Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Monter telekomunikacijskega omrežja

Kratek opis

Monter telekomunikacijskega omrežja vzdržuje in gradi telekomunikacijsko omrežje.
Kaj delavec običajno dela

Monter telekomunikacijskega (tk) omrežja vzdržuje in gradi tk omrežje. Delovno mesto lahko obsega samo vzdrževanje omrežja, samo gradnjo omrežja ali pa monter opravlja oboje: vzdržuje in gradi telekomunikacijsko omrežje. Vzdrževanje omrežja delimo na vzdrževanje zemeljskih tk kablov in vzdrževanje nadzemnih tk kablov. Monter polaga, spaja, odstranjuje napake ali kontrolira telekomunikacijske kable. Poznati mora tehnične lastnosti različnih vrst kablov, njihovo zaščito pred vplivi okolja in postopke spajanja ali zamenjave poškodovanega dela kabla. Običajno delo poteka v ekipi, ki jo sestavlja praviloma priučen ali nekvalificiran delavec, dva ali trije monterji, lahko tudi tehnik in delovodja, ki je monter ali tehnik telekomunikacij. Delovodja prevzame nalogo popravila kabla ali polaganja novega odseka.

Po prevzemu naloge tesno sodeluje s tehniki-merilci, ki z meritvami določijo točno mesto napake. Včasih sodeluje tudi geodet, ki iz izvršilne projektne dokumentacije in z natančno izmero na terenu določi mesto izkopa. Izkop kabla na zemljišču včasih zaradi specifičnega terena opravi skupina ročno, pogosto pa s pomočjo gradbene mehanizacije. Tudi pri strojnem izkopu je za ureditev delovišča potrebno nekaj ročnega dela. Tk kabel, ki je zakopan v zemljo, je potrebno previdno izkopati in očistiti zemlje, tako da lahko monter na njem popravi izolacijo ali zamenja poškodovani del. Notranjost kabla je sestavljena iz velikega števila tankih, med seboj izoliranih žil. Vsako žilo je potrebno pravilno in natančno prespojiti in ponovno izolirati. Spajanje kablov zahteva mirne, natančne roke.

Kljub neprimernim pogojem, kjer delo poteka v vseh vremenskih okoliščinah, v izkopani jami, praviloma ob prometni cesti, mora biti spajanje izvedeno natančno in popolnoma čisto. Večji kabli, zlasti v mestih, so napeljani v kabelski kanalizaciji. Takrat monter opravlja delo v kabelskem jašku, ki je pod nivojem tal, zato se tam zaradi netesnosti kabelske kanalizacije pogosto zadržuje voda, včasih tudi blato ali mulj. Pred začetkom dela je tedaj potrebno iz jaška izčrpati vodo in odstraniti blato, kar opravi monter s pomočjo delavca in s prenosno vodno črpalko. V večjih naseljih je vedno več tk kablov uvlečenih v kabelsko kanalizacijo. Zaradi velikih razdalj in težkih kablov za vlečenje uporabljajo ustrezno mehanizacijo. Posamezne kose novo položenih kablov monter poveže v telekomunikacijsko omrežje, z meritvami preizkusi in spojna mesta zavaruje s spojkami. Na koncu dela monter skupaj z delavcem poskrbi za delovno orodje, pospravi delovišče, delovodja pa napiše poročilo o opravljenem delu in porabljenem materialu.

Uveljavljena novost v telekomunikacijah so optični kabli, ki so močno zmanjšali fizične obremenitve monterjev. Spajanje zahteva uporabo posebnih sredstev za delo, dodatna strokovna znanja, veliko natančnost in čistost, zato optične kable spajajo le najbolj strokovno usposobljeni in izkušeni monterji in tehniki. Vzdrževanje in gradnja nadzemnih tk kablov je povezana z delom na višini, na drogu ali lestvi. Nadzemni kabli sestavljajo razvodno omrežje, to je omrežje med uporabnikom in kabelskim razvodiščem. Nadzemni kabli so pritrjeni na lesena oporišča - drogove, ki so postavljeni ob javnih poteh, v naseljenih krajih tudi na fasade ali strešne lege posameznih hiš.

Posamezni kabli so speljani skozi useke v gozdovih do oddaljenih manjših krajev ali posameznih hiš. Monter, ki vzdržuje nadzemne kable, običajno dela v skupini, kontrolira celotno traso, npr. od enega kraja do drugega, in ukrepa, če je sporočena napaka. V primeru napake tesno sodeluje z mehanikom ali tehnikom v telefonski centrali. Ko z meritvami določijo ali z ogledom ugotovijo kraj okvare kabla, skupina poškodovani del zamenja. Začasno, zaradi trenutnih slabih razmer lahko tudi prespoji del kabla, kasneje pa ga zamenja. Razen zamenjave vgrajenih varovalk dela ne more opraviti sam, zaradi predpisov o varnem delu na višini vedno dela v skupini. Redno vzdrževanje pomeni tudi kontrolo in zamenjavo preperelih ali drugače poškodovanih drogov. Ko postopoma nadomeščajo nadzemne kable z zemeljskimi kabli, ki so veliko manj izpostavljeni poškodbam, morajo skupine monterjev urediti opuščeno traso nadzemnega kabla. Gre za snemanje kabla z drogov, podiranje in odstranjevanje drogov. Ob hudih snežnih padavinah in zaradi žledu lahko sneg ali led kable potrga. Ekipe monterjev in tehnikov v najkrajšem času provizorično zagotovijo nemoteno delovanje, pozneje pa na novo izdelajo celotno poškodovano traso.

Kadar rajonski tehnik ugotovi večjo napako pri stranki in je ne more odstraniti sam, mora skupina s pomočjo lestve ali drugače na steni hiše ali na njeni strehi zamenjati kabel. Če gre za vključevanje novega naročnika, mora napeljati nov kabel. V teh primerih mora monter pritrditi kabel na steno ali pričvrstiti drog na streho in vpeljati kabel v hišo. Na primernem mestu namesti razvodno dozo, do nje izvede dovod kabla in priključi telefonski aparat. Zahtevnejša dela opravi tehnik, monter mu pri tem pomaga. Monter sodeluje tudi pri pripravah na delo. Ko delovodja iz delovnega naloga ugotovi, kakšne materiale bodo pri delu potrebovali, monter iz priročnega skladišča pripravi vse potrebno.
Delovna področja

Monter vzdržuje in gradi javno telekomunikacijsko omrežje ali lokalno kabelsko mrežo operaterja, ki zagotavlja prenos TV signala in druge storitve. Lahko se zaposli kot vzdrževalec specifičnih kabelskih omrežij večjih sistemov, kot je npr. železnica. V vseh primerih gre za delo na terenu, na prostem. Izjemoma se monter telekomunikacijskega omrežja lahko zaposli v skladiščih kablov.
Delovni pripomočki

Monter pri delu uporablja različne pripomočke: lestve, plezalke, pozicijski ali varnostni pas za plezanje po drogovih in avtokošaro, ki na bolj varen način omogoča dostop do nadzemnih kablov. Za izkop kabla v zemlji uporablja kramp, lopato in gradbeno mehanizacijo. Pri odstranjevanju ali črpanju vode in blata iz jaška upravlja prenosno črpalko. Za spajanje kablov uporablja več vrst klešč, material za spajanje, posebno delovno orodje za spajanje, nože za odpiranje plaščev kablov, snemanje izolacije, več vrst izolirnega materiala in preprostejše merilne inštrumente. Za zategovanje in sproščanje kablov uporablja ročni vitel. Pri podiranju drogov uporablja motorno žago, pri postavljanju drogov pa opornike. Za montažo sider v stene stavb uporablja vrtalko. Pri vgradnji razvodne omarice uporablja zidarsko orodje, zidarsko dleto, težje kladivo, ravnalo in zidarsko žlico. Na koncu še izpolni gradbeni nalog, dobavnico, garancijski list za telefonski aparat in izstavi račun.
Izdelek in storitev

Naloga monterja je, da izdela nov priključek ali povezavo novega uporabnika s tk omrežjem, kar je povezano z izgradnjo odseka tk omrežja ali z odstranitvijo napake na tk kablu. Cilj vzdrževanja omrežja je nemoten telekomunikacijski promet in v primeru napake čim krajši čas prekinitve delovanja omrežja. Cilj novogradnje tk priključka je povečati telekomunikacijski promet.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica se zahteva poklicna kvalifikacija. Monter se že med šolanjem usposobi za delo s kabli, spozna različne vrste kablov in načine spajanja. Nauči se varnostnih ukrepov pri delu na višini in pri delu s kabelskimi koluti. Spozna osnove delovanja telefonske centrale in upravljanja s preprostejšimi merilnimi inštrumenti. Pozna delovanje specialne gradbene mehanizacije, čeprav s stroji ne upravlja. Zaželen je vozniški izpit, pozneje, po nekaj letih delovnih izkušenj, pa je pričakovan.
Psihofizične sposobnosti

Monter mora dobro razlikovati barve, imeti mora dober sluh. Sposoben mora biti dela na višini. Opraviti mora zdravniški pregled za delo na višini pred zaposlitvijo in pozneje opravlja še periodične zdravniške preglede. Poleg dobre fizične kondicije mora imeti spretne roke, zlasti prste za natančnodelo pri spajanju kablov.
Interesi

Pomembna lastnost monterja je sposobnost in veselje za delo v skupini. Vsi člani skupine si morajo zaupati, saj so pogosto pri varovanju ob nevarnejših delih odvisni drug od drugega. Ko je potrebno poprijeti težak kabel ali drog, v skupini ni razlik - vsi sodelujejo po svojih najboljših močeh. Ker ima stike s strankami, mora biti komunikativen in obziren, saj vstopa v strankino hišo ali vrt.
Razmere za delo

Delo se odvija na prostem, bodisi na višini ali pod nivojem tal. To delo poteka v težkih pogojih, v vseh vremenskih okoliščinah, v izkopani jami, pogosto ob prometnih cestah. Lahko pa tudi na poseki skozi gozd ali na travniku. Kar nekaj delovnega časa skupina prebije na vožnji. Ker gre za mobilno skupino, ki s seboj prevaža orodje in pripomočke, kot so plezalke in lestve ter sredstva za delo, manjše količine kablov, se prevažajo s pol-tovornim vozilom. Eden izmed članov skupine je tudi voznik. Delo je dinamično in včasih fizično težko. Je sedeče ali stoječe, zahteva gibanje s celim telesom ali samo s prsti. Pojavlja se prisiljena drža telesa, zlasti pri delu v jašku. Občasno je potrebno kabel vleči, nositi in dvigovati težja bremena. Monter ima stik s strankami, vendar le redko sam, saj dela v skupini. Delo je lahko dvo-izmensko. V primeru večjih poškodb, ko npr. žled ali sneg potrga nadzemne kable, dela tudi preko polnega delovnega časa.
Nevarnosti

Delo lahko poteka na višini, zato obstaja možnost padcev. Monter je za takšno delo usposobljen, pri delu pa uporablja varnostni pas. Delo je nevarno tudi zaradi napetosti, ki nastane pri vlečenju kabla. Monter se giblje na delovišču, kjer so prisotni posebni gradbeni stroji, zato mora dobro poznati njihovo delovanje. Pozna tudi predpise za delo ob cestišču. Pri delu uporablja zaščitno obleko, obutev in rokavice.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva srednja poklicna izobrazba elektro smeri.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube