Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Gozdarski inženir

Kratek opis

Gozdarski inženir organizira in vodi delo na gozdarskem delovišču in zagotavlja varnost dela v gozdu. Skrbi za varstvo gozdov in pripravlja načrt sečnje dreves.
Kaj delavec običajno dela

Delo gozdarskega inženirja je predvsem operativno vodenje in neposredno opravljanje strokovnih nalog v gozdarstvu. Delo opravlja v gozdarski javni službi predvsem v gozdarskem revirju ali pa v gozdarskih podjetjih na neposrednih vodstvenih delih. V gozdarskem revirju je lahko vodja revirja ali opravlja druga strokovna dela. Pri tem sodeluje z lastniki gozdov v zadevah gospodarjenja z gozdom, ohranjanja naravovarstvenih funkcij gozda in varovanja gozdov pred različnimi škodljivci. Strokovna dela opravlja neposredno in samostojno. Skrbi za gozdno gojitveno načrtovanje, označevanje drevja za sečnjo, sestavo letnih gojitvenih varstvenih in sečnih načrtov.

V gozdarskih podjetjih dela pri neposrednem vodenju gozdarskih del. Organizira delo na gozdarskem delovišču, oblikuje izvedbene načrte, vodi in nadzoruje delo delovnih skupin ter prevzema in obračunava opravljeno delo. Pooblaščen je za zagotavljanje varnosti dela. Opravlja strokovne naloge na področju gojitve in varstva gozdov ter pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov. Operativno dela v gozdarskih ustanovah, ki se ukvarjajo z urejanjem gozdov, gozdnim gradbeništvom ali urejanjem gozdne krajine. Zaposli se tudi v podjetjih, ki se ukvarjajo s trženjem gozdarskih izdelkov.
Delovna področja

Gozdarski inženir se zaposli v državni upravi pri Zavodu za gozdove Slovenije, v manjšem obsegu tudi v gozdarskih podjetjih. Njegovo delo poteka pretežno v gozdu, le manjši del nalog opravi v pisarni.
Delovni pripomočki

Gozdarski inženir uporablja različne pripomočke od pisalnega in risalnega pribora, papirja in obrazcev, navodil iz priročnikov, merilnih orodij, prenosnega računalnika, kart, označevalnega kladiva in drugih sredstev do prenosne opreme in prometnega sredstva.
Izdelek in storitev

Delo gozdarskega inženirja ima predvsem naravo storitve. Stranki, lastniku gozda oziroma gozdarskemu delavcu zna ustrezno pojasniti obravnavane probleme in obrazložiti način opravljanja delovne naloge ob upoštevanju koristi gozda in lastninskih oziroma delovno-pravnih pravic. Izvaja tudi izobraževanja za lastnike gozda ali gozdarske delavce.
Znanja in spretnosti

Znanje gozdarskega inženirja je nadgradnja znanja gozdarskega tehnika, kar pomeni, da mora poleg strokovno-teoretičnega znanja obvladati tudi konkretna operativna znanja in praktične veščine za samostojno vodenje nalog na operativnem gozdarskem področju. Dobro obvlada gozdarsko tehnologijo in tehniko dela ter njeno varno in gospodarno uporabo. Imeti mora ustrezno strokovno znanje na področju organizacije, načrtovanja in izvedbe dela, zagotavljanja varnega dela in vodenja. Pridobi tudi znanje o sonaravnem obravnavanju gozda na ravni operativnega delovanja v samem gozdu in ,znanje za gospodarno vrednotenje dela v gozdu.

Biti mora vsestransko razgledan in komunikativen zaradi tesnega sodelovanja z lastniki gozdov in timskega dela z drugimi strokovnimi delavci pri opravljanju poslovodnih nalog v gozdarski proizvodnji. Njegovo delo zahteva poznavanje uporabe prenosnega računalnika v povezavi z zmogljivejšim računalnikom. Sposoben mora biti spremljanja razvoja stroke in obvlada tuje jezike. Novi visokošolski študijski program mu omogoča, da vsa ta znanja tudi pridobi.
Psihofizične sposobnosti

Gozdarski inženir mora biti športne konstitucije, ker bo le tako lahko zmogel psihofizične zahteve dela. Redno mora skrbeti za svojo psihofizično sposobnost. Ne sme imeti telesnih okvar ali kroničnih obolenj, ki lahko ovirajo delo. Imeti mora zdrav vid s sposobnostjo razlikovanja barv in normalno globinsko predstavo. Zaradi psihofizičnih naporov in drugih zahtev je delo za ženske manj primerno oziroma ga uspešno zmorejo le izjemno zavzete kandidatke za to delo.
Interesi

Gozdarski inženir mora imeti razvit čut in smisel za naravo. Biti mora trdnega značaja in se zna samostojno odločati v različnih okoliščinah. Pri delu z ljudmi mora biti komunikativen. Je kritičen do pojavov, ki škodujejo gozdu in vedno zastopa interese sonaravnega obravnavanja gozda. Vse to zahteva visoko stopnjo človeške morale in osebne poštenosti.
Razmere za delo

Gozdarski inženir opravlja svoje delo pretežno v gozdu. Pri tem je izpostavljen najrazličnejšim vplivom vremena, oblikovanosti zemljišča, biološkim škodljivostim in nevarnostim. Veliko dela sam, delno pa tudi timsko. Vezan je na stalno uporabo prevoznega sredstva in na veliko peš hoje po brezpotnem zemljišču.
Nevarnosti

Delo gozdarskega inženirja poteka pretežno v okoliščinah, kjer so razmere vedno hitro spremenljive. Tako ga bolj ali manj stalno spremlja nevarnost poškodb ali možnost okužb. Preventivno uporablja ustrezna varovalna sredstva in opremo: oblačila, obutev, občasno tudi čelado ali dereze.
Možnosti zaposlovanja

Gozdarski inženir se zaposli v državni upravi pri Zavodu za gozdove Slovenije, v manjšem obsegu pa tudi v gozdarskih podjetjih.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba, ki jo kandidat pridobi na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za Gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Druge informacije

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Večna pot 83, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube