Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Organizator dela v proizvodnem procesu

Kratek opis

Organizator dela v proizvodnem procesu dela na različnih operativnih ravneh v podjetju, kjer poskrbi, da poslovni, delovni, informacijski, kadrovski in izobraževalni sistemi delujejo koordinirano. S sodelovanjem v projektnih skupinah pripomore k bolj učinkoviti organizaciji dela podjetja.
Kaj delavec običajno dela

Vsaka večja organizacija ali podjetje se vsakodnevno srečuje z nizom delovnih obveznosti in zadolžitev, ki potrebujejo medsebojno koordinacijo, da lahko delo znotraj podjetja oziroma ustanove učinkovito poteka. Zato je predvsem v večjih podjetjih zaposlen organizator dela, ki ima nalogo, da poskrbi za povezovanje, usklajevanje in koordinacijo dela. Organizatorja dela najdemo na zelo različnih operativnih ravneh. Predvsem je to odvisno od dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. Tako organizatorja dela najdemo v kadrovskem, informacijskem ali proizvodno - poslovnem oddelku. Glavni namen njegovega dela je, da s pomočjo vodstvenega kadra oblikuje strategijo oziroma razvojno politiko. Torej strategijo za delovanje podjetja ali organizacije v prihodnosti.

Prav tako je odgovoren za vodenje sistemov in upravljanje organizacije znotraj začrtane strategije. V kadrovskem oddelku na primer poskrbi za vse, kar je povezano s kadrovanjem. Tako na področju novega zaposlovanja, kjer skrbi za objave razpisov, vodenje razgovorov in obveščanje kandidatov, kot tudi na področju prerazporejanja znotraj podjetja, kot so napredovanja in prehodi zaposlenih med oddelki. Organizator dela v informacijskem oddelku skrbi za tehnično in kadrovsko podporo informacijskim sistemom, ki jih podjetje potrebuje za konkurenčno delovanje na trgu. V proizvodno-poslovnem procesu je njegova skrb pregled tehnoloških postopkov v proizvodnji in njihovo medsebojno usklajevanje.

Poleg posebnih nalog znotraj oddelka so nekatere naloge skupne vsem organizatorjem dela. Gre za sodelovanje v projektnih skupinah za razvoj novega izdelka ali storitve in v posameznih projektih, kot so nabava nove tehnološke opreme, delovnih strojev, uvajanje novega informacijskega sistema ali selitev dela v druge prostore ali lokacije. Njegova naloga je tudi organizacija izobraževanja zaposlenih znotraj podjetja za uporabo novih naprav, organizacijo varstva pri delu ali za dodatna izobraževanja tujih jezikov in računalništva. Glede na to, da organizator dela najbolj pozna zaposlene znotraj oddelka, kjer tudi sam dela, je pogosto vključen v razvijanje in vodenje dopolnilnih dejavnosti v podjetju. Tako je na primer vključen v načrtovanje in izpeljavo športnih iger, izletov in vseh drugih družabnih dogodkov, ki povezujejo zaposlene tudi izven delovnega časa.
Delovna področja

Za organizatorja dela je značilna splošna usmerjenost, zato se lahko zaposli v različnih ustanovah v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu in javni upravi. Njegova nadaljnja strokovna usmeritev je odvisna od osebnih interesov in specifičnih znanj. Ta mu lahko pomagajo pri strokovnem izpopolnjevanju in usmerjanju.
Delovni pripomočki

Organizator dela s pomočjo osebnega računalnika in primerne programske opreme. Poleg tega potrebuje pisarniški material, ki mu pomaga organizirati načrtovanje dela. Telefon in internet mu lajšata komunikacijo s strankami in tudi sodelavci, ki delajo po njegovih nasvetih in navodilih. Pomoč pri izvajanju delovnih nalog so tudi različni merilni inštrumenti in dokumenti, kot so pravilniki, predpisi in zakoni.
Izdelek in storitev

Organizator dela na različnih operativnih ravneh znotraj podjetja, pri čemer poskrbi, da poslovni, delovni, informacijski, kadrovski in izobraževalni sistemi delujejo koordinirano.
Znanja in spretnosti

Pri delu je zaželena vsaj višja, visokošolska ali univerzitetna izobrazba ne glede na stroko. Ker se kot organizator dela lahko zaposli oseba z različnim profilom izobrazbe, ima navadno prednost kandidat, ki pozna strokovno področje podjetja. Poleg formalne izobrazbe so potrebne dobre komunikacijske sposobnosti in pogajalske spretnosti. Organizator dela mora namreč poskrbeti za nemoten potek celotnega delovnega procesa. Dobrodošla je splošna razgledanost in ne zgolj poznavanje strokovnega področja. Večkrat mora v delo vključevati tudi druga strokovna spoznanja, na primer ekonomije, tehnologije in psihologije.

Ker danes podjetja v večini poslujejo tudi izven meja lastne države, je dobrodošlo poznavanje osnov tujih jezikov, posebej pa mora biti vešč sporazumevanja v angleščini. Dobro mora poznati delo z računalnikom in dodatno opremo. Poznavanje uporabe računalniških programov, okolje Windows, Internet in mrežne povezave olajša delo, zlasti ko gre za pisanje poročil in izdelavo analiz. Organizator dela usklajuje različna področja, zato je pogosto na službeni poti. Praviloma ima vozniški izpit B kategorije, saj je tako bolj samostojen pri razporejanju delovnih obveznosti.
Psihofizične sposobnosti

Pri opravljanju nalog organizatorja dela ni posebnih zahtev pri zdravstvenem stanju. Slabši sluh je lahko ovira pri delu, saj večina komunikacije med delovnim časom poteka po telefonu ali neposredno z zaposlenimi in strankami. Ovira so lahko težave s hrbtenico zaradi dela v sedečem položaju.
Interesi

Predvsem je pri delu pomembno veselje do dela z ljudmi. Pozitivna naravnanost in življenjski optimizem se prenaša tudi na ljudi, s katerimi organizator dela poslovno sodeluje kot tudi na sodelavce. Zaželeni lastnosti sta potrpežljivost in preudarnost, saj je večkrat potrebno premisliti o morebitnih posledicah, ki jih lahko določeni dogodki ali dejanja povzročijo v prihodnosti. Ker mora uskladiti marsikateri interes in zahtevo, je pri delu nujno potrebna precejšnja mera iznajdljivosti.
Razmere za delo

Načeloma je delovni čas 8 urni. Občasno ga podaljša zaradi službene poti, posodabljanja delovnega procesa ali odpiranja novih oddelkov. Te dejavnosti lahko potekajo tudi popoldne, za konec tedna ali ponoči, odvisno od vrste aktivnosti in časa, ko najmanj motijo delovni proces. Sicer se delovni ritem organizatorja dela izmenjuje z delom v pisarni, kjer potekajo dogovarjanja, sestanki in razporejanja delovnih obveznosti, kot tudi na terenu, kjer preverja ali delovni proces poteka po načrtu. Navadno se na terenu posvetuje z izvajalci dela. V pisarni so večinoma zagotovljeni primerni delovni pogoji.

Prav tako je od področja dejavnosti odvisen ritem dela. Običajno je zatišje v poletnih mesecih, ko je čas dopustov, višek pa ob koncu koledarskega leta. Takrat je potrebno pripraviti načrte za prihodnje leto in oddati poročila o delu v minulem letu. Glede na naravo dela je smiselno, da si organizator dela pripravlja tedenske načrte dela. Ti so odvisni predvsem od načrtovanih projektov, izboljšav in pričakovanj vodilnih oziroma dogovorjenih rokov s strankami.
Nevarnosti

Pri delu lahko pride do manjših poškodb, ko je organizator dela izven svoje pisarne, na primer na oddelku ali v proizvodnji. Vendar se takim nesrečam lahko izogne s povečano previdnostjo. Za delo na terenu je potrebna predvsem udobna obutev in primerna oprema, na primer zaščitna čelada na delovišču. Zaradi usklajevanja želja različnih strank in iskanja najugodnejše poslovne priložnosti, je organizator dela večkrat pod psihičnim pritiskom. Stresnim situacijam se lahko izogne s predvidevanji možnega poteka dogovarjanj in s kakovostnim preživljanjem prostega časa.
Možnosti zaposlovanja

Zaposli se lahko v različnih podjetjih na delovnem mestu srednje ali višje ravni vodenja. Lahko se zaposli kot organizator izobraževanja, vodja oddelka, organizator turističnih ponudb, organizator prireditev, vodja projektov, na zavarovalnici, kot samostojni podjetnik, v kadrovski službi in na podobnih področjih.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževanje, s katerim je mogoče pridobiti naziv diplomirani organizator dela, izvaja Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
Druge informacije

Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, Cankarjeva 5, 6101 Koper

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube