Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kustos pedagog

Kratek opis

Kustos pedagog v muzeju skrbi za posredovanje znanja in informacij o muzejskih predmetih različnim obiskovalcem.
Kaj delavec običajno dela

Zaradi vse večjih potreb na področju izobraževalnih funkcij muzeja je pretežni del nalog kustosa pedagoga povezan z delom za obiskovalce in z njimi. Kustos pedagog v muzeju skrbi za posredovanje znanja in informacij o muzejskih predmetih različnim javnostim. Raziskovalno, dokumentacijsko, restavratorsko in drugo delo organizira v različne oblike sporočanja, razlage in muzejske dejavnosti. Pri tem pazi na starost, izobrazbo in druge značilnosti skupin obiskovalcev ali bralcev, ki jim je pedagoško posredovanje namenjeno. Njegov cilj ni samo razlaga predmeta ali zbirk, temveč tudi dvig izobrazbene ravni obiskovalcev. Zato skrbi tudi za drugačne poti razširjanja informacij v obliki tiskanih izdelkov, programov, priročnikov in video programov. Pogosto se povezuje s šolami in drugimi izobraževalnimi ustanovami ter usklajuje svoje delo s potrebami njihovih programov.

Na višji ravni sodeluje v raziskovalnih projektih s področja izobraževanja, vizualnih komunikacij in ustvarjalnosti. V zadnjem času se je delo kustosa-pedagoga izjemno razmahnilo, tako da to delovno področje ponekod že opisujejo kot komunikologijo. Kustos- pedagog organizira in razporeja obisk v muzeju, vodi evidenco o sestavi publike, njenih interesih in odzivih na muzejske programe.
Delovna področja

Če je delo kustosa posvečeno predmetom in zbirkam, kustos pedagog v prvi vrsti skrbi za čim intenzivnejše zbližanje muzejskih predmetov in obiskovalcev. Njegovo delo poteka v galerijskih zbirkah ob avtentičnem gradivu, v predavalnici in v muzejski delavnici. Vsebina dela je odvisna od matične stroke in od profila muzeja. Prav tako samoizobraževanje in napredovanje vplivata na razmerje med praktičnim delom z obiskovalci in raziskovalnim delom, ki poteka pretežno v kabinetu in v raziskovalnih ustanovah. Delo se močno razlikuje po starostnih skupinah. Medtem ko s predšolskimi in otroki nižjih razredov kustos pedagog dela predvsem ob pomoči praktičnih nalog, ki sprožajo opazovanje, poustvarjanje ali spodbujanje ustvarjalnosti, na višjih stopnjah razvija obisk muzeja v intelektualno dejavnost.
Delovni pripomočki

Kustos pedagog dobro pozna delo v muzeju in obvlada sredstva, pripomočke, materiale in dokumente, s katerimi kustos sicer dela. Večji poudarek je na uporabi avtentičnih muzejskih predmetov kot pripomočkov za posredovanje znanja. Pri delu sicer uporablja različne vrste reprodukcijskih aparatov in drugih sredstev, kot je projektor, grafoskop in video aparat. Pogosto si mora sam pripraviti pripomočke za delo z obiskovalci. To so vprašalniki, zbirke nalog ali delovni listi. Kjer imajo muzeji prostorske možnosti za to dejavnost, skrbi za opremo prostora, ki je namenjen izključno pedagoškim dejavnostim. Vsebina v teh prostorih je navadno povezana s tekočim muzejskim programom razstav.
Izdelek in storitev

Kustos pedagog v obliki muzejskih vodstev, muzejsko-delavniških dejavnosti, predavanj, delovnih listov, problemsko zastavljenih nalog, člankov in drugih objav posreduje informacije in znanje o predmetih in zbirkah v muzeju. Ankete in analiza strukture obiskovalcev ter odziv na zbirke in programe mu omogočajo nadgradnjo pedagoškega dela. Pripravlja razstave, ki imajo posebej poudarjeno didaktično-izobraževalno funkcijo, ter publikacije in priročnike, ki dvigujejo splošno izobrazbeno raven publike.
Znanja in spretnosti

Kustos pedagog mora združevati razgledanost v matični stroki, umetnostni zgodovini, etnologiji ali arheologiji in na področju pedagogike kot vede in delovne prakse. Za zaposlitev potrebuje najmanj diplomo druge stopnje na enem od teh področij in dovolj vpogleda v druge. Uspešno lahko uporabi znanje na področju psihologije, informatike in retorike. Med osebnostnimi lastnostmi je pomembna komunikativnost, sposobnost obvladovanja skupin in hitrega odzivanja na vprašanja. Pozna izobraževalne programe, na katere lahko naveže svoje delo in se tako ustvarjalno vključi v pedagoške dejavnosti v širšem smislu. Na višji ravni se se lahko vključi v raziskovalno delo na svojem področju. Zahteve so enake kot pri kustosu, le da je poudarek na informatiki v tem primeru močnejši.
Psihofizične sposobnosti

Kustos pedagog mora imeti močan glas, jasen govor, sposobnost ocene ravni zahtevnosti obiskovalca in prilagajanja njegovim potrebam. Delo z ljudmi zahteva iznajdljivost in hitro odzivanje na vprašanja.
Interesi

Muzej je kulturna ustanova, zato ne posreduje samo znanja in informacij, ki izhajajo iz njegovih predmetov in zbirk, temveč prispeva k splošni omiki. Zato so taktnost, retorični slog, osebna urejenost in uglajenost prvi pogoj za delo z obiskovalci muzeja.
Razmere za delo

Priprave na delo opravlja v kabinetu. Težje je delo v muzejskih zbirkah pred predmeti, ko je potrebno govoriti, včasih publiko tudi disciplinirati, stoje po uro ali več. Takrat kustos uporabi vse svoje priprave v kabinetu. Njegovo delo poteka običajno v počasni hoji od predmeta do predmeta. Obremenitve so neenakomerne, saj je obseg dela s publiko odvisen od obiska. Delno na razpored vpliva delavec sam. Psihične obremenitve so večje od fizičnih.
Nevarnosti

Možnosti za poškodbe oziroma poklicna obolenja praviloma ni, včasih se pojavi psihična preobremenitev.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kustos pedagog združuje razgledanost v matični stroki, v umetnostni zgodovini, etnologiji in arheologiji in na področju pedagogike. Za opravljanje dela potrebuje najmanj univerzitetno diplomo na enem od teh področij in dovolj vpogleda v druge.
Druge informacije

Filozofska fakulteta, Ljubljana
Skupnost muzejev Slovenije
Slovensko muzejsko društvo

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube