Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Živilski tehnolog

Kratek opis

Živilski tehnolog vodi in nadzira proizvodne procese predelave hrane. V gostinstvu vodi in organizira prehrano, analizira izdelke in zagotavlja kakovost prehranskih izdelkov.
Kaj delavec običajno dela

Živilski tehnolog dela na področju prehranske industrije. Delo zajema vodenje procesov v proizvodnji in predelavi živil ter kmetijskih pridelkov, kjer sprejema osnovne surovine, ugotavlja njihovo kakovost in izbira tehnološke postopke za predelavo in pakiranje. Vodi in izvaja tehnološke postopke, organizira skupine delavcev in vodi večje obrate. Izvaja in nadzira kemijske in mikrobiološke ter senzorne laboratorijske analize. Vodi evidenco vzorcev analiz in obdelavo podatkov laboratorijskih analiz. Skrbi za izvajanje tehnično-tehnoloških postopkov, pri čemer upošteva in izvaja sanitarno higienske predpise, skrbi za nadzor varstva okolja in za čiščenje ter razkuževanje v živilskih obratih.

Živilski tehnolog dela tudi v prodaji in nabavi prehranskih izdelkov. Svetuje pri proizvodnji embalažnih materialov za živilsko industrijo. Sodeluje in svetuje pri proizvodnji in nabavi strojne opreme in procesne tehnike za živilstvo. Dela pri organizaciji vzdrževanja, varstva okolja, izobraževanja ter na področju zagotavljanja izvajanja sistema kakovosti. Njegovo delovno področje je tudi upravljanje in nadzor dela čistilnih naprav, kemičnih postopkov čiščenja, biološkega čiščenja in varovanja okolja.
Delovna področja

Živilski tehnolog samostojno vodi proizvodne procese in dela v marketingu pri nabavi in prodaji živil in živilskih izdelkov. Organizira delo in skupine delavcev v živilskih proizvodnih procesih. Organizira izvajanje in nadzor del po ekološko tehničnih, tehnoloških in sanitarno-higienskih predpisih. Organizira proces dela in vzdrževanja živilskih enot, varstvo okolja in zagotavlja izvajanje sistema kakovosti.
Delovni pripomočki

Živilski tehnolog pozna stroje in naprave, ki se uporabljajo v gostinstvu in organiziranih obratih prehrane, kot tudi hladilne in klimatske naprave za predelavo in shranjevanje živil, pakirne linije, registrirne linije in tehtnice. Pri obdelavi podatkov uporablja računalnik in računalniško vodene procesne linije. Uporablja tudi laboratorijske instrumente, naprave in aparate ter različne čistilne naprave. Pri delu uporablja različna živila, prehranske izdelke, kmetijske proizvode in dodatke rastlinskega in živalskega izvora. Dobro pozna kemijske dodatke za izboljšanje tehnoloških postopkov in za izboljšanje lastnosti izdelkov. Uporablja embalažni in deklaracijski material, vodo in druge pomožne materiale.

Uporablja tudi dokumentacijo, kot so proizvodne specifikacije, načrti in navodila za uporabo strojev in naprav, deklaracije, laboratorijske analize, dokumentacijo stroškov in načrte čiščenja odpadnih vod. Če je zaposlen v marketingu, so pomembni dokumenti poslovne pogodbe za nabavo osnovnih in dodatnih surovin ter za prodajo izdelkov kupcem. Pomembna dokumentacija so normativi, standardi, pravilniki in zakoni na področju živilstva, tehnično-tehnološka dokumentacija, delovni nalogi, proizvodni plani ter evidence o proizvodnji in porabi surovin.
Izdelek in storitev

Živilski tehnolog vodi in nadzira proizvodne procese predelave hrane. V gostinstvu vodi in organizira prehrano, analizira izdelke in zagotavlja njihovo kakovost. Na področju marketinga skrbi za nabavo in prodajo kakovostnih izdelkov. Nadzira in vodi tehnično-tehnološke procese in izvajanje higiensko sanitarnih predpisov.
Znanja in spretnosti

Splošna znanja pridobi iz naravoslovja, fizike, kemije, biologije in matematike, družboslovja, ekonomije, delovnega prava, kadrovanja in psihologije. Pomembno je tudi poznavanje računalništva in tujih jezikov. Strokovna znanja segajo od poznavanja živilskih tehnologij predelave mesa, mleka, rastlinskih živil, žit in vina, biotehnologije in ekologije, znanj s področja prehrane in dietetike ter gastronomije in mikrobiologije do higiene in inšpekcijskega nadzora v živilstvu. Poleg tega se seznani z živilsko kemijo, biokemijo, analizo živil in procesnim nadzorom. Spozna problematiko logistike, vrste embalažnih materialov in načine transporta ter shranjevanja posameznih živil. Za izračun parametrov v živilstvu mora poznati matematične in statistične metode, računalniško obdelavo podatkov in računalniško vodenje proizvodnih procesov. Pridobi osnove poslovne informatike, ekonomike, vodenja podjetij in trženja živilskih proizvodov.

Delo tehnologa je povezano z delom z ljudmi, zato mora poznati osnove komuniciranja, psihologije in sociologije. Pridobi tudi praktična znanja, od poznavanja tehnoloških procesov v živilski industriji, njihovega vodenja, izvajanja različnih laboratorijskih analiz in ukrepov za razkuževanje in čiščenje do higienskih ukrepov in ukrepov za varstvo okolja. Spozna strojno opremo v predelavi živil ter ravnanje s stroji in napravami. Zaposli se v organizaciji prehrane, zato mora poznati osnovne predpise in prehranjevalne navade različnih skupin ljudi, kot so otroci, odrasli, starostniki, športniki in zaposleni.
Psihofizične sposobnosti

Delo tehnologa je srednje fizično zahtevno. Pomembna je neodvisna koordinacija dela rok z istočasnim opazovanjem. Razlikovati mora barve, imeti dober sluh in vid. Dobro mora razlikovati vonje in okuse in vizualno razlikovati predmete. Ne sme biti alergičen na kemikalije, prašne delce in kemijska sredstva, ki se uporabljajo v živilstvu. Sposoben je prenašati temperaturne spremembe v proizvodnih obratih, nizke in visoke temperature, vlažnost, hrup, nečistoče, prepih, kemična sredstva in onesnažen zrak. Pomembno je, da ima smisel za osebno higieno in higieno delovnega okolja. Kot tehnolog v proizvodnji ali kot komercialist dela predvsem z ljudmi, zato mora biti čustveno stabilen in komunikativen. Odgovorno ravna s surovinami in izdelki, odpadki, stroji in opremo. Ima dobro razvito pomnjenje ter sposobnost analiziranja podatkov.
Interesi

Živilski tehnolog mora biti takten in odločen pri komuniciranju z ljudmi. Imeti mora organizacijske sposobnosti in smisel za oceno sposobnosti podrejenih. Pomembno je, da ima ugled in zaupanje ter da tudi sam odgovorno izvršuje naloge. Pomembna lastnost tehnologa je poštenost in korekten odnos do ljudi.
Razmere za delo

V proizvodnem procesu je izpostavljen različnim ekološkim vplivom. Delo opravlja pretežno stoje, občasno sede, z občasno hojo, pripogibanjem in prenašanjem oziroma dviganjem bremen. Dela z rokami in prsti, obremenjene so roke, noge, vid in sluh. Možne so poškodbe pri zdrsu na mokrih in spolzkih tleh, kot tudi mehanske poškodbe zaradi rotirajočih delov strojev in naprav ali opekline. Delo živilskega tehnologa je povezano z delavci, podrejenimi in nadrejenimi, sodelavci, kupci in inšpektorji.
Nevarnosti

Delo poteka v proizvodnih obratih, kjer je živilski tehnolog izpostavljen različnim temperaturnim spremembam in prepihu, zato je večja možnost prehladnih in revmatičnih obolenj. Zaradi strojev in naprav so možne okvare sluha, opekline ali ozebline pa pri hladilnih napravah in pečeh. Zato uporablja zaščitno obleko, delovne čevlje ter druga sredstva za zaščito, npr. očala, rokavice in zaščito za sluh. Pomembno je, da dosledno upošteva navodila iz varstva pri delu in uporablja zaščitna sredstva, ker mora biti kot predpostavljeni vzgled drugim. Le s svojo doslednostjo lahko zahteva tudi od sodelavcev uporabo zaščitnih sredstev in upoštevanje predpisov.
Možnosti zaposlovanja

Živilski tehnolog, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje del živilskega tehnologa se zahteva univerzitetna stopnja izobrazbe, smer živilska tehnologija.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube