Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Učitelj športne vzgoje v osnovni šoli

Kratek opis

Učitelj športne vzgoje poučuje športno vzgojo v osnovni šoli na predmetni in na razredni stopnji, in sicer učence od 7. do 15. leta starosti. Učencem posreduje praktično in teoretično športno znanje in vzgaja mlade v športnem duhu.
Kaj delavec običajno dela

Vsako starostno obdobje ima posebnosti in značilnosti ter posebne zahteve, zato morajo biti športne dejavnosti prilagojene učencem v posameznih obdobjih. S športno vzgojo se uresničuje otrokovo potrebo po gibanju in igri. Posamezniku je prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Pri tem pridobiva raznovrstna športna znanja in razvija čustveno in razumsko dojemanje športa. Učitelj prikaže ali demonstrira različne korake, gibanja in načine izvajanja določenih športnih disciplin. Učenci posnemajo prikazano in telovadijo ter se urijo v športnih veščinah. Učitelj jih ocenjuje na podlagi praktičnega izvajanja različnih nalog.

Pri pouku se uresničujejo splošni cilji športne vzgoje- skrb za skladen telesni in duševni razvoj, skladna telesna razvitost in pravilna drža, zdrav način življenja, krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanje vase. S pomočjo športne vadbe poteka oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev:
 • spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju
 • zdravi tekmovalnosti
 • spoštovanju športnega obnašanja - fair playa
 • strpnosti in sprejemanju drugačnosti
 • razumevanje koristnosti športa in navajanje na kakovostno preživljanje prostega časa.
Ta omogoča tudi razvoj ustvarjalnosti, razbremenitev in sprostitev po napornem delu.

Operativni cilji so v vsakem razredu razdeljeni na štiri sklope:
 • telesni razvoj in razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti
 • osvajanje in nadgradnja športnih znanj
 • seznanjanje s teorijo športa
 • oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja v športu ter prijetno doživljanje športa.
Športni pedagog ima vlogo mentorja, usmerjevalca, spodbujevalca in ustvarjalca. Otrokom posreduje gibalna znanja iz različnih športnih zvrsti in teoretične vsebine. Uči jih opazovati, zaznavati okolico, vzpodbuja kritično mišljenje, ustvarjalno sodelovanje, spodbuja individualno in skupinsko delo. Delo učitelja obsega individualno in skupinsko delo z nadarjenimi in z manj uspešnimi, pripravo učencev na prireditve in šolska ter druga tekmovanja, izbirne predmete, krožke in kolesarski tečaj. Učitelj športne vzgoje izdela letni delovni načrt in se pripravi na vsako posamezno uro, kjer podaja teorijo in prikaže vse, kar želi, da se učenci naučijo in osvojijo.
Delovna področja

Učitelj športne vzgoje se zaposli v javni ali zasebni osnovni šoli, kjer izvaja pouk športne vzgoje.
Delovni pripomočki

Učitelj pri svojem delu uporablja različne rekvizite, žoge in telovadna orodja, telovadnico oziroma igrišče za izvajanje pouka športne vzgoje. Pri delu lahko uporablja tudi magnetno tablo za prikaz različnih tehnik in različnih zvrsti športa, CD predvajalnik, TV in videorekorder. Dobro mora poznati in upoštevati Zakon o osnovni šoli, pravice in dolžnosti učencev, preverjanje in ocenjevanje znanja, in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja kot tudi drugo zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja. Nepogrešljiva je računalniška oprema in programska orodja za urejanje besedil, statistično obdelavo ter vodenje evidenc. Pri delu je vezan tudi na pisarniško poslovanje, pri čemer izpolnjuje razne evidence, mape in prijavnice na tekmovanja.
Izdelek in storitev

Učitelj skuša oblikovati široko razgledano osebo z bogatim gibalnim in teoretičnim športnim znanjem. Osebnost, ki šport izvaja varno, zdravo in razumsko, prepojeno s kulturo v športu in v vsakdanjem življenju.
Znanja in spretnosti

Za ta poklic je potrebna univerzitetna izobrazba pridobljena na Fakulteti za šport, ki daje široko paleto znanj. Študent med študijem pridobi obilo izkušenj, saj je veliko praktičnega dela. Učitelj mora imeti tudi pedagoško izobrazbo, kjer pridobi znanje psihologije, andragogike in didaktike. Sposoben je voditi in usmerjati manjšo ali večjo skupino otrok. Delo zahteva veliko mero samostojnosti, spretnosti komuniciranja, iznajdljivosti, iniciativnosti, sposobnosti vodenja in demonstriranja.
Psihofizične sposobnosti

Učitelj športne vzgoje mora biti v odlični fizični kondiciji, saj je sam zgled otrokom. Delo je pretežno stoječe, obremenjena je hrbtenica, križ in noge. Veliko je prikazov posameznih športnih elementov, zato trpijo sklepi, predvsem kolena. Tudi psihično mora biti učitelj v dobri kondiciji. Imeti mora močan glas, saj pogosto daje navodila v hrupnem okolju. Predvsem je pomembno, da je odločen, samozavesten in sposoben voditi skupino otrok oziroma mladostnikov.
Interesi

Učitelj športne vzgoje mora znati prikazati športne veščine in posredovati praktično znanje. Imeti mora smisel za vzgajanje otrok, kar je pri športu še posebno pomembno. Pri delu odkriva otrokove potrebe in sposobnosti ter spodbuja njegov razvoj. Ima sposobnost stalne pozornosti, vodenja in usmerjanja skupine otrok. Ker sam pouk športne vzgoje ne poteka v učilnici in je bolj sproščen, učitelj poskrbi, da skupina učencev telovadi po izbranem programu. Učence navaja na fair play v športu in jih pouči, kako igrati kot skupina. Usmerja jih k poštenemu, kulturnemu ravnanju v športu in zavedanju, da je potrebna športna vadba ali fizično delo ter intelektualni napor vse življenje. Prav tako je pomembno ustvarjalno razmišljanje, zmožnost presojanja in sposobnost opazovanja otrok, saj je športna vadba lahko tudi nevarna, če se udeleženci ne držijo pravil.
Razmere za delo

Učitelj športne vzgoje ima prostor, delovni kabinet v bližini športne telovadnice. V športni dvorani poteka pouk športne vzgoje, tam so tudi orodja in pripomočki za telovadbo. Kadar je lepo vreme, poteka vadba zunaj na športnem igrišču. V športni dvorani je hrupno, veliko je tresljajev zaradi teka, skokov in tekmovanj. Delovni čas je večinoma dopoldanski, a se včasih tudi podaljša zaradi krožkov, izbirnih predmetov, roditeljskih sestankov in govorilnih ur ter konferenc.
Nevarnosti

Delo je pretežno stoječe in aktivno. Učitelj- vaditelj se mora pripraviti na vadbo in se ogreti, sicer lahko pride do bolečin v hrbtenici in križu. Zaradi pogostih prikazov so obremenjeni sklepi, predvsem kolena. V telovadnici je veliko tresljajev in hrupa, zato trpi sluh. Učitelj naj ima močan glas, saj je hrup pri izvajanju pouka z žogo ali zunaj na igrišču večji kot v učilnici. Delo vključuje psihološke in čustvene obremenitve in je zelo odgovorno, ker lahko pride do poškodb, če se učenci ne držijo navodil in pravil.
Možnosti zaposlovanja

Učitelj športne vzgoje se lahko zaposli:
 • v vzgojno izobraževalnem sistemu šolstva
 • v športnih organizacijah in klubih
 • v športno rekreacijskih središčih
 • v turizmu, v nekaterih zdraviliščih, kjer poteka športna rehabilitacija
 • kot zunanji sodelavec v sredstvih javnega obveščanja za področje športa
 • v zasebnih športnih ustanovah.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna univerzitetna izobrazba, pridobljena na Fakulteti za šport. Učitelj mora imeti pedagoško izobrazbo, kjer pridobi poleg znanj pedagogike tudi znanje psihologije, andragogike in didaktike.
Druge informacije

Več informacij o poti do poklica najdete na internetni strani Fakultete za šport , Univerza v Ljubljani, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube