Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Gozdarski inšpektor

Kratek opis

Gozdarski inšpektor je formalni varuh gozdov, zato je njegovo delo pregled in spremljanje uresničevanja ukrepov za varstvo gozdov. Izvaja gospodarno ravnanje z rastjem v gozdu in njegovo varovanje pred vplivi živali, kot so lubadar in jelenjad.
Kaj delavec običajno dela

Gozdarski inšpektor je formalni varuh gozdov, zato je njegovo delo pregledovanje in spremljanje uresničevanja ukrepov za varstvo gozdov. Vsakodnevno za različne potrebe lesne in pohištvene industrije v gozdovih sekajo oziroma spravljajo, zlagajo in prevažajo lesne produkte iz gozda do naročnika del. Gozdarski inšpektor na terenu preveri, ali so opravljena dela v skladu s predpisano dokumentacijo. Za ohranjanje in primerno gospodarjenje z gozdovi namreč pristojni državni organi - vlada, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - sprejemajo načrte in uredbe. Kadar ne gre vse po predvidenem načrtu, ima gozdarski inšpektor pooblastilo, da ustavi dela v gozdu z zahtevo, da se nepravilnosti odpravijo v roku, ki ga določi. Nepravilno gospodarjenje z gozdnimi viri lahko povzroči veliko škodo, v najslabšem primeru propad ali izsek gozda.

Poleg preprečevanja škode, ki jo zaradi negospodarnega ravnanja povzročijo lastniki gozdov, je gozdarski inšpektor zadolžen tudi za varovanje gozda pred živalmi. Največ posegov povzroča uničevanje gozdnega lubadarja, pa tudi škoda, ki jo povzroča jelenjad. Delo gozdarskega inšpektorja na terenu obsega tudi naloge, ki so odvisne od letnega časa. Jeseni je to predvsem določitev roka za obeljenje, s katerim zavarujejo drevesne vrste iglavcev in bresta pred vplivi zimskih razmer ter pred poškodbami, ki jo naredijo gozdne živali. V sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi organi in policijo v času gobarske sezone ugotavlja kršitve Uredbe o gobah. Pozimi pa je njegova glavna naloga preprečevanje vožnje v naravnem okolju z motornimi sanmi. Nekateri inšpektorji pregledujejo tudi drevesnice ali pa so hkrati tudi lovski inšpektorji.

V njegovo pristojnost je tudi varovanje živalskih vrst v gozdu. Ko se vrne s terena v pisarno, najprej poskrbi za ureditev dokumentacije o delu na terenu.To pomeni predvsem pregled dostopnih baz podatkov in preverjanje, ali izvajalci del izpolnjujejo pogoje za opravljanje del v gozdu. Gozdarski inšpektor izvaja nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ki so namenjena financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove in gozdarstvo, gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic. Pisarniški del obsega tudi dogovarjanje in usklajevanje s strankami ter drugimi organi, ki skrbijo za varovanje gozdov. Inšpektorji namreč ukrepajo po uradni dolžnosti. Nepravilnosti ugotovijo sami, ali pa jih prijavijo občani, podatke o kršitvah pridobijo tudi v sodelovanju z Zavodom za gozdove. Zato je tako terenski kot pisarniški del delovnih nalog neločljivo vezan na sodelovanje z ljudmi na različnih področjih, s pomočjo katerih dosega uspešno gospodarjenje in varovanje gozdnega bogastva.
Delovna področja

Ker je za pridobitev naziva gozdarski inšpektor potrebno vsaj 5 let delovnih izkušenj, se običajno na začetku svoje poklicne poti zaposli na Zavodu za gozdove, v izvajalskih podjetjih ali na Zavodu za varstvo narave, kjer se seznani z delovnim področjem. Kot gozdarski inšpektor pa se lahko zaposli izključno na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.
Delovni pripomočki

Dolžnosti in pristojnosti gozdarskega inšpektorja so natančno določene v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, ki je osnova za njegovo delovanje. Brez računalnika in dobre programske opreme ne gre tudi v tem poklicu, saj so baze podatkov tako o izvajalcih del kot tudi o načrtovanih delih bolj pregledne in hitreje dostopne. Ker se gozdarski inšpektor neprestano srečuje z razmejitvami državnih in lastniških zemljišč, ima dostop do elektronske zemljiške knjige in vpogled v podatke geodetske uprave. Tako lahko vedno preveri potek določene meje med gozdnimi zemljišči. Na terenu so mu v pomoč tudi GPS navigacijske naprave in trpežni pohodni čevlji.
Izdelek in storitev

Gozdarski inšpektor nadzira pravilno izvajanje Zakona o gozdovih, Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu, Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin, Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o ohranjanju narave, Uredbe o varstvu samoniklih gliv, Uredbe o prepovedi vožnje v naravnem okolju ter Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Omogoča in izvaja gospodarno ravnanje z rastjem v gozdovih in njegovo varovanje pred škodljivimi vplivi živali, kot so lubadar in jelenjad.
Znanja in spretnosti

Formalna izobrazba (univerzitetna izobrazba gozdarske smeri) omogoča temeljito poznavanje osnov biologije, delovanja rastlinskih vrst, življenja organizmov ter vpliv gliv v gozdu. Ta znanja so neločljivo povezana z delom gozdarskega inšpektorja, ki naj bi imel za pridobitev tega naziva vsaj 5 let izkušenj z delom na terenu. Za delo pa ni dovolj le odlično poznavanje bioloških vrst ter znanje o uporabi baz podatkov, saj mora imeti veliko potrpežljivosti in občutek tudi za delo z ljudmi. Delo gozdarskega inšpektorja namreč zahteva neprestano sodelovanje in usklajevanje z različnimi vpletenimi stranmi. Da doseže najboljšo možno rešitev, ki bo v skladu z zakonom in željami strank, mora znati prisluhniti tako prijaviteljem prekrška kot tudi kršiteljem. Odkar je gozdarski inšpektorji postal tudi prekrškovni organ, mora imeti tudi veliko pravnega znanja. To zahteva neprestano izpopolnjevanje in sledenje novo sprejetim zakonom. Prednost poklica je predvsem neodvisnost in samostojnost pri opravljanju dolžnosti, za to pa so potrebne predvsem organizacijske spretnosti in osebna pobuda.
Psihofizične sposobnosti

Delež terenskega dela gozdarskega inšpektorja se giblje nekje okrog 40%, zato mora imeti stabilno zdravstveno stanje in predvsem dobro telesno pripravljenost. Gozdarski inšpektor se veliko giblje v naravi, zato so ovira pri opravljanju poklica lahko alergije, na primer na cvetni prah. Imeti mora dober vid in sluh, ki mu pomagata pri opazovanju dogajanja v gozdu in pri predvidevanju o nadaljnjih nalogah.
Interesi

Gozdarski inšpektor se zaveda, da dela v splošno korist pri preudarnem gospodarjenju z gozdovi, zato mora znati braniti javni interes. Potrebni sta doslednost in pravičnost, ne glede na osebno korist. Kot vsako delo z ljudmi, tudi delo gozdarskega inšpektorja zahteva potrpežljivost in natančnost. Pri posredovanju v sporih pa zlasti umirjenost in zmožnost razumevanja obeh strani, da doseže najboljšo možno rešitev.
Razmere za delo

Ker je gozdarski inšpektor javni uslužbenec, so njegove dolžnosti in pristojnosti jasno razmejene. Samostojnost pri delu mu omogoča, da lahko delo razporedi glede na situacijo in trenutne prednosti. Urnik dela je zelo razgiban in se razlikuje od dneva do dneva. Ker zajema tako terenska kot tudi pisarniška opravila, se tudi delovno okolje spreminja. Pisarniško delo zahteva delo z računalnikom. Omejenost zgolj na prostor v pisarni lahko gozdarski inšpektor zamenja z delom v naravi. Za morebitna vprašanja in usklajevanja s strankami ima gozdarski inšpektor uradne ure dvakrat tedensko v pisarni. Po predhodnem dogovoru se lahko dogovori tudi za ogled na terenu. Obvezna je osemurna dnevna prisotnost, ki vključuje tako delo v pisarni kot na terenu.
Nevarnosti

Največja nevarnost pri delu v gozdu so bolezni, ki jih prenašajo klopi. Tega se mora zavedati vsak gozdarski inšpektor sam, da poskrbi za ustrezno zaščito in primerna oblačila. Pri hoji po gozdnem terenu lahko pride do padcev ali udarcev, zato so možne poškodbe sklepov in kosti. Nujna je tudi primerna obutev, na deloviščih pa uporaba čelade, da se izogne hujšim poškodbam glave. Gozdarski inšpektor se zaveda, da nevarnost včasih preti tudi s strani jeznih kršiteljev, ki se ne strinjajo z izrečenim ukrepom. Poleg verbalnega nasilja so lahko inšpektorji tudi žrtve fizičnega napada. V primeru hujših sporov za pomoč lahko pokličejo tudi policijo.
Možnosti zaposlovanja

Ker je za pridobitev naziva gozdarski inšpektor potrebno vsaj 5 let delovnih izkušenj, se običajno na začetku svoje poklicne poti zaposli na Zavodu za gozdove, v izvajalskih podjetjih ali na Zavodu za varstvo narave, kjer se seznani z delovnim področjem. Kot gozdarski inšpektor se lahko zaposli izključno na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Strokovno delo gozdarske inšpekcije lahko opravlja le strokovno usposobljen gozdarski inšpektor. Za to delo je lahko imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo gozdarske smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj.
Druge informacije

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 58, 1000 Ljubljana

Gozdarska inšpekcija, Parmova 33, 1000 Ljubljana

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, Ljubljana

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube