Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inženir gradbeništva

Kratek opis

Na osnovi načrta, ki ga v arhitekturnem biroju izdela arhitekt, gradbeni inženir izvede gradnjo novega objekta ali prenovo starega.
Kaj delavec običajno dela

Inženir gradbeništva- projektant načrtuje gradnjo objektov. Njegovo običajno delo poteka v pisarni, kjer računa, riše in projektira. Na začetku novega projekta mora obiskati gradbišče. Pregledati mora izračune zemeljskih meritev, ki mu jih pripravijo geodeti. Nato izdela načrte, ki se uporabijo za gradnjo objektov. Pri svojem delu projektant- statik uporablja različne programe za računanje statike, za risanje načrtov pa uporablja program AutoCAD. Inženir gradbeništva- izvajalec v operativi skrbi za izgradnjo gradbišč, katerih vodja je. Slediti mora poteku gradbenih del vse od začetka naročila gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt, ki ga zgradi. Pred začetkom gradnje preveri projektno dokumentacijo, načrte in dovoljenja za gradnjo. Dobro mora poznati zakone v gradbeništvu, kot je Zakon o gradnji objektov.

Ko pride na delo, mora gradbišče pregledati in vedeti, kaj se bo delalo. Skrbi, da se vse izvaja v skladu s projektno dokumentacijo, za nabavo in dobavo materialov, obvešča in kliče nadzor. Vsak dan izpolnjuje gradbeni dnevnik, v katerega vpisuje število delavcev, strojev in vrsto dela. Dnevno izpolnjuje tudi gradbeno oziroma obračunsko knjigo. Vanjo piše, vrisuje izmere, ki so narejene na gradbišču, ter beleži plačila za izvedeno delo. Inženir gradbištva nadzira delo delovodje na gradbišču. Z njim in drugimi gradbinci ima tedenske operativne sestanke, kjer se dogovarjajo o vsem v zvezi z gradnjo objekta. Vsakdanja dela gradbenega inženirja- izvajalca so reševanje težav in spremljanje objekta, ki je v gradnji. Mesečna dela so: oddajanje poročil, pregledovanje terminskih in finančnih planov, obračuni ur in plač delavcev, obračuni dobave materialov.

Inženir gradbeništva- nadzornik dela v nadzoru, kjer pregleda in potrdi projektno dokumentacijo in spremlja ter potrdi vsako izvedbo dela na gradbišču, preden se ta začne izvajati. Inženir gradbeništva- laborant skrbi za testiranje materialov, ki se uporabljajo pri gradnji. Tekoče kontrole so jemanje vzorcev na gradbišču (asfalt, beton in zemljine), ki morajo biti v skladu s tehnično projektno dokumentacijo in se testirajo v laboratorijih. Na gradbišče prihaja tudi inženir gradbeništva - koordinator varstva pri delu. Nadzoruje, ali se dela izvajajo v skladu z Zakonom o varnosti pri delu in skrbi, da se delo izvaja varno. To vpisuje v posebno knjigo ukrepov. Ob nepravilnostih obvesti gradbenega inženirja- inšpektorja. Pri vsaki večji gradnji vedno sodelujejo inženirji gradbeništva, ki so zaposleni na različnih delovnih področjih: projektiva, izvajalec, nadzor, kontrola, varnost pri delu ali laboratoriji. Inženir gradbeništva v javni upravi lahko dela kot vodja investicij. Pripravi razpise za gradnjo in za izbor izvajalca gradbenih del. Nadzoruje investicijo, ki jo izpelje do konca, od razpisa, gradbenega dovoljenja in izvedbe del vse do uporabnega dovoljenja.
Delovna področja

Inženir gradbeništva lahko dela v nadzoru gradnje objektov, v operativi kot izvajalec gradbenih del oziroma organizator gradbišča ali kot projektant pri načrtovanju gradbenih objektov. V laboratoriju dela pri preučevanju in testiranju gradbenih materialov, pri nadzoru investicij gradbenih del za državno upravo ali v komerciali, kjer pridobiva naročnike gradbenih del.
Delovni pripomočki

Glavni dokumenti pri gradnji so: lokacijska prijava gradbišča, gradbeno dovoljenje, gradbeni dnevnik, gradbena oziroma obračunska knjiga in projektna tehnična dokumentacija. Osebna oprema za gradbenega inženirja na terenu: škornji, čelada, pelerina, telovnik za cestišče in svetilka za tunele. Inženir gradbeništva- izvajalec na gradbišču uporablja orodja in stroje, kot so bagri in posebni tovornjaki. Inženir gradbeništva- projektant uporablja risalno mizo, papir, svinčnik in računalniški program AutoCAD.
Izdelek in storitev

Izdelek inženirja gradbeništva je gradbeni objekt, ki nastane z gradnjo. To so lahko: visoke gradnje, kot so hiše, bloki in stolpnice, ali nizke gradnje, kot so tuneli, ceste, železnice, kanalizacija, plinovodi ali vodovodi.
Znanja in spretnosti

Po končanem izobraževanju mora zaposleni inženir gradbeništva vsaki dve leti opraviti izpit iz varstva pri delu. Obnavljati mora tudi zdravniški pregled in slediti zakonodaji, ki se spreminja. Zakoni, ki naj bi jih poznal, so:
  • Zakon o graditvi objektov,
  • Zakon o urejanju prostora,
  • Zakon o javnih naročilih.
Pomembno je, da ima strokovno tehnično znanje in pozna gradbene materiale. Biti mora iznajdljiv in prilagodljiv, saj se z vsako gradnjo spreminjajo pogoji dela. Imel naj bi tudi dobro prostorsko predstavo.
Psihofizične sposobnosti

Delo bi težko opravljala oseba, ki se boji višine ali zaprtih prostorov. Ker veliko dela stoje oziroma na nogah, ne sme imeti težav s hojo.
Interesi

Inženirja gradbeništva zanima tehnika. Nenehno mora spremljati novosti na področju gradbeništva in zakonodaje. Sposoben mora biti timskega dela, saj pri gradnji sodeluje veliko ljudi in različnih služb. Za sestanke, ki jih pogosto vodi, mora imeti tudi vodstvene sposobnosti in lastnosti.
Razmere za delo

Inženir gradbeništva- izvajalec, nadzorni in kontrolor - dela tako v pisarni kot na terenu (gradbišču). Tudi projektanti, komercialisti in vodje investicij opravljajo delo pretežno v pisarnah. Inženir gradbeništva- izvajalec mora biti prilagodljiv glede delovnega časa, saj je včasih potrebno projekt zaključiti v kratkem roku. Delo na gradbišču lahko poteka tudi ponoči ali v nadurah, odvisno od vrste dela na gradbišču. Inženir gradbeništva- vodja si delo razporeja sam.
Nevarnosti

Delo pogosto poteka na višini ali v globini in v bližini delovnih strojev. Zato mora pri delu upoštevati varnostne predpise in uporabljati zaščitna sredstva, kot so čelada, ustrezna obutev, obleka in rokavice. Nevarnosti so padec z višine, udarci in ureznine. V tunelu obstaja nevarnost, da se poruši strop ali vsiplje pesek. Pri gradnji plinovodov obstaja možnost eksplozije. Delo na gradbišču je nevarno, vendar je za inženirja gradbeništva manj nevarnosti kot za delavce gradbince in delovodje, saj so manj časa na gradbišču. Inženir jim je izpostavljen le občasno, ko preverja potek del na gradbišču.
Možnosti zaposlovanja

Zaposli se lahko kot inšpektor v državni ali občinski upravi, lahko je vodja gradbenega obrata za gradbene materiale. V Sloveniji so trenutno vse stopnje gradbenega inženirja iskane kot tudi sicer tehnični strokovnjaki.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Poklic inženirja gradbeništva lahko opravljajo osebe, ki so si pridobile naziv inženir gradbeništva v višješolskem izobraževanju na višjih ali visoko strokovnih šolah oziroma naziv diplomiranega inženirja gradbeništva na visokošolsko strokovnem fakultetnem programu oziroma naziv univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva na univerzitetnem študijskem programu gradbeništvo. Višješolski strokovni študij za pridobitev naziva gradbeni inženir VI. stopnje traja dve leti. Nanj se lahko vpiše, kdor je opravil poklicno ali splošno maturo. Vpiše se lahko tudi, kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. Program vključuje tako teoretični kot praktični del.

Visokošolski strokovni program gradbeništvo za pridobitev naziva diplomirani inženir gradbeništva in univerzitetni program gradbeništvo za pridobitev naziva univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva se izvajata na fakultetah. Inženir gradbeništva, ki ima več let delovnih izkušenj, lahko opravlja strokovne izpite za odgovornega vodjo gradbenih del na Inženirski zbornici Slovenije. Čas, po katerem se lahko prijavi k izpitom, je odvisen od stopnje izobrazbe. Višja kot je izobrazba, prej lahko opravlja strokovni izpit. Strokovni izpit in vpis v register pooblaščenih inženirjev je pogoj za samostojno opravljanje inženirskih del oziroma za odgovorno vodenje projektov v gradbeništvu.
Druge informacije

Gospodarska zbornica Slovenije Ljubljana - Združenje za gradbeništvo in industrije gradbenega materiala, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

Slovenska gradbena tehnološka platforma, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube