Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Svetovalec pri prodaji v kmetijstvu

Kratek opis

Delo svetovalca pri prodaji v kmetijstvu je podpora in svetovanje kmetovalcem, da lahko uspešno vodijo kmetijo.
Kaj delavec običajno dela

Kmetije so lahko konvencionalne, integrirane ali ekološke. Ker je za vsako zvrst kmetijske pridelave kulturnih rastlin potrebno poznati specifične predpise o dopustnem gnojenju in uporabi fitofarmacevtskih sredstev, mora svetovalec pri prodaji v kmetijstvu poznati predpise za posamezen način pridelave rastlin. Svetovalec mora znati načrtovati svoje delo in ga kontrolirati. Pri tem mora racionalno uporabiti energijo, material in čas. Le tako bo uspešno svetoval kmetom in na podlagi lastnih izkušen prenesel znanja na uporabnika. Pri vseh svojih aktivnostih svetovalec pri prodaji v kmetijstvu varuje zdravje in okolje. Zelo pomembna je njegova komunikacija s sodelavci, dobavitelji in kupci. Kmetje, ki so polno zaposleni na domačem kmetijskem gospodarstvu, morajo slediti inovacijam na področju kmetovanja, kot tudi potrebam potrošnikov in potencialnim kupcem.

Napredno kmetijsko gospodarstvo ima v hlevu moderno tehnologijo, tako za rejo živali kot za pridelavo mleka. Ker je na tržišču cena mleka padla, se kmetje dodatno izobražujejo in domače mleko predelajo v mlečne izdelke. Ponekod prodajajo tudi surovo mleko v mlekomatih. Ljudje so vedno bolj osveščeni in pazijo na zdravo prehrano. Vse več kmetij se zato preusmerja v ekološko pridelavo poljščin, zelenjave in sadja kot tudi v ekološko rejo živali. Mnogo kmetij ima poleg osnovne dejavnosti še dopolnilno. To pomeni, da na primer predelujejo lastno mleko v mlečne proizvode, ki jih lahko tržijo doma ali pa na ekoloških tržnicah. Tudi pridelava zelenjave je vedno bolj aktualna. Ekološka reja živali je zelo pomembna pri predelavi domačega mesa v suhomesnate izdelke. Končne izdelke imajo kmetje na turističnih kmetijah kot dodatno ponudbo. Vedno več kmetij ima kot dopolnilno dejavnost turizem. Trend današnjega časa je zeleni turizem, kar je velika možnost za razvoj podeželja. Tako imajo ponekod na kmetijah lično urejene apartmaje in domača hrana je velika prednost za kmete, saj tako "spravijo" svoje pridelke kot končen proizvod do potrošnikov preko mize.
Delovna področja

Najbolj občutljivo področje je prodaja fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Prodaja jih lahko le tisti, ki ima opravljeno posebno izobraževanje o FFS. To znanje mora po predpisih obnavljati. Svetovalec pri prodaji v kmetijstvu mora biti seznanjen s predpisi o prodaji FFS. Tako ob prevzemu kemikalij od dobavitelja preveri, ali so kemikalije pravilno opremljene in ali je embalaža ustrezna in jih nato ustrezno skladišči. Ob prodaji FFS kontrolira datum uporabnosti. Pri tem mora poznavati predpise o dovoljeni uporabi FFS pri integrirani pridelavi in načine uporabe FFS . Varstvo rastlin je torej področje, kjer je potrebno upoštevati temeljna načela ekologije. Predvsem je potrebno poznavanje uporabe FFS na vodno varstvenih območjih.

Svetovalec mora poznati tako bolezni in škodljivce na kulturnih rastlinah kot tudi tehnologijo pridelave teh rastlin. Le tako lahko ustrezno svetuje, katera FFS se ob določenih fenofazah rastlin uporabljajo in so sprejemljiva za okolje. Poleg škodljivcev in bolezni mora poznati najbolj pogoste plevele in njihovo zatiranje. Za vsako uporabljeno fitofarmacevtsko sredstvo mora vedeti koliko traja karenčna doba, tako da uporabniki vedo, kdaj lahko uporabljajo kulturne rastline. Drugo področje je poznavanje kmetijskih pridelkov in izdelkov. Samostojno jih lahko naroči, prevzame in skladišči v kmetijski trgovini. Torej mora svetovalec poznati zahteve skladiščenja pridelkov in predpise o transportu, shranjevanju in skladiščenju blaga. Kmetijske pridelke zna razvrstiti in označiti ter preveri, če so na prodajnem mestu pravilno označeni.

Pri kmetijskih pridelkih in izdelkih kontrolira datum uporabnosti ter zbira, pravilno skladišči in varno odstranjuje ostanke in embalažo. Kupca informira tudi o pravilnem skladiščenju in uporabi FFS. Na področju ekološke pridelave kmetijskih pridelkov zna svetovati pri nakupu pravega semenskega materiala, saj mora semenski material v ekološki pridelavi imeti tudi ekološki certifikat. Svetovalec pri prodaji v kmetijstvu svetuje kmetom o prehodu iz konvencionalnega in integriranega kmetovanja v ekološko kmetovanje. Pri tem zna načrtovati ekološko pridelavo, rejo, predelavo in prodajo ekoloških pridelkov in izdelkov. Pri prodaji mora vedeti, katera gnojila so pri ekološki pridelavi dovoljena, in načrtuje ekološki kolobar, ki je pomemben pri prodaji semenskega materiala.

Tudi področje živinoreje je zelo raznoliko. Svetovalec pri prodaji v kmetijstvu svetuje, katere pasme so primerne za intenzivno rejo in katere za ekološko kmetovanje. Kupcem svetuje pri izbiri živali različnih vrst in pasem za različne pogoje reje. Kupci kupujejo v kmetijskih trgovinah krmo in dodatke, kjer jim pomaga pravilno izbrati in uporabiti pravo krmo za posamezno vrsto živali kot tudi, katere pripomočke za oskrbo živali potrebujejo. Kmetje potrebujejo nasvete tudi s področja nabave gnojil, materialov in strojev. Svetovalec mora poznati uporabo organskih in mineralnih gnojil in na podlagi svojega znanja svetuje pri nabavi in uporabi gnojil. Kadar potrebujejo kmetje različne substrate, saj gojijo še zelenjadnice in tudi okrasne rastline, svetuje glede uporabe in prave izbire substratov in zaščitnih materialov.

Pri obdelavi vrtov ali njiv je pomembno, da kmetje kupijo kvalitetno orodje in naprave ter kmetijske stroje. Svetovalec pri prodaji v kmetijstvu jim lahko svetuje pri pravilni izbiri kmetijskih strojev, opreme, naprav in orodja glede na namen uporabe. Področje turizma je dodaten segment, ki ga pokrivajo kmetje s svojimi dopolnilnimi dejavnostmi, in pogosto pri tem potrebujejo nasvet od svetovalca. Včasih gre za izbiro embalaže svojih končnih izdelkov ali pa katero vrsto zelenjave ali sadja naj gojijo. Kmetijsko podjetniški tehnik se pri izobraževanju seznani tudi s turizmom na podeželju in pridobi osnovna znanja, ki so potrebna za ureditev turistične kmetije. Tako lahko kot svetovalec pomaga pri usmerjanju kmečkih gospodarstev v dopolnilno turistično dejavnost. Svetovalec mora voditi tudi evidence in dokumentacijo o prodaji v skladu z veljavno zakonodajo.
Delovni pripomočki

Svetovalec uporablja predvsem strokovno literaturo in gradiva o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, odpornih vrstah kulturnih rastlin, o vzreji živali ter o zakonodaji na področju ekološkega, integriranega in konvencionalnega kmetovanja. Pozna določbe zakonodaje in predpisov o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, tehnologijo pridelovanja kulturnih rastlin ter pogoje za sonaravno kmetovanje. Uporablja tudi materiale in pripomočke, ki so v uporabi v kmetijski proizvodnji. Na delovnem mestu v trgovini uporablja različno dokumentacijo in računalnike.
Izdelek in storitev

Svetovalec v kmetijski trgovini svetuje kmetovalcem- uporabnikom pri nakupu materialnih sredstev, ki jih potrebujejo glede na usmeritev kmečkega gospodarstva.
Znanja in spretnosti

Izobraževalni program kmetijsko-podjetniški tehnik traja štiri leta ali pet let. Najprej kandidat dokonča triletno srednjo poklicno šolo in se nato vpiše v dvoletno poklicno tehniško strokovno izobraževanje (PTI). Kot svetovalec pri prodaji v kmetijstvu pozna dela v kmetijskem obratu in ima sposobnost, da znanja povezuje. Tako mora imeti znanja iz področij, kot so: varstvo rastlin, poljedelstvo, živinoreja in dopolnilne dejavnosti. V okviru izobraževalnega programa lahko kandidat opravi izpit za traktor, saj ga pri svojem delu tudi potrebuje. Za uspešno delo mora dobro poznati osnove kemije in varovanja okolja, osnove poslovne komunikacije, trženja in prodaje. Za prodajo FFS mora imeti izpit, ki ga predpisuje zakonodaja, in ga obvezno obnavlja z obnovitvenimi tečaji.
Psihofizične sposobnosti

Biti mora iznajdljiv, samostojen, natančen in imeti mora smisel za organizacijo dela. Dobro mora komunicirati s sodelavci, dobavitelji in strankami. Zna uporabiti primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog. Povezovati mora teoretična in praktična znanja.
Interesi

Svetovalec pri prodaji v kmetijstvu se mora udeleževati strokovnih srečanj, kjer se strokovnjaki iz istega področja srečajo in izmenjajo primere dobrih praks, hkrati pa rešujejo novo nastale strokovne probleme. Pomembno je, da zna komunicirati z ljudmi in da ima znanje za kakovostno svetovanje na področju kmetijstva.
Razmere za delo

Delo svetovalca pri prodaji v kmetijstvu večinoma poteka v prodajnih prostorih in v skladiščih. Včasih nudi pomoč pri natovarjanju materiala uporabnikom, tedaj potrebuje znanje vožnje s traktorjem ali viličarjem, to je z delovnimi stroji.
Nevarnosti

Svetovalec pri prodaji v kmetijstvu mora paziti, kako ravna s kemikalijami ter kako natovarja material z delovnimi stroji in pri tem upošteva varnostne predpise. Samo delo v trgovini ne predstavlja večje nevarnosti.
Možnosti zaposlovanja

Svetovalec za prodajo v kmetijstvu se lahko zaposli v kmetijski trgovini in v večjem trgovskem centru, kjer imajo kmetijske oddelke.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Poklicni standard svetovalec pri prodaji v kmetijstvu izhaja iz izobrazbe kmetijsko - podjetniški tehnik, ki je na ravni srednje tehniškega strokovnega izobraževanja.
Druge informacije

Biotehniški center Naklo

Šolski center Ptuj

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube