Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kmetijski inšpektor

Kratek opis

Osnovne naloge kmetijskega inšpektorja so:
  1. nadzor nad varstvom kmetijskih zemljišč pred nenamensko rabo in onesnaženjem
  2. pravilna raba in nadzor fitofarmacevtskih sredstev pri uporabnikih in v prometu ter
  3. spremljanje in nadzor rejskih ciljev v živinoreji.
Kaj delavec običajno dela

Kmetijski inšpektor izvaja identifikacijo in registracijo živali na kmetijskih gospodarstvih, nadzor investicij za razvoj podeželja, neposrednih podpor v kmetijstvu po izplačilih in za nadzor dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Inšpektor preverja pravilnost podatkov v uradnih registrih ministrstva za kmetijstvo. Nadzoruje kakovost semenskega materiala in mineralnih gnojil v prometu ter nadzor GSO- gensko spremenjenih organizmov v semenskem materialu. Kmetijski inšpektor nadzira, ali je hrana rastlinskega izvora, ki je namenjena uporabnikom, pridelana varno.

Poseben poudarek daje nadzoru pogojev dobre kmetijske prakse pri gnojenju in pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev. To še posebej velja na vodovarstvenih območjih s podtalnico, kjer mora upoštevati načela varovanja okolja in varstva živali. Preverja tudi status dobrega gospodarja pri obdelanosti kmetijskih zemljišč. Inšpektor odvzema različne vzorce tal, kmetijskih pridelkov in reprodukcijskega materiala za zavarovanje dokazov v inšpekcijskem postopku. V mejnih primerih sodeluje z drugimi inšpekcijskimi službami, pristojnimi za okolje, gradbeništvo, zdravje in veterino ter tržno in davčno inšpekcijo. V teh primerih vodi koordinacijo dela inšpekcijski svet in ministrstvo za javno upravo. Inšpektor uporablja številne registre in aplikacije, ki mu pomagajo pri delu.

Kmetijski inšpektor mora dobro poznati kmetijsko zakonodajo Republike Slovenije ter evropski pravni red skupne kmetijske politike. Svoje delo opravlja v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Delo kmetijskega inšpektorja je zelo odgovorno ter zahtevno, saj poleg ukrepov določenih s splošnimi predpisi o inšpekcijah, pri opravljanju inšpekcijskega nadzora odreja ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti. Ob kršenju zakonodaje lahko odredi denarno kazen.
Delovna področja

Kmetijski inšpektor dela pod okriljem Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, ki je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, in sicer v osmih območnih enotah inšpektorata z izpostavami. Na lokalni ravni izvaja nadzor s področja kmetijske zakonodaje. Zakonsko določena specializacija velja le na področju inšpekcije za kontrolo kakovosti krme.
Delovni pripomočki

Osnovna oprema kmetijskega inšpektorja je računalnik s programsko in računalniško opremo, saj pri delu uporablja različne spletne aplikacije. Izpolnjuje obrazce, preverja GERKE - grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev, vodi dokumentacijo upravnih postopkov ter jih vodi v spisih. Za svoje delo potrebuje prevozno sredstvo, saj je delo kmetijskega inšpektorja tudi terensko. Poleg tega uporablja pripomočke za delo na terenu, kjer odvzema vzorce zemlje in krme za razne analize. Spremlja strokovno literaturo, zakonodajo, uporablja priročnike in tehnološka navodila z različnih področij. Pri delu uporablja tudi telefon in elektronsko pošto.
Izdelek in storitev

Delo kmetijskega inšpektorja je nadzor izvajanja zakonov kmetijske politike in ustreznih podzakonskih aktov na kmetijskih gospodarstvih in ukrepanje ob neizvajanju oziroma kršenju teh zakonov. Kmetijski inšpektor odredi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, lahko tudi denarno kazen za prekrške.
Znanja in spretnosti

Za delo kmetijskega inšpektorja se zahteva univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba biotehniške smeri agronomija ali zootehnika- univerzitetni program oziroma bolonjski 3+2, najmanj pet let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit za inšpektorja (ZIN) ter opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP). Inšpektor se mora stalno usposabljati za opravljanje svojih nalog v skladu s programom, ki ga izda glavni inšpektor oziroma direktor inšpekcije. Udeležiti se mora izobraževanja iz varovanja osebnih in tajnih podatkov ter imeti vozniški izpit B kategorije. Delovne obveznosti zahtevajo računalniško pismenost s poznavanjem uporabe računalniških programov in spletnih aplikacij. Pomembno je poznavanje zakonodaje, socialnih razmer na kmetijah ter dober občutek za komunikacijo.
Psihofizične sposobnosti

Pri delu je pomembna umirjenost, ki vzbuja zaupanje v strokovne sposobnosti, občutek kdaj in na kakšen način pokazati avtoriteto, da potencialnega kršitelja prepriča v spoštovanje zakonodaje in prilagoditev realnega stanja okvirom, ki so zakonsko predpisani. Inšpektor mora biti mobilen in zdrav, saj mu vožnja in gibanje po terenu ter odvzem vzorcev ne sme predstavljati ovir. Zaželena je iznajdljivost in trdnost, če se znajde v situaciji, ko mora pridobiti dodatne informacije, ali se zaščititi pred izsiljevanjem in podkupovanjem.
Interesi

Inšpektor sodeluje in izmenjuje mnenja in izkušnje s svojimi kolegi, strokovnjaki, kmeti in zaposlenimi v različnih ustanovah z raznoliko izobrazbeno strukturo in različnimi interesi. Za opravljanje dela je pomembna komunikativnost, nekonfliktnost, sposobnost za timsko delo, samoiniciativnost, sprejemanje različnosti, primeren odnos in pristop do ljudi. Od osebnostnih lastnosti, ki se jih od inšpektorja pričakuje, so zlasti pomembne poštenost, enakopravno obravnavanje ljudi, odgovoren odnos do dela in dosledno varovanje osebnih in tajnih podatkov. Prednost je tudi poznavanje razmer na podeželju in kulture lokalne skupnosti.
Razmere za delo

Poklic je zelo dinamičen in raznolik s kombinacijo dela v pisarni in na terenu. Delo v pisarni je povezano z izdajo in evidentiranjem odločb, sklepov in drugih dokumentov, ki jih izda pri vodenju upravnih postopkov, in z uporabo telekomunikacijskih orodij, kot je telefon, spletne aplikacije in e-pošta. V veljavi je osemurni delovnik, vendar je velikokrat potrebno delo opraviti tudi popoldan, zlasti v času inšpekcijskih nadzorov kmetijskih gospodarstev in po oddanih prijavah na razpise.
Nevarnosti

Zaradi uporabe računalnika so obremenjene oči ter hrbtenica zaradi prisiljene sedeče drže. Zaradi dela na terenu obstaja nevarnost prometnih nesreč, poškodb okončin (zvini, zlomi) pa tudi ugrizov domačih živali. Zaradi nestrinjanja nekaterih ljudi z zakonodajo in sistemom je delo kmetijskega inšpektorja lahko tudi precej stresno.
Možnosti zaposlovanja

Kmetijski inšpektor dela pod okriljem Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, ki je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za delo kmetijskega inšpektorja se zahteva univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba biotehniške smeri agronomija ali zootehnika- univerzitetni program oziroma bolonjski 3+2, najmanj pet let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit za inšpektorja (ZIN) ter opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP).
Druge informacije

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Izpita iz ZUP in ZIN izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube