Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Avtomehanik

Kratek opis

Delovna področja avtomehanika obsegajo vzdrževanje in popravila motornih vozil v prometnih in remontnih delavnicah, v servisih avtomobilskih proizvajalcev in v obrti.
Kaj delavec običajno dela

Servisno vzdrževanje motornih vozil vključuje čiščenje in vzdrževanje motornega vozila, kontrolo in nastavitev vplinjača, vžigalne naprave in ventilov, kontrolo in nastavitev kretniškega mehanizma in zavor, zamenjavo obrabljenih delov, zamenjavo in dolivanje olja motorju, menjalniku, diferencialu in kretniškemu mehanizmu. Delovno področje avtomehanika so popravila avtomobilskih motorjev z notranjim izgorevanjem, demontiranje motorja, čiščenje in pranje delov, odkrivanje napak in zamenjava obrabljenih delov.
Delovna področja

Avtomehanik je lahko zaposlen na različnih področjih. V velikih remontnih in servisnih delavnicah je delo organizirano tako, da se ukvarja samo z posameznimi avtomobilskimi sklopi, z zavornimi sistemi, menjalniki ali podvozjem. V manjših delavnicah take delitve dela ni. Glavne naloge avtomehanika so tekoče vzdrževanje in generalna popravila motorjev in motornih vozil. Pri tekočem vzdrževanju se mora ravnati po navodilih izdelovalca, ko mora zamenjati oziroma dopolniti ustrezne tekočine. Navodila upošteva tudi, ko kontrolira in naravnava delovanje posameznih mehanizmov, menjava iztrošene dele, zateguje vijake in maže gibljive dele.

Kadar gre za okvare ali napake v delovanju avtomobila, najprej ugotovi, kaj jih je povzročilo. Nato s primernim orodjem razstavi posamezne sklope in okvaro. Okvaro odpravi z zamenjavo izrabljenega dela ali z nastavitvijo pokvarjenega mehanizma. Pri generalnem popravilu pregleda in razstavi vse sklope, posamezne dele očistiti, pregleda njihovo iztrošenost in preveč obrabljene dele popravi ali zamenja. Po končanem pregledu in popravilu najprej preizkusi delovanje motorja v prostem teku. Še neodpravljene napake skuša ugotoviti s poslušanjem in z merilnimi instrumenti. Preden izroči vozilo lastniku, ga preizkusi še na poskusni vožnji. Če vozilo deluje brezhibno, je mehanikovo delo končano.
Delovni pripomočki

Pripomočki, ki jih pri svojem delu uporablja avtomehanik, so različni. To so: delovna miza s paralelnim primežem, osnovno avtomehanično orodje, specialno avtomehanično orodje, naprave in pripomočki za čiščenje, mazanje in vzdrževanje avtomobilov in njihovih sklopov, stroji - tudi numerično vodeni, za popravilo in obdelavo avtomobilskih delov, merilne in kontrolne naprave za pregled popravljenih delov in sklopov vozila, naprave in pripomočki za preizkušanje delovanja sklopov in agregatov vozila, kompresorji, dvigala ter podlage za podlaganje vozil.

Osnovni materiali so rezervni deli, maziva, lepila, antikorozijska zaščitna sredstva in tekočine za oskrbovanje avtomobila (hladilna in zavorna tekočina). Pomožna sredstva so sredstva za pranje in čiščenje ter brusilna sredstva. Kot dokumente uporablja tehnične risbe, delovne naloge, garancijske liste, ateste in podobno.
Izdelek in storitev

Izdelek avtomehanika je popravljeno in vzdrževano vozilo.
Znanja in spretnosti

Osnovna strokovna znanja avtomehaniku omogočajo, da svoje delo opravi učinkovito in kakovostno. Usposobljen je za samostojno delo. Pozna tehnično dokumentacijo, osnove tehničnega risanja, tehničnega dimenzioniranja, skiciranje osnov in tehnologije materialov. Naučiti se merjenja fizikalnih količin, zgorevanja goriv in regulacije avtomobilskih sistemov. Poznati mora osnove termodinamike, elektronike in računalništva, ekologije in varstva pri delu ter požarne varnosti.
Psihofizične sposobnosti

Avtomehanik svoje delo opravlja odgovorno, dosledno in natančno po predpisih, ker je malomarno ali nestrokovno delo lahko vzrok za nesreče. Biti mora iznajdljiv in sposoben presoje nastalih situacij. Ukrepati mora preudarno. Imeti mora smisel za reševanje tehničnih in mehanskih problemov, kadar se odloča o popravilu delov avtomobilskih motorjev in različnih mehanizmov. Razlikovati mora barve in vonje, da pravi čas zazna plin, kar je zelo pomembno v zaprtih prostorih. Imeti mora spretne roke pri montaži in demontaži delov avtomobilskega motorja.
Interesi

Poklic je povezan z interesom za motorna vozila in željo po natančnem poznavanju delovanja in funkcije električnih ter elektronskih naprav. To je povezano z izpopolnjevanjem znanja o novostih, ki se pojavljajo na sodobnih vozilih. Vsekakor je potrebna natančnost, doslednost in vztrajnost pri delu ter odgovorno ravnanje. Pogosto gre za posege na vozilih, od katerih je neposredno odvisna varnost vožnje. Potrebna je komunikativnost s sodelavci. Ker gre v določenih primerih za delo s strankami, je komunikativnost in korektnost v odnosih z njimi nujna. Pomembne lastnosti so še iznajdljivost, iniciativnost in samostojnost.
Razmere za delo

Večinoma poteka delo v zaprtih prostorih v servisnih delavnicah. Praviloma ni potrebno nositi protihrupnih zaščitnih sredstev. Pri delu ni velikih temperaturnih nihanj. Potrebna je pazljivost in uporaba zaščitnih sredstev pri ravnanju z akumulatorjem (zamenjava, dolivanje elektrolita), ker je elektrolit nevarna kislina. Avtomehanik dela v različnih položajih telesa, kjer praviloma ni dvigovanja težkih bremen. Delo poteka navadno v eni dnevni izmeni, razen ob posebnih dežurstvih. Nujne intervencije na prostem, npr. odprava napak, zaradi katerih je vozilo obstalo na cesti, so v osnovi krajši posegi, daljši in zahtevnejši se opravljajo v servisih.
Nevarnosti

Nevarnosti, ki se pojavljajo, so nevarnosti poškodb, predvsem rok. Povzročijo jih lahko vrteči se strojni deli, ostra orodja in materiali, kislina iz akumulatorja, plamen in vroči predmeti. Nevarnost udara električnega toka je majhna. Do udara lahko pride le ob nepravilni rabi električnega orodja ali opreme, ki je priključena na omrežno napetost.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica avtomehanik je potrebna srednja poklicna izobrazba na področju strojništva.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube