Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Organizator kmetijskega podjetništva

Kratek opis

Delo organizatorja kmetijskega podjetništva ali kmetijskega pospeševalca je namenjeno strokovnemu vodenju kmetije oziroma strokovno vodeni preobrazbi kmetije s ciljem, da se poveča korist in prihodek kmetije ter se hkrati ohranja podeželje z uravnoteženim razvojem podeželskih območij.
Kaj delavec običajno dela

Organizator kmetijskega podjetništva je strokovnjak na področju kmetijstva, ki informira kmetovalce o novostih v kmetijstvu, tako na področju poljedelstva kot živinoreje, kmetijske mehanizacije, melioracije zemljišč in infrastrukture kmetij. Kmetom predstavi in predlaga možne variante prestrukturiranja dejavnosti njihovih kmetij, na primer iz ene panoge v drugo (iz živinorejske v poljedelsko, iz govedoreje v rejo drobnice) s ciljem čim večje (intenzivne) pridelave in prireje, s čimer bi se kmetiji povečal prihodek in z njim dobiček. Svoje znanje prenaša na kmete in potencialne kmetovalce na podlagi pridobljenega znanja in raziskanih programov, ki jih razpisuje država RS in tudi Skupna evropska politika. Je neke vrste most med kmetijami in državnimi organi, ki delujejo na kmetijskem področju: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in raziskovalne ustanove.

Organizator je izvajalec projektnih nalog, ki jih služba pridobi na razpisih na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju, in jih nato predstavi kmetom ter potencialnim izvajalcem teh projektov in programov. Organizira in vodi seminarje, na katerih kmetom, ki se odzovejo na razpis za seminar, predstavi novosti (nove tehnologije, pridelava, prireja, zakonodaja) in možnosti za razvoj kmetij. Poleg tega se mora tudi sam udeleževati strokovnih seminarjev in se stalno izobraževati. Samoiniciativnost pri odkrivanju dodatnih možnosti, ki bi jih kmet lahko izkoristil za svojo "rast", je zelo zaželena. Kmetom tudi pomaga pri iskanju rešitev njihovih težav (z zemljo, rastlinami, živalmi). Najpomembnejši cilj je dvig konkurenčnosti kmetij (več in boljši pridelki in izdelki, bolj kakovostna in ekonomična pridelava) s pomočjo tehnoloških ukrepov, melioracije zemljišč, prestrukturiranja kmetije ter drugimi ukrepi, da lahko s svojimi pridelki in izdelki uspešno konkurirajo industrijski pridelavi hrane in evropskemu kmetijskemu trgu.
Delovna področja

Lahko se zaposli zlasti v ustanovah in podjetjih, ki se ukvarjajo s svetovanjem kmetom, pospeševanjem kmetijstva in izvajanjem kmetijske politike. Zaposlitev najde v zasebnih podjetjih, v javnem sektorju pa na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki deluje na lokalnem, regionalnem ali državnem nivoju.
Delovni pripomočki

Za svoje delo potrebuje računalnik s potrebno programsko in računalniško opremo, s pomočjo katerih pride do potrebnih informacij o razpisanih programih, vodi dokumentacijo svojega dela in se dodatno izobražuje (internet). Potrebuje tudi službeno prevozno sredstvo, saj je delo v veliki meri terensko (ogled gospodarstva). Zaradi potrebe po strokovni usposobljenosti spremlja strokovno literaturo, zakonodajo, uporablja priročnike in tehnološka navodila z različnih področij ter se udeležuje seminarjev in drugih izobraževanj iz tega področja. Pri delu uporablja tudi telefon in elektronsko pošto.
Izdelek in storitev

Delo organizatorja kmetijskega podjetništva je namenjeno strokovnemu vodenju prenove kmetije oziroma strokovno vodeni preobrazbi kmetije s ciljem, da se poveča korist in prihodek kmetije ter se hkrati ohranja podeželje z uravnoteženim razvojem podeželskih območij, pri čemer sledi ukrepom kmetijske politike.
Znanja in spretnosti

Za delo je zahtevana najmanj višješolska ali visokošolska izobrazba, priporočljivo biotehniških ved (agronomija, zootehnika, živilstvo, veterina). Pogoj za opravljanje poklica je vozniški izpit B kategorije. Poleg tega delovne obveznosti zahtevajo računalniško pismenost s poznavanjem uporabe računalniških programov in spletnih aplikacij. Pomembno je poznavanje razpisanih programov, zakonodaje, socialnih razmer na kmetijah ter občutek za komunikacijo ter za sočloveka. Potencialni stranki ne sme vsiljevati svojih storitev, pač pa jih mora znati strokovno in razumljivo predstaviti. Samoiniciativna komunikacija z drugimi kolegi je dobrodošla.
Psihofizične sposobnosti

Pri delu je pomembna umirjenost, ki vzbuja zaupanje v strokovne sposobnosti in zmožnost izpeljave načrta. Pospeševalec mora biti razgledan, poznati zakonodajo in programe, ki jih razpiše RS in Evropska komisija za področje razvoja podeželja. Biti mora komunikativen, mobilen in mu gibanje po terenu ne sme predstavljati ovir, saj to sodi med delovne obveznosti.
Interesi

Organizator kmetijskega podjetništva ima interes izobraževati se na svojem področju in razširiti svoje znanje tudi na področja, ki so bežno, pa vendarle povezana s poklicem, ki ga opravlja. Sodeluje s kolegi strokovnjaki, s kmeti in organizacijami, kjer se mreži in pridobiva pomembne kontakte in znanja. Za opravljanje dela Organizator kmetijskega podjetništva je pomembna komunikativnost, uglajenost, odgovornost, samoiniciativnost, logično razmišljanje in raziskovanje, nekonfliktnost, občutek za umik, ko stranka zavrne njegovo ponudbo, ter primeren odnos in pristop do ljudi. Od osebnostnih lastnosti so zlasti pomembne poštenost, enakopravno obravnavanje ljudi in odgovoren odnos do dela. Prednost je tudi poznavanje vaških razmer in kulture lokalne skupnosti.
Razmere za delo

Poklic je zelo dinamičen in raznolik, s kombinacijo dela v pisarni in na terenu. Delo v pisarni je povezano z urejanjem dokumentacije, raziskovanjem primernosti izvajanja razpisanih programov za svoje stranke, spremljanje predpisov, uporabo telekomunikacijskih orodij (telefon, spletne aplikacije, e-pošta). Tako v pisarni kot na terenu je delo stalna komunikacija z ljudmi, s strankami, ki potrebujejo tako pomoč kot včasih tudi spodbudo in pogum, da uresničijo cilje, ki so si jih zadali. Delovni čas je 8 ur oziroma ga določi podjetje, ki pospeševalca zaposluje.
Nevarnosti

Zaradi uporabe računalniške tehnike so obremenjene oči ter hrbtenica zaradi prisiljene sedeče drže. Zaradi dela na terenu obstaja nevarnost prometnih nesreč, poškodb okončin, zvinov in zlomov okončin in ugrizov hišnih živali. Zaradi morebitnih zavrnitev dela s strani potencialnih strank in nenaklonjenosti slovenskih kmetov k novitetam je delo pospeševalca lahko precej utrujajoče in stresno.
Možnosti zaposlovanja

Zaposlitev najde v zasebnih podjetjih, v javnem sektorju pa na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki deluje na lokalnem, regionalnem ali državnem nivoju.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo je zahtevana najmanj višješolska ali visokošolska izobrazba, priporočljivo biotehniških ved.
Druge informacije

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube