Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Učitelj kemije v srednji šoli

Kratek opis

Učitelj kemije poučuje kemijo na srednji šoli in si prizadeva uresničiti učni načrt, pri čemer pomaga dijakom osvojiti čim več kemijskih znanj in spretnosti za njihov nadaljnji študij ali za zaposlitev.
Kaj delavec običajno dela

Učitelj kemije potrebuje številne spretnosti in sposobnosti, od načrtovanja in izvajanja pouka do laboratorijskih spretnosti. Nekaj teh znanj je pridobil na fakulteti, nekaj v sodelovanju in izmenjavi izkušenj z drugimi učitelji ter s prakso in z nenehnim izobraževanjem. Dijake zna motivirati za delo in vzdrževati ustrezno učno ozračje, v katerem bodo ob različnih metodah in oblikah aktivnega učenja v razredu pridobivali znanje, spretnosti in veščine. Ker mora biti pouk kemije zasnovan na eksperimentalnih in problemsko-raziskovalnih temeljih, mora učitelj kemije skrbno načrtovati različne oblike eksperimentalnega dela. Šolsko leto se za učitelja začne že v avgustu, ko si naredi letno pripravo na pouk. To je okvirni načrt, kako bo v tem letu potekal proces poučevanja. Med šolskim letom sproti piše tematske ali učne priprave na posamezne šolske ure. Učitelj ocenjuje dijake ustno in pisno, kar vključuje sestavljanje in popravljanje pisnih nalog za preverjanje znanja, nalog za ustno preverjanje in ocenjevanje, ocenjevanje eksperimentalnega dela in izdelkov ter vnaprejšnje seznanjanje dijakov z merili preverjanja in ocenjevanja. Po preverjanju in ocenjevanju mora učitelj dijakom posredovati povratno informacijo o njihovem znanju.

Pri načrtovanju in izvajanju pouka sodeluje z učitelji drugih naravoslovnih predmetov ter z drugimi učitelji v kolektivu, z ravnateljem, svetovalno službo in s starši na govorilnih urah in na roditeljskih sestankih. Poleg učenja in poučevanja, ki je njegova temeljna obveznost, opravlja na šoli še dodatne naloge, od razredništva, mentorstva dijakov za tekmovanja in raziskovalne naloge do mentorstva učiteljev začetnikov. Kot razrednik mora skrbeti za razred kot celoto, spremljati uspeh posameznih dijakov in poskrbeti za reševanje morebitnih problemov. Udeležuje se programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja in študijskih skupin za učitelje kemije ter domačih in tujih strokovnih srečanj, simpozijev in konferenc. Redno spremlja novosti, napredek in spremembe v stroki, da lahko vse to vključuje v pouk in ga s tem posodablja. To velja za novosti v kemiji, v specialni didaktiki in pedagogiki.
Delovna področja

Srednješolski učitelj kemije se zaposli na srednjih šolah, kjer se poučuje predmet kemija in naravoslovje ali na delavski univerzi, kjer se izobražujejo odrasli.
Delovni pripomočki

Osnova za učiteljevo delo je učni načrt in katalog znanj. V učnem načrtu so opredeljeni cilji in vsebine, ki jih obravnavajo v četrtem letniku tisti dijaki, ki opravljajo maturo iz kemije. Na osnovi učnega načrta so izdelani učbeniki, delovni zvezki in zbirke vaj, ki so namenjeni dijakom. Pri načrtovanju pouka je učitelju v pomoč strokovna literatura, kot so priročniki, zbirke eksperimentalnih vaj, leksikoni, strokovna literatura in periodika. Za pouk kemije kot eksperimentalne vede učitelj uporablja laboratorijske pripomočke, laboratorijsko steklovino, aparature in kemikalije. Na voljo ima tudi grafoskop, televizor, video rekorder ter multimedijski računalnik s priključkom na medmrežje, tiskalnik in LCD projektor.
Izdelek in storitev

Učitelj kemije poučuje in usmerja učence v procesu osvajanja kemijskih znanj, v razvijanju kompleksnega mišljenja, spretnosti in veščin eksperimentalnega dela, komuniciranja, dela z viri ter navajanja na skupinsko delo.
Znanja in spretnosti

Za srednješolskega učitelja kemije se zahteva univerzitetna izobrazba s področja kemije ter ustrezna pedagoško-andragoška izobrazba. Tovrstno izobrazbo si lahko pridobi na pedagoški smeri fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo univerze v Ljubljani. Diplomanti fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, univerze v Ljubljani in univerze v Mariboru, ki med študijem niso pridobili pedagoško-andragoške izobrazbe, za poučevanje le-to potrebujejo. Na srednji šoli lahko poučuje kemijo tudi diplomant univerzitetnega dvopredmetnega študija kemije, ki je pridobil ustrezno dopolnilno strokovno znanje. Učitelj kemije mora imeti tudi ustrezna znanja o varnosti pri delu.
Psihofizične sposobnosti

Za poklic učitelja je potrebno stabilno psihofizično počutje. Prav tako je nujna sposobnost koncentracije. Učitelj mora biti zrela, samozavestna in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z dijaki. Najpogostejši problem, kot posledica učiteljskega dela, je obremenjenost glasilk, zato je poklic za tiste, ki imajo težave z glasilkami, manj primeren.
Interesi

Srednješolski učitelj kemije naj bi nenehno skrbel za svojo osebnostno in strokovno rast, samozavestno obvladal svoje strokovno področje, obenem pa naj bi bila to oseba, ki je odprta za ljudi in njihove potrebe. Zaželen je smisel za vživljanje v dojemanje dijakov, komunikativnost in sodelovanje, strpnost, ustvarjalnost, objektivnost ter odločnost. Zaradi dinamičnega dela v razredu je potrebna zbranost oz. pozornost, zmožnost prilagajanja in hitrega in učinkovitega odločanja. Učitelj kemije je tudi okoljsko osveščena oseba, z razvitim pozitivnim odnosom do okolja in narave.
Razmere za delo

Delo poteka na večini šol samo v dopoldanskem času, le izjemoma v izmenah. Sestanki in govorilne ure pa so lahko tudi popoldan ali zvečer. Ob spremljanju učencev na ekskurzijah in dnevih dejavnosti, kot so športni, kulturni in naravoslovni dnevi lahko obveze trajajo cel dan, ali celo več dni skupaj, npr. pri naravoslovnem taboru. Srednješolski učitelj dela v učilnici za kemijo in v kemijskem laboratoriju. Večina šol ima posebne kabinete, v katerih se učitelj skupaj z laborantom pripravlja na pouk in laboratorijske vaje, kjer preizkuša in si prizadeva kar najbolje pripraviti eksperimente.
Nevarnosti

Delo z nevarnimi snovmi (kemikalije) in laboratorijskimi pripomočki pomeni tudi večjo možnost za poškodbe. Da se učitelj kemije temu izogne, mora imeti ustrezno znanje s področja kemijske varnosti. Z varovalnimi ukrepi, uporabo zaščitnih sredstev in opreme, pravilnim skladiščenjem nevarnih snovi ter zbiranjem in odstranjevanjem odpadnih kemikalij poskrbi za lastno varnost in varnost učencev. V skladu z veljavno zakonodajo mora opraviti izpit iz varstva pri delu.
Možnosti zaposlovanja

Srednješolski učitelj dela kot predmetni učitelj kemije, s pridobljenim dopolnilnim znanjem iz biologije in fizike (moduli) pa tudi kot učitelj naravoslovja v osnovni šoli.
Izobraževanje

Za srednješolskega učitelja kemije se zahteva univerzitetna izobrazba s področja kemije ter ustrezna pedagoško-andragoška izobrazba. Tovrstno izobrazbo si lahko pridobi na pedagoški smeri fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo univerze v Ljubljani.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana,

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube