Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Matičar

Kratek opis

Matičar odloča v upravnem postopku ali usklajuje uradne evidence na področjih, kot so: vpis rojstva, vpis sklenitve zakonske zveze in vpis smrti na podlagi odločbe, priznanje očetovstva, priznanje materinstva, sprememba priimka po razvezi, sprememba osebnega imena, pridobitev državljanstva ali prenehanje državljanstva.
Kaj delavec običajno dela

V pravnem smislu lahko osebno stanje posameznika razdelimo na štiri večje sklope: rojstvo, sklenitev zakonske zveze, smrt ter spremembe osebnih stanj, sprememba osebnega imena, skrbništvo, sprememba državljanstva in priznanje očetovstva. Iz posameznikovega osebnega stanja izhajajo številne pravne posledice na različnih pravnih področjih. Osnova za dokazovanje le-teh so podatki iz matičnih knjig, od 3. 5. 2005 dalje iz matičnega registra, v obliki izdanih izpiskov ali drugih potrdil. Raznovrstnost in pomembnost pravnih posledic, ki nastanejo z rojstvom, sklenitvijo zakonske zveze, smrtjo in drugimi spremembami osebnega stanja ter široka uporaba dokazil, zahtevajo ažurno, točno, pravilno, enotno in zakonito vodenje osebnih stanj. Tovrstne evidence vodi le posebej strokovno usposobljena oseba, to je matičar, ki ima opravljen strokovni izpit za matičarja. Matičar obravnava spremembe osebnih stanj za vse državljane Republike Slovenije, za tujce, ki so se mu dogodki dogodili na območju Slovenije ter za državljane Slovenije, ki so se jim ti dogodki dogodili v tujini, pri čemer upošteva slovenski pravni red oziroma zakonodajo. Matičar strokovno pomaga strankam pri vlaganju vlog za osebna stanja, pri čemer izdaja obrazce za vloge, vloge pregleduje, opozarja stranke na pomanjkljivosti vloge in potrjuje sprejem fizične vloge. V okviru matičnih zadev vpisuje vsa matična dejstva, nastala na območju krajevne pristojnosti v matični register. Za državljane RS vpisuje v matični register matična dejstva, ki so nastala v tujini. Druge organe obvešča o vpisih rojstev, porok in smrti v matični register ter tuje države o vpisih tujcev v matičnem registru.

Strankam omogoča vpogled v matično knjigo ali matični register. Popravlja pisne pomote v matični knjigi in matičnem registru in pripravlja matične knjige, v katerih je vpis starejši od 100 let, za odstop arhivom. Preverja podatke po matičnih knjigah za druge organe, vodi postopke sprememb, dopolnitev in črtanj podatkov v matičnem registru. Vodi matični register in na podlagi podatkov izdaja izpiske in potrdila za stranko v upravnem postopku. Sprejema in rešuje izjave o določitvi osebnega imena otroku hkrati z izjavo za priznanje očetovstva in posvojitev. Sprejema in rešuje izjave o uporabi osebnega imena v pravnem prometu in vodi postopek za spremembo osebnega imena. Med delovne naloge matičarja sodi tudi določanje državljanstva Republike Slovenije ob vpisu novorojenega otroka v matični register, ko določi tudi enotno matično številko občana (EMŠO). Ugotavlja državljanstvo, sprejema vloge za priglasitve in opredelitve v slovensko državljanstvo in vodi postopek ugotavljanja državljanstva Republike Slovenije. Izdaja potrdila o državljanstvu in preverja podatke za odpuste iz slovenskega državljanstva. Vse podatke o državljanstvu evidentira v matični register. Matičar sprejema priglasitev zakonske zveze, sestavlja prijavo o sklenitvi zakonske zveze in sodeluje pri sklepanju zakonskih zvez. Vodi postopek za sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov ter sprejema izjave o priimku po razvezi zakonske zveze. Z vpisom smrti v matični register zaključi šele takrat, ko o osebi, ki je umrla, vnese vsa matična dejstva, ki so se dogajala z njo v času življenja. Matičar mora sestaviti o vsakem vpisu smrti smrtovnico, listino, kamor vpiše vse dediče in premoženje, ki ga je pokojni imel. Smrtovnica je podlaga okrajnemu sodišču za izpeljavo zapuščinskega postopka.
Delovna področja

Matičar obravnava stranke v postopku na področjih rojstev, sklenitve zakonskih zvez, smrti ter sprememb osebnih stanj. Ta so:
  1. sprememba osebnega imena (ime, priimek ali oboje)
  2. sprememba spola, datuma rojstva, kraja rojstva, države rojstva, državljanstva (sprejem, odpust, priglasitev, odrek)
  3. skrbništvo (sprememba, odvzem, podaljšanje roditeljske pravice čez polnoletnost, odvzem roditeljske pravice
  4. odvzem in sprememba poslovne sposobnosti, odvzem volilne pravice), priznanje očetovstva (izpodbijanje in ugotavljanje)
  5. priznanje materinstva (izpodbijanje in ugotavljanje), pozakonitve, posvojitve, registracija istospolnih partnerskih zvez
  6. razglasitev osebe za mrtvo in ugotovitev smrti v upravnem postopku (tudi najdena trupla).
Delovni pripomočki

Posamezne pravice, obveznosti in pravne koristi iz matičnih področij so določene v posameznih materialnih predpisih. Matičar za potrebe svojega dela pozna področne materialne predpise, kot so: Zakon o matičnih knjigah (od časa Avstro-Ogrske dalje, ko so prvič uvedene rojstna, poročna in mrliška matična knjiga), Zakon o državljanstvu (Kraljevina SHS, stara Jugoslavija, Zvezna Jugoslavija: 1945, 1965, 1974 in Republika Slovenija od 25.6.1991), Zakon o osebnem imenu (prvič nastal leta 1929), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o tujcih, Zakon o registru stalnega prebivalstva, Zakon o potnih listinah, Zakon o osebni izkaznici in Zakon o matičnem registru. Vsak zakon ima za izvajanje le-tega tudi ustrezen pravilnik. V pravilnikih so določeni postopki dela oziroma pravila za izvajanje zakona.
Pri delu upošteva uredbe vlade in navodila resornih ministrstev za notranje zadeve, za javno upravo in za delo, družino in socialne zadeve. Ker gre pri postopkih, ki jih matičar opravlja, za upravne postopke, mora dobro poznati tudi Zakon o upravnem postopku, v katerem se določa vrsta, vsebina, oblika, potek, čas, kraj, način, namen posameznega dejanja v celotnem postopku, Zakon o upravnem sporu in Zakon o taksah. Matičar je seznanjen tudi s sodbami ustavnega sodišča v primerih z njegovega delovnega področja. Ker sodeluje v postopkih z različnimi tujimi državami, mora okvirno poznati tudi predpise posameznih držav, Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in Zakon o koliziji.
Izdelek in storitev

Matičar odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov v upravnih zadevah in postopa po pravilih, ki urejajo upravni postopek. V matičnih postopkih odloča o določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi, ki spada v upravno področje. Matične zadeve, kjer je predpisano, da se odloča v upravnem postopku ali usklajuje uradne evidence glede na upravne akte, so: vpis rojstva, vpis sklenitve zakonske zveze in vpis smrti na podlagi odločbe, priznanje očetovstva, priznanje materinstva, sprememba priimka po razvezi, sprememba osebnega imena, pridobitev državljanstva, prenehanje državljanstva. Matičar sprejme vlogo stranke v postopku za določeno matično zadevo. Vodi ter usmerja upravni postopek, pridobiva dodatne podatke in pojasnila stranke v postopku tudi z morebitnimi zaslišanji prič ter po zaključenem upravnem postopku stranki izda odločbo.
Znanja in spretnosti

Ker gre pri postopkih, ki jih matičar opravlja, za upravne postopke, mora dobro poznati Zakon o upravnem postopku, Zakon o upravnem sporu, Zakon o taksah ter druge zakone, predpise in pravilnike, ki usmerjajo njegovo delo pri upravnem postopku. Dobro pozna tudi materialne predpise, ki so vezani na posamezne upravne postopke. Tako je nujno, da v postopkih sklenitve zakonske zveze pozna Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o registraciji istospolne skupnosti ter vse pripadajoče podzakonske akte, ki ta zakon dodatno razlagajo. Na drugih delovnih področjih pozna Zakon o matičnem registru, Zakon o osebnem imenu, Zakon o državljanstvu Republike Slovenije in Zakon o tujcih. Ker vloge o ugotavljanju osebnih stanj prihajajo tudi iz tujine, potrebuje tudi znanje enega tujega jezika. Zaradi sklepanja zakonskih zvez na različnih lokacijah ima opravljen vozniški izpit. Ker je sklenitev zakonske zveze slavnostno dejanje, mora biti matičar urejen, brez govornih napak in s kančkom igralskega talenta. Poznati mora pravila oblačenja, protokola in pravila nastopanja. Ker še vedno ročno vpisuje v matične knjige, je zaželeno znanje lepopisja. Zaradi vodenja matičnega registra, ki je vzpostavljen v posebnih računalniških programih, mora poznati tudi programska orodja pri delu z računalnikom.
Psihofizične sposobnosti

Delo matičarja poteka sicer v pisarni, tudi za njegovo delo pa velja, da mora biti psihofizično zdrav. Matičar naj ne bi imel govorne napake, dela tudi ne bi mogla opravljati gluha oseba.
Interesi

Pri delu je izjemno pomembna natančnost in zanesljivost ter upoštevanje zakonsko določenih rokov. Pri kritičnih primerih, ki zakonsko niso opredeljeni, potrebuje sposobnost kritičnega presojanja in odločanja, ustvarjalnega reševanja problemov, inovativnost pri zaslišanjih strank in prič v postopku, prilagajanja in sposobnosti hitrega odzivanja. Ker je večino delovnega časa v stiku s strankami, mora biti tudi komunikativen, čustveno stabilen in optimističen. Matičar mora spoštovati zasebnost stranke v postopku kot poklicno skrivnost.
Razmere za delo

Matičar je zaposlen v državni upravi, kjer je za delovni čas izdana Uredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave. V njej je navedeno, da organi poslujejo pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek ter vsako prvo soboto v mesecu. Polni delovni čas za uradnike v državni upravi ne sme biti daljši od 40 ur v tednu. Javni uslužbenci v upravnih enotah in območnih enotah organov imajo neenakomerno razporejen polni delovni čas.
Nevarnosti

Zaradi sedečega dela so po dolgoletnem delu možne poškodbe oziroma okvare hrbtenice in ramenskega predela. Zaradi dela z računalnikom so možne vnetja zapestja ter slabšanje vida. Prekomerno kopičenje zahtevkov oziroma vlog strank ter zagotavljanje odločb v zakonskem roku pogosto povzroča tudi stres ter s stresom povezane simptome. Matičar lahko za izogibanje telesnim okvaram, ki so posledica dolgotrajnega sedenja, pogosteje vstane, se sprehodi, si naravna stol na primeren kot sedenja in pazi na telesno držo. Za lajšanje težav z vidom se priporoča računalnik z ustrezno frekvenco na ekranu in vaje za oči.
Možnosti zaposlovanja

Matičar se zaposli v javni upravi na upravni enoti, na ministrstvu za notranje zadeve, v statističnem uradu, na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini ali v porodnišnici. Potrebe po matičarjih objavljajo na Ministrstvu za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kdor želi opravljati poklic matičarja, mora dokončati srednjo šolo družboslovne smeri, opraviti pripravništvo v javni upravi, narediti strokovni izpit iz Zakona o upravnem postopku, izpit za matičarja in vozniški izpit.
Druge informacije

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana

Upravne enote po Sloveniji

Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube