Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inženir kemijskega inženirstva

Kratek opis

Pomembna naloga inženirja kemijskega inženirstva je načrtovanje in razvoj novih procesov ter posodabljanje že obstoječih procesov za proizvodnjo kemikalij in materialov.
Kaj delavec običajno dela

Delo kemijskega inženirja je pestro in odvisno od podjetja ali ustanove in nalog, ki jih opravlja. Dela lahko v kemijski proizvodnji, pri načrtovanju in razvoju produktov in procesov, pri vodenju čistilnih naprav, v inšpekcijskih službah, v inštitutih ali v komerciali. Kemijski inženir v svoji osnovni funkciji dela v proizvodnji različnih produktov in materialov v kemijski in sorodnih industrijah na nivojih bazičnih industrijskih procesov, v predelovalnih industrijah, malotonažnih ali malolitražnih ter visokih tehnologijah. Dela tudi v industriji gradbenih in drugih materialov, steklarski industriji, kovinsko-predelovalni industriji, tekstilni, usnjarski in papirni industriji, energetiki, elektro- in računalniški industriji ter v farmacevtski in živilski industriji.
Pomembna naloga kemijskega inženirja je razvoj novih procesov in produktov ter posodabljanje starih. V okviru teh dejavnosti išče nove procese za sintezo različnih produktov in skupaj s strokovnjaki drugih področij snuje nove naprave in opremo za njihovo proizvodnjo.
Delovna področja

Delovna področja kemijskega inženirja so:
  • vodenje industrijske proizvodnje, delo v proizvodnih obratih
  • načrtovanje in razvoj novih proizvodnih procesov, produktov in materialov
  • delo v raziskovalnih in razvojnih inštitutih ter industrijskih raziskovalnih enotah
  • varovanje okolja v okviru proizvodnih procesov in vodenje čistilnih naprav, delo v industrijskem okolju na čistilnih napravah kemijske in drugih procesnih industrij ter na komunalnih čistilnih napravah
  • inšpekcijo industrijske proizvodnje
  • varovanja okolja, kvalitete voda in živilskih izdelkov.
Lahko zastopa trgovino z opremo za procesno industrijo, s kemikalijami in tehničnimi plini in svetuje na teh področjih ali poučuje na visoki šoli in univerzi.
Delovni pripomočki

Kemijski inženir se v industriji srečuje z velikimi napravami, kot so kemijski reaktorji, drobilci in mlini, kolone, filtri, centrifuge, mešalniki, separatorji, črpalke, silosi in transportni trakovi. Materiali, ki se uporabljajo za izgradnjo tako velikih bazičnih kot tudi malotonažnih in laboratorijskih naprav, so izbrani glede na lastnosti kemikalij, s katerimi pridejo v stik (kisline, baze, jedki mediji) in na pogoje (visoke temperature, povišani tlaki), ki so potrebni, da določene reakcije potekajo dovolj hitro in celovito. Značilnost kemijske industrije je, da je močno podprta z moderno računalniško in informacijsko tehnologijo. Proizvodne obrate vodijo s pomočjo računalnikov in z njimi povezanih mikroprocesorskih in kontrolnih sistemov. To zagotavlja dobre izkoristke procesov, kakovost produktov in varno proizvodnjo.

Verjetno ima področje kemije in kemijskega inženirstva najbolj razvit svetovni informacijski sistem in baze podatkov, v katerih so zbrani rezultati dosedanjega dela, lastnosti in druge značilnosti za okoli 23 milijonov različnih spojin. Informacijska tehnologija in računalništvo se uporabljata tudi pri načrtovanju novih industrijskih procesov, saj z njuno pomočjo lahko simulirajo in vnaprej preverijo proces in na koncu izrišejo načrte tako za posamezne sklope opreme kot tudi za postavitev celotne proizvodne enote.
Izdelek in storitev

V proizvodnih procesih je rezultat dela kemijskega inženirja produkt, ki je lahko plinast, tekoč ali trden. Poleg njegove kemijske sestave se vedno bolj poudarja velikost delcev, njihova oblika, struktura, prevodnost, poroznost in druge fizikalne lastnosti pomembne za uporabnost izdelka. Poleg kemikalij so zelo iskani tudi različni materiali, ki se uporabljajo za orodja, naprave, elektronske komponente, v medicini in drugod. Ena najpomembnejših nalog kemijskih inženirjev je načrtovanje in razvoj novih procesov ter posodabljanje že obstoječih procesov za proizvodnjo kemikalij in materialov.

Proizvod so lahko tudi bolj kompleksni sistemi, kjer s kombinacijo kemikalij in materialov naredijo produkte, kot so barve, kozmetika, pralni praški, optična vlakna, baterije ali različne biotehnološke produkte, kot so zdravila in encimi. Tovrstne sisteme načrtujejo v sodelovanju s strokovnjaki drugih ved, kot so farmacevti, mikrobiologi in biokemiki. Zelo pomembne so storitve za varstvo okolja, npr. sanacije po nezgodah z nevarnimi in s strupenimi snovmi. Kemijski inženir dela tudi kot član skupine ali zunanji svetovalec v drugih industrijskih panogah.
Znanja in spretnosti

Širše področje kemije, ki ga pokrivajo različni poklici, kot so univerzitetni diplomirani kemik, univerzitetni diplomirani biokemik in univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva, je postalo eno najhitreje se razvijajočih področij. Kemijski inženir ima v primerjavi s kemikom več tehničnega znanja in bolj interdisciplinarno izobrazbeno osnovo. Poleg inženirskih in kemijskih ima tudi znanja, ki mu omogočajo sodelovanje z drugimi naravoslovnimi in tehničnimi strokami. Med študijem pridobi vrsto znanj s področja matematike, naravoslovnih in tehničnih strok ter v manjšem obsegu iz ekonomije. Seveda v naravoslovju prevladuje kemija, na tehničnem področju pa kemijsko inženirstvo, tehnologije in materiali.

Študijski program vključuje matematiko, fiziko, anorgansko, organsko, analizno in fizikalno kemijo; strojeslovje, mehanske operacije; merjenje, regulacijo in avtomatizacijo; osnove kemijskih tehnoloških procesov, kemijsko procesno računstvo; prenos toplote in snovi; tok tekočin in hidrodinamske operacije; separacijske procese; kemijsko reakcijsko inženirstvo; anorgansko in organsko tehnologijo; biotehnologijo; ekološko inženirstvo; gradiva; polimere; modeliranje procesov; ekonomiko in organizacijo poslovanja. Poklic kemijskega inženirja zahteva vsaj osnovno znanje s področja računalništva in moderne informatike. Aktivno obvladanje angleškega jezika je nujno, zaželeno je še poznavanje drugih svetovnih jezikov.

Naloge kemijskega inženirja enakovredno opravljajo tako ženske kot moški saj je tudi v kemijski in procesni industriji razvoj pripomogel, da ni več izpostavljanja telesnim fizičnim naporom, pa tudi delovno okolje v sodobnih obratih zdravju ni škodljivo.
Psihofizične sposobnosti

Zdravstveno stanje kemijskega inženirja mora biti neoporečno. Delovna mesta se med seboj seveda zelo razlikujejo, vendar v splošnem velja, da se z uveljavljanjem strožje zakonodaje o varnosti na delovnem mestu izpostavljenost teh profilov vplivom kemikalij močno zmanjšuje. V nekaterih projektnih organizacijah, ki tudi zaposlujejo kemijske inženirje, npr. sploh ni neposrednega stika s kemikalijami. Kljub temu kemijski inženir ne sme biti preobčutljiv za različne kemikalije. Ker dela tudi z nevarnimi snovmi in napravami, v katerih so visoki tlaki in temperature, mora biti pri delu zbran, natančen in dosleden.
Interesi

Kemijski inženir ima veselje do naravoslovja in tehnike. Sposoben je analitičnega ovrednotenja dogajanj in sinteze ter ustvarjalnega razmišljanja pri projektnem načinu organiziranja in vodenja dela.
Razmere za delo

Razmere za delo kemijskega inženirja so se v zadnjih desetletjih zelo izboljšale in so primerljive z drugimi tehničnimi in naravoslovnimi poklici. Odvisne so seveda od delovnega mesta. V industrijskem okolju so razmere za delo v okviru sodobnih industrijskih standardov, še boljše pa so razmere v laboratorijih raziskovalnih ustanov in oddelkov.
Nevarnosti

Pri vrednotenju varnosti delovnega mesta kemijskega inženirja je veliko predsodkov zaradi nevarnih snovi, s katerimi dela. Varno vodenje kemijskih industrijskih procesov je zelo zahtevna in zapletena naloga. Ker je število potencialnih nevarnosti pri teh procesih večje, so ti z varnostnega stališča veliko bolj dorečeni kot v drugih industrijskih dejavnostih. Izredne razmere so redke. Delavci v kemijskih in sorodnih obratih so natančno seznanjeni z nevarnimi snovmi, možnostmi za nastanek požara in eksplozij. Razvoj standardnih proizvodnih postopkov in vodenje procesov po vnaprej preizkušenih parametrih daje osnovo za varno delo v obratu. Za druge inženirje so tveganja manjša in ustrezajo standardom za varno delo v laboratoriju, projektivnem biroju in delu na terenu.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za ta poklic je predviden končan visokošolski strokovni ali univerzitetni študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ali Mariboru.
Druge informacije

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube