Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Mlinar

Kratek opis

Mlinar je specializiran za kakovostno in gospodarno predelavo žitnih zrn v mlevske izdelke, kot je drobljenec, zdrob ali moka in drugih specialnih izdelkov iz žit, kot so kaše in kosmiči.
Kaj delavec običajno dela

Mlinar predela različne vrste žitnih zrn v mlevske izdelke namenjene prehrani ljudi. Dela samostojno, gospodarno in odgovorno na osnovi tehnično-tehnološke dokumentacije ter splošnih navodil za delo. Pri sprejemu žitnih zrn v mlin pripeljana žitna zrna pravilno vzorči, pošlje v analizo, jih stehta in na osnovi rezultatov analiz razvršča po kakovosti. Žitna zrna različne kakovosti transportira v ločene skladiščne prostore, silose. Med skladiščenjem redno nadzira pogoje skladiščenja in kakovost žitnih zrn. Pred pričetkom mletja uravna kakovost žitnih zrn tako, da pravilno zmeša zrna različnih kakovosti. Nato zrna usmeri na stroje za črno čiščenje, da se odstranijo različne nečistoče, kovine, prašne delce, pesek in tuja zrna. Poskrbi za pravilno vlaženje žitnih zrn.

Za higiensko neoporečnost mlevskih izdelkov žitna zrna še belo čisti, kar pomeni, da jih dodatno očisti s stroji za ribanje in odstrani tista zrna, v katerih so različni insekti. Tako obdelana in pripravljena žitna zrna izmenično usmerja med mlinske valje, kjer se zrna drobijo oziroma meljejo in na sita, ki ločijo razdelana žitna zrna na grobi zdrob, fini zdrob oziroma moko različnih kakovosti. Mlevske izdelke ločeno transportira v pripravljene silose ali druge oblike skladiščenja, od koder jih po potrebi usmerja na polnilne stroje za embaliranje v prodajno embalažo. Poskrbi za pravilno skladiščenje embaliranih mlevskih izdelkov do končne prodaje. Mlinar med delom stalno nadzira delovanje strojev in naprav, predvsem sit. Morebitne okvare ali napake v delovanju sporoči pooblaščeni osebi za vzdrževanje. Skrbi za čistost in urejenost delovnega mesta, kakor tudi za osebno higieno. Upošteva veljavno zakonodajo s področja higiene, varovanja zdravja in varnega dela ter varovanja okolja.
Delovna področja

Mlinarjevo delo vključuje vzorčenje, tehtanje in prevzem žitnih zrn, njihovo razvrščanje po kakovosti in skladiščenje. Izvaja tudi nadzor nad kakovostjo žitnih zrn in skladiščnimi pogoji v silosih. Z uravnavanjem kakovosti, čiščenjem in vlaženjem žitnih zrn ter belim čiščenjem pripravi zrna na mletje. Sledi drobljenje, mletje ter sejanje žitnih zrn, skladiščenje mlevskih izdelkov v razsutem stanju, pakiranje in skladiščenje mlevskih izdelkov do končne prodaje. Mlinar zagotavlja zahtevano higiensko raven prostorov, strojev in naprav.

Njegovo področje dela je tudi notranji transport in nadzor nad razmerami v silosih oziroma skladiščih za žitnih zrna, mlevske izdelke in pakirane mlevske izdelke. Redno čisti stroje in naprave ter z njimi ravna strokovno in odgovorno. Poskrbi, da pooblaščene osebe redno vzdržujejo stroje in naprave in takoj opozori na morebitne napake v njihovem delovanju. Upošteva higiensko-sanitarne predpise, predpise iz varstva pri delu, varovanja zdravja, požarnega varstva in varstva okolja.
Delovni pripomočki

Mlinar pri delu uporablja različne stroje in naprave, kot so tehtnica, pnevmatski transporter, elektromagnet, aspirator, žitni čistilnik ali trier, črpalke, mlinski valji in sita ter pripomočke, ročna orodja, vozičke za notranji transport in merilne inštrumente. Posebno mesto ima v sodobnem mlinu računalniški sistem, ki je namenjen za krmiljenje strojev in naprav ter za kakovosten nadzor nad posameznimi tehnološkimi fazami. Materiali, s katerimi dela, so različne vrste žitnih zrn, voda, maziva, sredstva za čiščenje in razkuževanje.

Dokumenti, ki jih uporablja pri delu, so:
  1. laboratorijski analizni listi za spremljanje kakovosti v vseh fazah proizvodnje mlevskih izdelkov, od sprejema do končnega izdelka
  2. načrt čiščenja in HACCP protokol za zagotavljanje visoke higiensko-sanitarne ravni proizvodnje
  3. prevzemnice in delovni listi za odgovorno delo ter gospodarno porabo surovin in materialov
  4. normativi in standardi za mlevske izdelke za zagotavljanje kakovosti končnih izdelkov.
Izdelek in storitev

Mlinarjev izdelek so higiensko neoporečni in kakovostni mlevski izdelki, zapakirani in uskladiščeni po predpisih iz varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja ter po sanitarno higienskih predpisih.
Znanja in spretnosti

Mlinar se izobražuje v srednjem poklicnem izobraževanju. Seznani se z osnovnimi značilnostmi dela v živilski obratih in z zakonodajo, ki velja v proizvodnji živil. Osvoji znanja iz osnov mikrobiologije in prehrane ter proizvodnje varnih živil, kar pomeni, da pridobi kompetence za higiensko delo v živilski obratih. V času šolanja pridobi tudi znanja in spretnosti s področja embaliranja in označevanja živil, sledljivosti živil in njihovega transporta, varstva pri delu, varovanja okolja in racionalne rabe energije in materialov. Seznani se z analiznimi metodami ugotavljanja kakovosti živil s poudarkom na žitih in mlevskih izdelkih. Poleg poklicnih kompetenc pridobi še osnovne spretnosti prodaje, trajnostnega razvoja, računalništva in sodobnih tehnologij komuniciranja ter sporazumevanja v tujem jeziku.
Psihofizične sposobnosti

Mlinar je telesno dobro razvit in vzdržljiv za delo, ki zahteva telesne obremenitve. Svoje delo opravlja stoje, obhode po mlinu pa opravi peš. Pri tem se pripogiba, dviguje in prenaša različno težka bremena. Dela v zmernih klimatskih razmerah, ki so odvisne predvsem od letnega časa: pozimi je v mlinu hladno, poleti vroče. Mlinar ne sme biti alergičen na prah. Imeti mora dobro koordinacijo gibov in ročne spretnosti za upravljanje strojev in naprav. Razlikovati mora barve in barvne odtenke. Imeti mora tudi dober sluh, da sliši morebitne napake v delovanju strojev.
Interesi

Pričakovane lastnosti mlinarja so: natančnost, osebna urejenost, pomnjenje podatkov, hitro reagiranje v nepredvidenih razmerah in psihična stabilnost. Ima poudarjen smisel za osebno higieno in higieno delovnih prostorov. Delo mlinarja zahteva dobro telesno razvitost.
Razmere za delo

Mlinar dela pretežno v zaprtih prostorih, občasno zunaj pri prevzemu surovin. V proizvodnih prostorih je izpostavljen hrupu in vibracijam zaradi delovanja strojev in naprav. Delo mlinarja pogosto poteka v neugodnih klimatskih razmerah, kjer je vlaga, mokrota in moka v zraku. Delo ob stroju zahteva koordinacijo rok in spretnost prstov s hkratnim opazovanjem. Pri delu s stroji je zbran, odgovoren ter hitro ukrepa v posebnih situacijah.
Nevarnosti

Mlinar je pri prevzemu surovin izpostavljen klimatskim spremembam, zato so možna prehladna obolenja. Med delom pri strojih se lahko poškoduje. Nepravilna obutev lahko povzroči okvaro nog. Zato je pomembno, da uporablja zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, obutev, pokrivalo, zaščita sluha ter maska proti prahu in s tem prepreči poškodbe in obolenja. Dela pretežno stoje, zato obstaja nevarnost deformacije nog in težav, kot so ploske noge, krčne žile ali zatekanje nog, kar ublaži z nošenjem ergonomsko oblikovane obutve. V delovnih prostorih so tla drsna zaradi prašnih delcev. To predstavlja nevarnost zdrsa in padca, zato mora biti obutev nedrsna. Svoje delo opravlja po predpisih iz varstva pri delu in požarnega varstva.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Mlinar se po končani osnovni šoli izobražuje v srednjem poklicnem izobraževanju. Samostojnega izobraževalnega programa za poklic mlinar ni. Najbolje je, da kandidat izbere izobraževalni program Pek, izjemoma izobraževalni program Slaščičar. V obeh programih se pri strokovnih modulih seznani z zgradbo žitnih zrn, tehnološkimi lastnostmi posameznih delov žitnih zrn in s tehnologijo proizvodnje mlevskih izdelkov. Spozna osnovne lastnosti mlevskih izdelkov in med praktičnim delom pri delodajalcu pridobi praktična znanja in spretnosti za poklic mlinarja. Svojo usposobljenost za poklic dokazuje z dodatnim izpitom.
Druge informacije

GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Informacije o
državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube