Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Prometnik

Kratek opis

Prometnik neposredno vodi promet na krajevni železniški postaji in med pripadajočimi medpostajnimi odseki.
Kaj delavec običajno dela

Prometnik skrbi za varen uvoz, izvoz in prevoz vlakov na lastni postaji in/ali na največ dveh daljinsko vodenih postajah. Skrbi za varno vožnjo vlaka na pripadajočih medpostajnih odsekih. Usklajuje, usmerja in nadzoruje delo postajnega osebja. Na večjih tehnološko zahtevnejših železniških postajah opravlja operativno-prometne naloge v prometnem uradu, v centralnih postavljalnicah in na postajnem prostoru. Na postajah z manjšim številom vlakov opravlja tudi prodajo vozovnic in druga operativna dela na železniški postaji.
Delovna področja

Delovno področje prometnika je železniška postaja. Najpomembnejši prostor na vsaki postaji je prometna pisarna. Prometnik v njej s pomočjo elektronskega grafikona spremlja vožnje vlakov. Po telefonski zvezi se sporazumeva o vožnji posameznega vlaka s sosednjimi postajami in z vlakovnim dispečerjem, ki z osrednjega mesta uravnava potek prometa. Prometno-operativna služba poteka na večjih postajah v centralni postavljalnici.
Delovni pripomočki

Na železniških postajah, ki so opremljene s signalno-varnostnimi napravami, prometnik sam s pritiskom na razne kombinacije tip postavlja vozne poti za vlake. Na postavljalni mizi ima shematično prikazano tirno sliko postaje s pripadajočimi kretnicami in signali. Vsak prometnik zna uporabljati voznoredne pripomočke, kot so elektronski grafikoni in voznoredne knjižice. Pri delu uporablja signalna sredstva: signalni loparček, ustno piščalko, ročno signalno svetilko in računalnik.
Izdelek in storitev

Ko je vse pripravljeno za varen prihod vlaka na postajo, ga prometnik pričaka na peronu. Po potrebi obvesti strojevodjo in vlakovodjo o morebitnem križanju vlakov, počasnih vožnjah, zapori proge ali tira in o morebitnih okvarah signalov in drugih nepravilnostih, ki lahko vplivajo na nadaljnjo varno vožnjo vlaka. Vlak lahko odpelje šele, ko da prometnik dovoljenje za vožnjo.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje dela na delovnem mestu prometnik je potrebno opraviti strokovno usposabljanje, ki obsega teoretični in praktični del. V program strokovnega usposabljanja za delovno mesto prometnik se lahko vključi kandidat, ki je opravil splošno ali poklicno maturo, ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja splošno izobraževalnih premetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. Kandidat mora imeti srednješolsko stopnjo izobrazbe. Po uspešno opravljenem teoretičnem usposabljanju se kandidat še praktično usposablja na delovnem mestu prometnik na železniški postaji pod nadzorom mentorja.
Psihofizične sposobnosti

Prometnik mora izpolnjevati zdravstvene in psihofizične sposobnosti v skladu s pravilnikom o posebnih zdravstvenih pogojih. Pri tem se zlasti ugotavlja ustreznost vida, sluha in hitrost odzivov.
Interesi

Prometnik mora imeti smisel za delo in stike z ljudmi. Potrebna je zbranost, natančnost in sposobnost hitrega odločanja ter ukrepanja.
Razmere za delo

Prometnik dela v zaprtem prostoru in na prostem. Delo opravlja sede in stoje ali med hojo. Prometnik je pogosto v stiku s strankami. Dela v izmenah.
Nevarnosti

Delo prometnik je nevarno, saj se giblje po postajnem območju, po progi in tirih. Glavne proge in postajni tiri na teh progah so elektrificirani. Prometnik mora pri svojem delu rokovati z napravami, ki so pod visoko napetostjo. Za varno opravljanje dela mora upoštevati vsa navodila in uporabljati zaščitna sredstva.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje dela na delovnem mestu prometnik je potrebno opraviti strokovno usposabljanje, ki obsega teoretični in praktični del. V program strokovnega usposabljanja za prometnika se lahko vključi kandidat, ki ima srednješolsko stopnjo izobrazbe.
Druge informacije

Slovenske železnice, http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SPOT, Slovenska poslovna točka, Prometnik na železnicah

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube