Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tiskarski tehnik

Kratek opis

Naloga tiskarja- tiskarskega tehnika je, da na tiskovno podlago prenese odtis tiskovnih elementov, besedilo, simbole, risbe in slike v predvideni barvi in zagotovi obstojnost in zaščito odtisa tiskanega izdelka.
Kaj delavec običajno dela

Glavna značilnost tiskanega medija je zapis, ki ima dolgo življenjsko obstojnost, enostavno uporabnost, prenosljivost in praktično trajno ponovljivost. Tiskovina - tiskarski izdelek, knjiga, časopis, revija, prospekt, razglednica, vrečka, denar, znamka in ostale vrednostne tiskovine nastanejo v tiskarni po naslednjih zaporednih tehnoloških postopkih:
 • oblikovanje
 • stavljenje
 • reprofotografija
 • izdelava tiskovnega sestavka - forme
 • tisk in dodelava.
 • Tisk je v tej verigi eden najpomembnejših postopkov, ki ga opravlja izučen strokovnjak- tiskar. Značilnost tega postopka je odtis ali prenos tako imenovanih barvnih tiskovnih elementov- informacij (tekst, slika in risba) s tiskovnega sestavka, forme na tiskovno podlago, papir, karton, steklo, kovino in plastiko. Za prenos s tiskovnih elementov uporablja tiskarski stroj. Tiskar tiska na različne materiale z različnimi tehnikami. Najpomembnejši pripomoček tiskarja je tiskarski stroj. Ta je glede na tiskarsko tehniko in stopnjo avtomatizacije lahko zelo enostavna polavtomatska naprava ali pa je zapletena, precizna, popolnoma avtomatizirana, računalniško krmiljena naprava velike denarne vrednosti.

  Postopek tiska je razdeljen na tri osnovne faze:
  1. priprava za tisk: pregled tehnološke dokumentacije, priprava tiskovnega materiala in barv ter tiskovnih form
  2. priprava tiskarskega stroja
  3. tisk in priprava tiskovine za dodelavo.
  Tiskar skrbi, da je tiskovina tiskana po predpisanih navodilih in v okviru tehnoloških standardov za kakovost. Rezultat njegovega dela presoja naročnik in končni uporabnik. Da doseže ustrezen učinek, mora tiskar dobro obvladati celotni tehnološki postopek. Poznati mora zmožnosti tiskarskega stroja, lastnosti tiskovnih materialov in barv ter končni namen tiskovine. Ob vsakem začetku tiska nove tiskovine najprej preuči delovno dokumentacijo, pregleda in pripravi tiskovni material, pomožne materiale, barve in tiskovne forme ter pripravi načrt dela. Po temeljitem pregledu začne s pripravo tiskarskega stroja za tisk.

  Pri nastavitvi stroja mora upoštevati naslednje parametre:
 • debelina in vrsta tiskovnega materiala
 • pravilna vstavitev tiskovne forme
 • priprava barvnega in vlažilnega sistema za obarvanje tiskovine
 • nastavitev transportnih elementov za transport papirja skozi tiskarski člen z ustrezno nastavitvijo vnosa papirja ter tiskovnih in prenosnih členov stroja.
 • Nastavitev stroja za potek papirja skozi tiskarski stroj omogoči enake pogoje za tisk tiskovine v celotni nakladi, zato je ta faza dela pomembna. V naslednji fazi izdela poskusne odtise, s katerimi določi ustrezno lego potiskanih površin na papirju, preveri popolnost odtisa vseh potiskanih površin in čistost nepotiskanih delov. Po ustreznem obarvanju izdela kontrolni odtis - standard za tisk celotne količine tiskovine, ki ga potrdi tudi kontrolor kakovosti. Med tiskom nadzira odtis na tiskarski poli, meri obarvanja in pripravlja papir. Dodaja barvo in izloča ali označuje potiskane pole z napakami ter pripravlja tiskovino za naslednje faze dela.

  Po končanem tisku pripravi stroj za naslednjo tiskovino tako, da odstrani tiskovne forme, po potrebi opere barvni in vlažilni sistem ter temeljito očisti tiskovne člene. Zelo pomembna naloga tiskarja je stalno vzdrževanje tiskarskega stroja: čiščenje, mazanje in kontrolna nastavitev posameznih elementov in okolice. Poskrbi tudi za pripravo barve, nekatere barvne odtenke zmeša s pomočjo recepta ali jih sam izdela, in za shranjevanje tiskovnih form.
  Delovna področja

  Tiskar svoje delo opravlja v različnih okoljih, pretežno pa dela v tiskarni. Tiskarne so različnih velikosti in imajo različne proizvodne programe, kot so časopisi, knjige, embalaža ali propagandne in poslovne tiskovine. Različni izdelki pogojujejo različne tiskovne postopke, kar pomeni tudi različno poznavanje specifičnih razmer tiska in s tem tudi praktična znanja tiskarja. Tipični tehnološki postopki in s tem tudi poimenovanje tiskarjev specialistov so naslednja:
 • knjigotisk - knjigotiskar, poklic praktično že izumira
 • ofset tisk - ofset tiskar, danes prevladujoč
 • flekso/anilinski tisk - fleksotiskar
 • sitotisk - sitotiskar
 • bakrotisk - bakrotiskar, pri nas skoraj nepoznan, dela pretežno v tekstilni in obutveni industriji
 • digitalni tisk, kserografija in ostale kopirne tehnike- operater razmnoževalec, poklic prihodnosti.
 • Tiskar lahko najde zaposlitev v tako imenovanih hišnih tiskarnah. To so oddelki tiskarn v podjetjih, kjer imajo večjo potrebo po tiskovinah, vendar tisk ni njihova osnovna dejavnost. To so lahko specialni tiski za konkretne izdelke, kot je tisk na čevlje, tisk na keramiko in podobno.
  Delovni pripomočki

  Temeljni pripomoček tiskarja je tiskarski stroj ali druga tiskarska razmnoževalna naprava, od enostavnih sitotiskarskih naprav z ročnim vlaganjem in izhodom potiskanega polizdelka do najzahtevnejših kompleksnih rotacij, popolnoma avtomatiziranih sistemov, kjer je končni izdelek celovita tiskovina, npr. časopis. Dodatni pripomočki, s katerimi se najpogosteje srečuje, so priprave za kontrolo papirja in barvil. V tiskarstvu se uporabljajo merilni instrumenti, priprave in stroji za pripravo tiskovnega materiala in barv, rezalni stroj, tresalnik, obračalnik, mešalec in tehtnica, transportna sredstva, računalnik ter naprave in sredstva za čiščenje. Tiskovni materiali, papir, karton, kozarci, krožniki ali pisala so osnovni in najpomembnejši materiali, s katerimi se tiskar najpogosteje srečuje. Med pomožne materiale uvrščajo barvila, ki so potrebna za odtis črke, slike ali risbe, razna topila in čistila ter sredstva za vzdrževanje strojev, kot so mazila in lepila. Dokumenti so katalogi in recepti, standardi, navodila za postopke, predvsem pa tehnično- tehnološka dokumentacija.
  Izdelek in storitev

  Naloga tiskarja je, da na tiskovno podlago prenese odtis tiskovnih elementov, besedila, simbola, risbe in slike v predvideni barvi in zagotovi želeno obstojnost in zaščito odtisa glede na uporabne lastnosti tiskanega izdelka. Tako nastanejo izdelki, kot so bankovec, srečka, čestitka, vizitka, pisemska ovojnica, letak, plakat, prospekt, katalog, časopis, revija, brošura, knjiga, etikete, embalaža in drugo.
  Znanja in spretnosti

  Za obvladovanje poklica mora tiskar pridobiti znanja tiskarske tehnike in tehnologije procesov, osnove tehnologije izdelave tiskovnih form, standardizacije tehnoloških procesov, osnove tehnologije dodelave tiskovine, varstva pri delu, proizvodnje papirja, kartona ter ostalih tiskovnih materialov ter proizvodnje tiskarskih barv. Poznati mora tudi tiskarske stroje- njihovo sestavo in vzdrževanje, kakovost, standardizacijo in programiranje tiska ter krmiljenje ali upravljanje tiskarskih strojev.
  Psihofizične sposobnosti

  Od tiskarja se zahteva: dober vid in tip, ločevanje barvnih in tonskih odtenkov, drobnih črt in znakov, sposobnost dela pri velikih svetlobnih kontrastih, dobro presojo oddaljenosti, hitrosti in smeri gibanja predmetov, hitro zaznavanje in odzivanje na signale, neobčutljivost na barve in topila in splošno telesno spretnost.
  Interesi

  Tiskar mora imeti smisel za samostojno in odgovorno delo ter smisel za vodenje sodelavcev. Odlikuje ga zanesljivost, vestnost, odgovornost, gospodarnost, iniciativnost, estetski čut, občutek za nevarnost, natančnost in redoljubnost.
  Razmere za delo

  Tiskar dela v zaprtih, naravno ali klimatsko zračenih prostorih, kjer so prisotni vlaga, prah, umazanija, razne neprijetne vonjave, prepih, ropot, strupene in jedke snovi ter temperaturne razlike. Delo je stoječe in se pretežno opravlja pod umetno svetlobo. Delo je dvo- ali tri-izmensko in ponekod poteka neprekinjeno vse dni v tednu.
  Nevarnosti

  Obstajajo možnosti telesnih poškodb, kot so urezi, odrgnine, zmečkanine, zlomi, opekline, poškodbe s kemikalijami ter nevarnosti obolenj, kot so preobčutljive reakcije, revmatična obolenja in obolenja dihal. Pogojujejo jih konkretne delovne razmere in tehnološka oprema. Primerna zaščita je predvsem dobra opremljenost in uporaba zaščitnih sredstev, kot so rokavice, glušniki in delovna obleka in izvajanje navodil za varno delo.
  Možnosti zaposlovanja

  Tiskar dela v različnih tiskarnah, tudi v tako imenovanih hišnih tiskarnah. To so oddelki tiskarn v podjetjih, kjer imajo večjo potrebo po tiskovinah, vendar tisk ni njihova osnovna dejavnost.
  Izobraževanje

  Poklic tiskarja sodi v nižjo, srednjo ali višjo raven zahtevnosti.
  Druge informacije

  Tiskarstvo in mediji

  Informacije o
  državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

  Video

  Kakšne so možnosti zaposlitve?

  Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

  Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

  ncips

  Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

  Karierno središče

  eSvetovanje

  Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

  eSvetovanje

  eures

  Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

  EURES

  FB     LinkedIn    You Tube

  Spremljajte nas!

  Facebook, LinkedIn,
  You Tube