Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Učitelj informatike v srednji šoli

Kratek opis

Učitelj informatike se zaposli na različnih srednjih šolah, od poklicne šole do gimnazije ali na delavski univerzi, kjer izobražujejo odrasle. Poučuje predmet informatika in predmet računalništvo in informatika.
Kaj delavec običajno dela

Učitelj informatike na srednji šoli opravlja svoje delo v razredu in izven njega. Njegova naloga je pomagati učencem osvojiti čim več znanj in spretnosti iz predmeta, ki ga poučuje. Ob tem pa jim prikaže tudi uporabni pomen tega znanja in kako znanje iz različnih predmetov povezovati med seboj. Učitelj pomaga dijakom do znanja, potrebnega za njihov nadaljnji študij ali za zaposlitev. Učitelj potrebuje za svoje delo številne spretnosti in sposobnosti. Začne se že s samo pripravo na pouk. Priprava mora biti tako vsebinska, ko načrtuje, kaj bo učil, kakor tudi metodično-didaktična, ko se pripravlja na to, kako bo učil. O tem, kaj bo učil, obstajajo dokumenti, ki so za vse učitelje enaki in obvezujoči. To so učni načrti. Za to, kako bo učil, pa posebnih dokumentov nima. Nekaj znanja o tem, kako učiti, je dobil na fakulteti, nekaj s prakso in z nenehnim izobraževanjem, nekaj z priporočili v vodnikih, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo. Učence mora znati pritegniti k delu in vzdrževati pozitivno učno ozračje, v katerem bo osvajanje znanj bolj učinkovito in tudi prijetnejše.

Šolsko leto se za učitelja začne v avgustu, ko si pripravi letno pripravo na pouk, to je načrt, kaj vse bo v tem letu delal in kako bo to izvedel. Sproti pa se pripravlja tudi na vsako posamezno uro. Tako se učiteljevo delo začne že doma z urnimi pripravami. Vsak razred, ki ga poučuje, je drugačen in zahteva posebno pripravo. V razredu opravlja predvsem naloge učenja in poučevanja, na šoli pa ga čakajo še druge obveznosti, od razredništva do mentorstva učiteljev začetnikov, dijakov za tekmovanja ali pisanje raziskovalnih nalog in podobno.

Zaključek delovnega dne je zanj doma, ko opravi analizo dela v tem dnevu, ugotovi, kaj bi v pripravah veljalo spremeniti. Naloga, ki jo opravlja po pouku, pa je ocenjevanje pisnih testov znanja, ki so pri večini predmetov na vrsti najmanj enkrat na ocenjevalno obdobje. Ob tem mora skrbeti za natančnost in objektivnost ocenjevanja, kajti vsaka napaka lahko dijaka oškoduje in prizadene. Učitelj je v službi resda le 20 do 25 ur na teden, vendar za svoje priprave in preostalo delo porabi vsaj še enkrat toliko časa. Naloga, ki dela velike preglavice tako učiteljem kakor tudi dijakom, je preverjanje in ocenjevanje znanja. Učitelj se mora tudi na to posebej pripraviti. Na eni stran je to povratna informacija o njegovem delu, na drugi strani pa je ocena tista, ki jo dijaki morajo dobiti. Številne so poleg tega naloge učitelja kot razrednika, saj mora skrbeti za razred kot celoto, za uspeh svojih dijakov pa pomaga reševati težave, ki jih morebiti imajo. Učitelj razrednik vodi osebno mapo učenca, v katero vpisuje vse učenčeve dosežke, na koncu šolskega leta pa poskrbi za spričevala. Najpomembnejše, kar mora učitelj ob svojem delu in za svoje delo narediti, pa je nenehno izobraževanje. Vsaka stroka se razvija, ugotovitve se spreminjajo, dopolnjujejo in učitelj mora biti s tem dobro seznanjen.
Delovna področja

Učitelj informatike se zaposli na različnih srednjih šolah, od poklicne šole do gimnazije ali na delavski univerzi kjer izobražujejo odrasle osebe. Poučuje predmet informatika in predmet računalništvo in informatika.
Delovni pripomočki

Osnovna učiteljeva pripomočka za delo sta učni načrt in katalog znanj. V učnem načrtu so zapisani cilji izobraževanja, v katalogu pa, kaj naj bi njegovi dijaki znali in na kakšni ravni so ta znanja, kaj naj bi vedeli vsi dijaki in kaj je tako zahtevno, da bodo temu kos le nekateri izmed njih. Na osnovi učnega načrta je narejen tudi učbenik, ki ga uporablja pri svojem delu. Za predmet je na osnovi učnega načrta narejen delovni zvezek. Obstajajo pa tudi različni vodniki, ki učitelju svetujejo, kako didaktično izpeljati posamezne učne sklope. Za pretežni del dela v razredu uporablja računalnik in z njim povezano informacijsko tehnologijo. Na voljo ima videorekorder za uporabo izobraževalnih videokaset, televizijski sprejemnik, diaprojektor in diapozitive, grafoskop in prosojnice.
Izdelek in storitev

Učiteljeva storitev je učenje in poučevanje dijakov. S svojim delom poskrbi, da dijaki dosežejo v učnem načrtu izbrane cilje in pri tem osvojijo novo znanje.
Znanja in spretnosti

Za učitelja informatike se zahteva univerzitetna ter pedagoško-andragoška izobrazba. Srednješolski učitelj informatike imajo običajno končano fakulteto za matematiko in fiziko v Ljubljani, smer matematika z računalništvom. Diplomanti drugih strok lahko pridobijo naziv učitelja informatike, ko opravijo poseben seminar, ki ga organizirajo na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Diplomanti, ki med študijem niso pridobili pedagoško-andragoške izobrazbe, morajo to osvojiti pred opravljanjem strokovnega izpita, saj le tako izpolnijo zahteve za poučevanje na srednji šoli. Za strokovni izpit ima učitelj začetnik na voljo dve leti od začetka poučevanja, lahko pa ga opravi že prvih šestih mesecih dela.
Psihofizične sposobnosti

Najpogostejši problem pri učiteljih informatike je delo z računalniki in obremenjenost glasilk, zato je poklic za tiste, ki imajo s tem težave, neprimeren. Problematična je lahko tudi izpostavljenost velikemu številu ljudi, kjer je, na primer ob epidemijah gripe, bolj dovzeten za nalezljive bolezni. Sicer pa učiteljevo delo lahko opravljajo tudi ljudje s telesno prizadetostjo. Za delo je potrebno stabilno psihofizično počutje in sposobnost koncentracije. Učitelj mora biti zrela in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z dijaki.
Interesi

Delo učitelja lahko opravljajo ljudje, ki se zmorejo vživeti v položaj in čustva dijakov. Pomembno je, da zlahka navežejo stike z ljudmi ter da so umirjene in odločne osebe.
Razmere za delo

Delo poteka na večini šol samo v dopoldanskem času, le v nekaterih šolah še vedno v izmenah. Učitelj dela pretežno v računalniški učilnici in v drugih okoljih, kjer je nenehno v stiku z dijaki. Ponekod imajo šole še posebne kabinete z zahtevnejšo računalniško opremo, v katerih se učitelj pripravlja na delo ali shranjuje različne pripomočke.
Nevarnosti

Poučevanje včasih privede do stresnih situacij zaradi težav v kolektivu in pri delu z dijaki, zato se je dobro o tem čimveč pogovarjati s prijatelji in kolegi.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta
Izobraževanje

Za učitelja se zahteva univerzitetna izobrazba ter pedagoško-andragoška izobrazba. Srednješolski učitelj informatike prihajajo iz Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani, smer Matematika z računalništvom. Diplomanti drugih strok lahko pridobijo naziv učitelj informatike, če opravijo seminar, ki ga organizira Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti .

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah so na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije .
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube