Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inženir lesarstva

Kratek opis

Sodobna proizvodnja v lesarski industriji je tesno povezana z drugimi industrijskimi panogami, inženir lesarstva pa v sodelovanju z drugimi strokovnjaki skrbi za nemoteno delovanje avtomatiziranih procesov.
Kaj delavec običajno dela

Dela, ki jih opravlja inženir lesarstva, so raznovrstna in zajemajo različna področja. Inženir lesarstva se lahko ukvarja z razvojem novih izdelkov, z njihovim konstruiranjem in projektiranjem. Izdeluje projektno tehnološko dokumentacijo ali celotno dokumentacijo, kadar gre za nove investicije, vodi in organizira dela, ki so potrebna za nemoten potek proizvodnega procesa. Vodi različne laboratorijske analize surovin in drugih materialov, sestavlja poročila, pogodbe in prednaročila. Med njegove naloge sodijo varstveni ukrepi in varstvo okolja. Sodeluje s predstavniki raznih ustanov, vodi in usklajuje različne postopke od nakupa surovin do prodaje izdelkov.

Inženirji lesarstva so med ključnimi strokovnjaki v vodstvu podjetij in v razvojnih skupinah zato morajo dobro poznati celotno poslovanje od prvih stikov s kupci do same proizvodnje. V lesnopredelovalni industriji tvorijo stroji in naprave materialno podlago za predelavo in izdelavo končnih izdelkov zato vsak zastoj zaradi okvare pomeni ustavitev obratovanja in s tem ne le primarno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Sodobna proizvodnja v lesarski industriji je tesno povezana z drugimi industrijskimi panogami, inženir lesarstva pa v sodelovanju z drugimi strokovnjaki skrbi za nemoteno delovanje avtomatiziranih procesov.
Delovna področja

Inženir lesarstva je zaposlen v vseh industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini, pa tudi v negospodarskih dejavnostih. Razvoj elektronike in zmogljivih računalniških sistemov je pripeljal do sinteze mehanskih elementov, različnih senzorjev ter strojne in programske opreme, ki omogočajo lažje, hitrejše in bolj kakovostno opravljanje dela. Tako opremljene stroje je mogoče računalniško voditi ter jih povezovati v fleksibilne kibernetske sisteme. Sem sodi računalniško podprto konstruiranje izdelkov (CAD), tehnološko načrtovanje izdelkov in planiranje, izdelava posameznih komponent z računalniško krmiljenimi CNC obdelovalnimi stroji (CAM), nadzor nad kakovostjo materiala in izdelkov (CAQ) ter vodenje in nadzor nad končno montažo izdelkov. Delovno področje inženirja lesarstva je med drugim vodenje celotnega podjetja, vodenje zaposlenih, vodenje posameznih projektov v poslovnem sistemu in vodenje skupin. Zato mora imeti tehnološko-organizacijska znanja, poznati mora tudi proizvodno-tržne zakonitosti.
Delovni pripomočki

Pri svojem delu uporablja različne pripomočke, orodja, merila, stroje in naprave. To so: oprema za pisanje in risanje, grafični prikazi in pregledi, standardi, tehnični in drugi priročniki, katalogi, tabele za preračunavanje, naprave za ugotavljanje vlage, viskoznosti, natančne tehtnice, laboratorijska oprema in naprave. Med dokumente sodijo: projektno tehnološka dokumentacija, dokumentacija za kontrolo kakovosti elementov, polizdelkov in izdelkov, tehnični normativi, standardi, razna navodila, tehnični predpisi o strojih, napravah ter orodju, predpisi o varstvu pri delu, protipožarni predpisi, predpisi o uporabi osebnih varovalnih sredstev. Njegov glavni delovni pripomoček je računalnik, na katerem snuje in konstruira zahtevne elemente. Osnovni materiali, ki jih poleg navedenih uporablja, so hlodovina, masivni les, lesna tvoriva, furnir, različne plošče ter kemijski, brusni in drugi materiali.
Izdelek in storitev

Izdelki inženirja lesarstva so: novi proizvodni procesi, ki jih je projektiral in načrtoval, konstrukcije industrijskih izdelkov, vodenje projektnih skupin, načrti in predpisi o tehnoloških postopkih, vodenje in organizacija proizvodnje, projekti tehnoloških sistemov in tehnični del pogodb ob različnih nakupih. Lahko pa je tudi strokovnjak za izvedenska mnenja in ekspertno odločanje in podobno.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica je potrebno pridobiti znanja na ustrezni visokošolski ustanovi (na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer lesarstvo). Inženir lesarstva je popolnoma usposobljen za samostojno delo. Obvladati mora vsa znanja lesarske stroke, poznati osnovna znanja strojniške stroke, znanja organiziranja in vodenja ter ekonomska znanja.
Psihofizične sposobnosti

Inženir lesarstva opravlja svoje delo večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih, redkeje tudi na prostem. Najpomembnejše psihofizične sposobnosti za uspešno delo v njegovem poklicu so smisel za reševanje tehničnih problemov, splošna iznajdljivost, smisel za skupinsko delo in sposobnost samostojnega sprejemanja odločitev.
Interesi

Inženir lesarstva mora imeti izredno razvit čut odgovornosti za svoje delo, mora biti samoiniciativen, ustvarjalno razmišljajoč, iznajdljiv, sposoben presoje v novih situacijah. Pri delu mora biti komunikativen, zna presoditi, kaj se od njega pričakuje in svoje delo opravi kakovostno. Pripravljen je delati v skupini in ima interes za funkcionalno izobraževanje.
Razmere za delo

Inženir lesarstva dela pretežno sede, stoje, s pogosto hojo v zaprtih in urejenih delovnih prostorih. Delo opravlja popolnoma samostojno, četudi v navzočnosti drugih, pogosto dela v podaljšanem delovnem času. Obvladati mora telesne aktivnosti, ki so pomembne za varno opravljanje dela ter metode in postopke za racionalno uporabo energije, materiala in časa.
Nevarnosti

Delo inženirja lesarstva po navadi telesno ni zahtevno. Zaradi natančnosti pri delu mora imeti normalen vid, normalen sluh in zdrave roke. Imeti mora tudi zdravo hrbtenico, ker je delo v precejšnji meri povezano s sedenjem ter rahlo upognjeno držo. Zaščitna sredstva se uporabljajo samo, če to zahtevajo delovne razmere.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica inženir lesarstva je potrebna visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba lesarske smeri.
Druge informacije

Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube