanje. Spodbuja razmislek o temeljnih vprašanjih človeka in sveta, družbe in narave.
Kaj delavec običajno dela

Srednješolski učitelj filozofije vodi dijake pri odkrivanju in raziskovanju filozofskih problemov. Pomaga jim povezovati raziskovanje pojmov in problemov z ustreznimi avtorji in besedili, spodbuja jih in uči, kako naj razumno utemeljijo svoje trditve. Obenem nadzira delo in disciplino dijakov, jih ustno in pisno ocenjuje, kar vključuje sestavljanje in popravljanje pisnih testov. Učitelj filozofije s svojim delom, z učno snovjo, predvsem pa s svojo osebnostjo in z zgledom, učence vzgaja in vpliva na njihovo osebnostno rast. Sodeluje tudi z drugimi učitelji v kolektivu, predvsem z razredniki dijakov, ki jih uči, z ravnateljem, svetovalno službo in s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Poklic obsega individualno in skupinsko delo z nadarjenimi, pripravo učencev na različna tekmovanja, npr. tekmovanje iz filozofije, pripravo šolskih proslav in ekskurzij in vodenje debatnega krožka. Učitelj filozofije izdela svoj letni učni načrt, obenem za vsako uro posebej piše učne priprave. K navedenemu je treba prišteti še stalno strokovno izobraževanje na seminarjih in v študijskih skupinah.
Delovna področja

Srednješolski učitelj filozofije se lahko zaposli v javni, zasebni in bolnišnični srednji šoli.
Delovni pripomočki

Učitelj uporablja učbenike, priročnike z vajami, leksikone, grafoskop, avdiovizualna sredstva in računalnik.
Izdelek in storitev

Dijaki med poukom in v procesu lastnega učenja pridobijo znanja, ki jim omogočajo razumeti, kako so temeljni filozofski pojmi vtkani v osnove humanistike, družboslovja, naravoslovja, religije in umetnosti. Učitelj dijake uvaja v filozofsko mišljenje, kar jim pomaga iskati v življenju zase čimbolj ustrezne odgovore. Tako pridobljeno znanje jim omogoča večjo splošno razgledanost in nadaljevanje šolanja.
Znanja in spretnosti

Srednješolski učitelj filozofije mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe z nazivom profesor filozofije ali diplomant filozofije z opravljenimi pedagoškimi predmeti, kjer pridobi psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja. Poleg tega je zaželeno, da zna spretno voditi in usmerjati skupine mladostnikov.
Psihofizične sposobnosti

K poučevanju sodi dobra psihofizična zmogljivost, ki naj bi si jo učitelj pridobival tudi z rekreativnim športom.
Interesi

Učitelj filozofije je odprt za dijake in njihove potrebe, s smislom za vzgojo otrok, saj delo v šoli ni zgolj posredovanje znanja, ampak tudi vzgoja. Za delo z učenci je nujna zbranost, pozornost in hitro odločanje. Učitelj filozofije je občutljiv za položaj in rabo slovenskega jezika. Učence navaja na strpnost in argumentirano izražanje stališč, skrb pa posveča tudi razvoju slovenske nacionalne identitete pri učencih.
Razmere za delo

Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki in govorilne ure so lahko tudi v popoldanskem in večernem času.
Nevarnosti

Poučevanje včasih pripelje do stresnih situacij zaradi težav v kolektivu in pri delu z učenci, zato mora učitelj morebitne nesporazume reševati na strpen način.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Srednješolski učitelj filozofije mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe z nazivom profesor filozofije ali diplomant filozofije z opravljenimi pedagoškimi predmeti, kjer pridobi še psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja.
Druge informacije

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube