Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pivovar

Kratek opis

Pivovar dela v proizvodnji piva, pripravi surovin in pomožnih sredstev, kot so slad, priprava ječmena in kvasa ter pri polnjenju piva.
Kaj delavec običajno dela

Upravljavec stroja za proizvodnjo piva ali pivovar opravlja zahtevna tehnično-operativna dela v živilstvu. To so dela na področju predelave in priprave živil za ljudi, zato morajo biti opravljena po sanitarnih predpisih in higiensko neoporečna. Značilna dela pivovarja so: prevzem surovin, proizvodnja slada, varjenje pivine in zorenja piva, filtracija in stabilizacija piva, priprava piva za polnjenje in samo polnjenje piva. Pomembno je zagotavljanje kakovosti piva po standardih, laboratorijski pregledi, senzorično in organoleptično ocenjevanje surovin in piva ter pomožnih sredstev in repromateriala. V procesu priprave piva poteka jemanje in priprava vzorcev surovin in embalaže za kemično in mikrobiološko analizo ter izvajanje enostavnejših kemičnih in mikrobioloških analiz.

Področje dela pivovarja obsega:
  • pripravo slada, sprejemanje, čiščenje in skladiščenje ječmena, namakanje ječmena, kontroliranje kaljenja, sušenje zelenega slada, čiščenje in skladiščenje
  • pripravo surovin, sladu, nadomestkov in hmelja ter drozge
  • kuhanje prvine s hmeljem
  • nadziranje hlajenja, sedimentacije in obdelave prvine, ki jo pripravlja za varjenje, kontrolira postopek slajenja, vsebnost izvlečka v sladici in strjevanje ali koagulacijo beljakovin.
Pri vrenju prvine sodeluje pri vzgoji kvasne kulture, zračenju prvine in doziranju kvasa, nadzira temperaturo in tlak vrenja ter meri prevretost. Hladi mlado pivo, nadzira temperature in tlake pri zorenju piva, vzorči in pripravlja filtre. Pivo filtrira, stabilizira in ga pripravlja za polnjenje. Pri polnjenju piva nadzira kontrolne naprave za polnjenje, tesnost zapiranja in embalažo. Poleg tega odvaja izrabljena pralna sredstva in druge za okolje obremenilne materiale na za to določena mesta. Vzdržuje stroje in naprave ter prostor, v katerem postopki potekajo. Odpravlja manjše napake na strojih in napravah. Pomembno je, da pri delu dosledno upošteva sanitarne predpise in jih izvaja ter da skrbi za osebno higieno, higieno prostorov in delovnih pripomočkov.
Delovna področja

Delovno področje pivovarja v proizvodnji piva obsega: upravljanje naprav, prevzem in pripravo surovin za izdelavo piva, proizvodnjo sladu, varjenje pivine in zorenje piva, filtracijo, stabilizacijo piva do priprave za polnjenje in polnjenje piva. Pri tem zagotavlja potrebne higienske standarde, standarde varstva okolja in opravi manjša popravila delovnih naprav in strojev.
Delovni pripomočki

Pivovar pri delu uporablja različna orodja, opremo in stroje ter računalniško vodeno procesno opremo. Delovni proces poteka po naprej določeni metodologiji, po navodilih nadrejenih in po tehniško-tehnološki dokumentaciji. Za proizvodnjo piva uporablja materiale, kot so voda, ječmen, nadomestki za slad, hmelj in izdelki iz hmelja ter pivski kvas. Poleg tega uporablja pomožne materiale- sredstva za filtracijo in stabilizacijo piva, encimska sredstva, reagente in različno embalažo. Uporablja tudi različne pripomočke oziroma naprave: za proizvodnjo sladu, varjenje pivine, vrenje in zorenje piva, polnjenje piva, silosne celice, sortirne naprave in merilno opremo. Uporablja opremo za namakanje, naprave za vzgojo kvasa, opremo za stabilizacijo in polnjenje piva, laboratorijske naprave za vzorčenje piva in za enostavne analize. Pri delu z odpadki uporablja različne naprave za zbiranje in odlaganje odpadnih snovi in pralno dezinfekcijska sredstva. Voditi mora dokumentacijo, od evidence o proizvodnji in porabi surovin do tehniško-tehnološke dokumentacije.
Izdelek in storitev

Pivovar dela pri proizvodnji piva, pripravi surovin in pomožnih sredstev, kot so slad, priprava ječmena in kvas in pri polnjenju piva. Skrbi za kakovost izdelkov in pomožnih surovin. Spremlja potek proizvodnje, nadzira temperature in tlake, proces zorenja, stabilizacijo in filtracijo izdelka. Senzorično in organoleptično pregleduje in ocenjuje kakovost surovin, pivine in piva. Skrbi za higieno in sanitarno neoporečnost izdelkov.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica pivovar so potrebna znanja in veščine, ki jih po končani osnovni šoli pridobi na srednji živilski šoli oziroma v ustanovah, kjer usposabljajo učence za delo v živilski stroki. V šoli pridobi teoretična in praktična znanja. Spozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil ter vlogo mikroorganizmov v prehranski industriji. Spozna se z osnovami procesne tehnike, delovanjem strojev in naprav, s tehnologijo predelave in izdelave sladu in pivine do osnov organizacije, ekonomike in računalništva. Pomembna znanja, ki jih pridobi, so poznavanje sanitarnih predpisov, osnove higiene živil in osebne higiene, varstva pri delu, požarne varnosti in ekologije.
Psihofizične sposobnosti

Delo pivovarja je raznoliko. Dela po izbrani metodologiji, vendar mora biti sposoben pomnjenja podatkov, samostojnega odločanja in sprejemanja odgovornosti za svoje delo. Zaradi večizmenskega dela, dela stoje, občasnega dviganja težjih bremen in prisotnosti različnih ekoloških obremenitev, kot so vročina, mraz, hrup, visoka vlaga, prah in agresivne kemijska sredstva mora biti odporen in primerno telesno razvit. Dobro razlikuje različne okuse, vonje in barve. Pri delu je potrebna spretnost rok, motorična gibljivost, pomemben je tudi dober sluh.
Interesi

Za pivovarja je pomembno, da je sposoben pomnjenja podatkov, miselne koncentracije in analize tehnoloških podatkov. Ukrepati mora hitro. Odloča se samostojno in sprejema odgovornost za svoje delo. Čustveno mora biti stabilen in imeti mora sposobnost komuniciranja z ljudmi. Pri pivovarju je pomemben smisel za osebno higieno in higieno delovnih prostorov ter sredstev, ki jih uporablja pri svojem delu. Ker pripravlja živila, namenjena za prehrano ljudi, je pomembno, da zagotavlja svojim izdelkom higiensko neoporečnost.
Razmere za delo

Pivovar uporablja različna sredstva za delom, od enostavnih orodij, opreme in strojev do računalniško vodene procesne opreme. Pri delu uporablja znano in vnaprej določeno tehnologijo in dela v skladu z navodili nadrejenih in tehniško-tehnološko dokumentacijo. Večinoma dela v obratih proizvodnje, izjemoma zunaj. Izpostavljen je višjim temperaturam oziroma pogostim temperaturnim spremembam, visoki vlažnosti, mokroti, hrupu, prahu in agresivnim kemijskim sredstvom. Delo je pogosto večizmensko. Opravlja ga večinoma stoje, pri čemer se pripogiba in obrača. Včasih dela sede in prenaša težja bremena. Zaradi ropota strojev in naprav je obremenjen sluh.
Nevarnosti

Zaradi ekoloških obremenitev so možna prehladna in revmatična obolenja. Zaradi ropota strojev je obremenjen sluh in možne so okvare sluha. Pri dviganju težjih bremen si lahko poškoduje hrbtenico ali pa pride do mehanskih poškodb zaradi udarcev in padcev. Prisotnost kemijskih sredstev lahko povzroči različne alergije. Pri delu je izpostavljen vročini, mrazu in vrtečim delom strojev, zato lahko pride do mehanskih poškodb, opeklin ali ozeblin. Da prepreči nesreče in poškodbe, mora dosledno upoštevati navodila iz varstva pri delu in uporabljati predpisana zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, čevlji, zaščitne rokavice, pokrivalo in ščitnik sluha. Uporablja tudi vsa druga zaščitna sredstva v skladu s sanitarnimi predpisi.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic pivovarja se zahteva srednja poklicna izobrazba živilske usmeritve.
Druge informacije

Pivovarne v Sloveniji lahko posredujejo več informacij o delu pivovarja.

Informacije o
državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube