Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inženir za varnost pri delu

Kratek opis

Inženir za varnost pri delu običajno dela kot pooblaščena oseba v podjetju ali ustanovi, ki opravlja strokovne naloge iz varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja.
Kaj delavec običajno dela

Inženir za varnost pri delu preučuje varnost delovnega okolja, tehnoloških postopkov in delovnih razmer. Pripravlja varnostne ukrepe, nadzira in spremlja njihovo izvajanje in učinkovitost. Svetuje in strokovno pomaga pri urejanju varstva pri delu v internih aktih gospodarske družbe. Pripravlja navodila za varno delo in seznanja z njimi zaposlene, poučuje jih o nevarnostih ter o potrebnih varstvenih ukrepih, predstavi nove delovne priprave in naprave, tehnološke postopke in nevarne snovi. Organizira tehnične preglede in redne občasne meritve mikroklime v delovnih prostorih, meritve kemijskih škodljivosti, hrupa in osvetlitve. V skladu z izidi meritev pripravi program ukrepov, ki naj izboljšajo delovne razmere.

Na mestih s prekoračenimi škodljivostmi predlaga tehnično zaščito, predpiše in zagotovi uporabo ustreznih osebnih varovalnih sredstev, organizira namestitev opozorilnih tabel o prepovedih, nevarnostih in obvezni uporabi osebnih varovalnih sredstev. Organizira oziroma izvaja seminarje usposabljanja zaposlenih za varno delo, preverja znanje o njihovi usposobljenosti za varno delo ob nastopu dela, spremembi delovnega mesta, opreme ali tehnologije, pri uvajanju novih nevarnih snovi oziroma splošno na vsaki dve leti. Izdela seznam z roki za opravljanje periodičnih zdravstvenih pregledov glede na delovno mesto, škodljivosti, nevarnosti in psihofizične zahteve. Organizira službo prve pomoči v gospodarski družbi ter reševanje ob nesreči ali poškodbe pri delu.

Odgovoren je za prijavljanje hujših poškodb pri delu, kolektivnih nesreč in smrtnih poškodb pri delu. Analizira vzroke poškodb, poklicnih bolezni in drugih bolezni v zvezi z delom. Sodeluje s tehnologi pri spreminjanju namembnosti prostorov, tehnoloških postopkov oziroma uvajanju nove tehnologije. Sodeluje s kadrovsko in socialno službo, na zahtevo medicine dela ali SPIZ-a išče ustrezno delo ali mora premestiti zaposlene, ki so v invalidskih postopkih zaradi bolezni oziroma poškodb. Skupaj s kadrovsko službo skrbi za ustrezno strokovno usposobljenost zaposlenih in dodatno strokovno usposobljenost za delavce, kot so viličaristi, upravljavci mostnih dvigal, žerjavov, delavci, ki delajo z nevarnimi snovmi, vozniki za prevoze nevarnih snovi v cestnem prometu. Po hujših kršitvah iz varstva pri delu odstrani osebo z dela in poda proti njej pobudo za uvedbo disciplinskega postopka proti njej. Sodeluje z inšpekcijo dela, sanitarno inšpekcijo, inšpekcijo za okolje in prostor.

Na področju požarnega varstva skrbi za organiziranje, zagotavljanje in izvajanje požarnega varstva, nadzira ukrepe požarnega varstva, požarnega reda ipd. Pripravi in izdela požarni red, splošne in posebne preventivne požarnovarnostne ukrepe in požarni načrt za gospodarsko družbo. Organizira oziroma vodi seminarje za usposabljanje zaposlenih iz požarnega varstva ter preverja njihovo znanje o tem. Izdela poročilo o stanju požarnega varstva za upravo podjetja in pripravi letni načrt za izvajanje požarnega varstva s hkratnim prikazom investicijskih stroškov. Sodeluje in usklajuje delo z industrijskim gasilnim društvom. Skrbi za preglede gasilnih aparatov, vodovodnih omrežij in priključkov, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite objektov in naprav za gašenje požarov ter obveščanje o njih.

Na področju varovanja okolja od proizvajalcev nevarnih snovi pridobi varnostno tehnična spričevala za nevarne snovi. Organizira zbiranje, sortiranje, skladiščenje in uničevanje posebnih odpadkov, ki so ostanki ali odpadki nevarnih snovi, uporabljenih v tehnoloških postopkih. Organizira izročitev posebnih odpadkov, namenjenih za uničenje pooblaščenim zbiralcem oziroma uničevalcem odpadkov, ki jih določi ministrstvo za okolje in prostor. Organizira periodične meritve tehnoloških odplak, emisij snovi iz lakirniških naprav in emisij iz dimnikov. Skupaj s tehnologi skuša nevarne snovi zamenjati z manj nevarnimi ter človeku in okolju prijaznejšimi. Pri tem sodeluje tudi z inšpekcijo za okolje in prostor.
Delovna področja

Inženir za varstvo pri delu ali varnostni inženir se lahko zaposli v gospodarski družbi, ki ima organizirano lastno službo varstva pri delu, v družbah ali inštitutih, ki opravljajo strokovne naloge iz varstva pri delu ali varstva pred požarom kot storitev ali v zavarovalnicah, gasilskih organizacijah in v družbah, ki so pooblaščene za izvajanje požarnega varovanja.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki, ki jih uporablja, so računalniška in pisarniška oprema, fotokopirni stroj, ročno orodje, izpit za vozila B kategorije, inštrumenti za meritve hrupa, prepiha, prašnosti, vlage, temperature in kemijskih škodljivosti. Med dokumenti uporablja zakone in pravilnike iz varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije, zapisnike o pregledih in preizkusih delovnih priprav in naprav, dogovore o urejanju in zagotavljanju varstva pri delu na skupnem delovišču, evidence iz varstva pri delu; evidence zdravstvenih pregledov, izobraževanja iz varstva pri delu itn. Pripravlja zapisnike o poškodbah pri delu, poročila o stanju varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije.
Izdelek in storitev

Storitev inženirja za varnost pri delu je urejanje in zagotavljanje varstva pri delu. Njegovo delo obsega: pregled delovnih priprav in naprav, izdelavo programov teoretičnega in praktičnega usposabljanja zaposlenih iz varstva pri delu in požarnega varstva, usposabljanje zaposlenih iz varstva pri delu in požarnega varstva, izdelavo navodil za varno delo, pripravo poročil o stanju varstva pri delu, požarnega varstva in ekologije, svetovanje in strokovno pomoč. Organizira meritve mikroklime, kemijskih škodljivosti, hrupa, osvetljenosti ter preventivne in periodične zdravstvene preglede zaposlenih. Izvaja alkoteste, izdeluje požarni red in požarne načrte ter elaborate o varstvu pri delu.
Znanja in spretnosti

Za zahtevna dela se zahteva univerzitetna izobrazba prve bolonjske stopnje: diplomirani varnostni inženir, za visoko zahtevna dela pa izobrazba na ravni magisterija. Strokovna usposobljenost pomeni končano zahtevano stopnjo in smer izobrazbe, splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pri delu, splošni in posebni del strokovnega izpita iz požarnega varstva ter vozniški izpit B kategorije.
Psihofizične sposobnosti

Varnostni inženir dela z ljudmi, kar zahteva odgovornost in zmožnost prenašanja velikih psihičnih obremenitev.
Interesi

Varnostni inženir ima interes za tehniko, za stalno izobraževanje, za sprotno spremljanje zakonov in pravilnikov ter za tehnološki razvoj in posodabljanje delovnih procesov. Odlikuje ga samostojno odločanje in presojanje, hitro opažanje in zaznavanje stanja, hitro odzivanje, odgovornost za opravljeno delo, ustvarjalnost, kreativnost, komunikativnost, smisel za timsko delo in vztrajnost.
Razmere za delo

Dela v zaprtem prostoru ali na prostem, tudi na višini, ritem njegovega dela je pogosto vsiljen. Pogosto dela sam, občasno v skupini, s strankami in pristojnimi organi. Izpostavljen je prahu, elektromagnetnemu valovanju, hrupu, organskim topilom, sevanju in plinom, ki nastajajo pri varjenju, vendar je čas izpostavljenosti tem vplivom zelo kratek. Delo poteka občasno stoje in v prisiljenem položaju, s pripogibanjem, vendar je dinamično in pretežno umsko, brez velikih telesnih obremenitev. Povečini eno-izmensko delo zahteva normalne senzorne in psihomotorne obremenitve.
Nevarnosti

Možnosti poškodb so redke, vendar niso izključene, saj dela na različnih delovnih mestih. Kot osebno varovalno sredstvo uporablja delovno haljo, kadar oddide v proizvodno enoto pa zahtevana zaščitna sredstva in opremo.
Možnosti zaposlovanja

Varnostni inženir se lahko zaposli v gospodarski družbi, ki ima organizirano lastno službo varstva pri delu; v družbah ali inštitutih, ki opravljajo strokovne naloge iz varstva pri delu ali varstva pred požarom kot storitev; v zavarovalnicah, gasilskih organizacijah in v družbah, ki so pooblaščene za izvajanje požarnega varovanja.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za ta poklic je potrebna izobrazba prve ali druge stopnje univerzitetnega študija Tehniška varnost.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, študijski program Tehniška varnost

Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje

Inštitut za varstvo pri delu Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, Miklošičeva 38/III, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube