Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Računovodski revizor

Kratek opis

Računovodski revizor zbere osnovne podatke za načrtovanje revizije in z njimi: pojasni cilje naročniku revizije ali poslovodstvu, prouči poslovno in tržno okolje, v katerem deluje podjetje, in se seznani s prejšnjimi revizijami.
Kaj delavec običajno dela

Revizor se ukvarja z revidiranjem, t.j. s preverjanjem računovodskih in drugih informacij, ki jih je pripravila gospodarska družba. Delo opravlja v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi revizijskimi standardi ter tako prispeva k verodostojnosti predstavitve poslovnih rezultatov gospodarske družbe, ki so usklajeni s slovenskimi računovodskimi merili in aktualno zakonodajo. Revizor zbere osnovne podatke za načrtovanje revizije in z njimi: pojasni cilje naročniku revizije oz. poslovodstvu, prouči poslovno in tržno okolje, v katerem deluje podjetje, in informacijsko tehnologijo, ki jo uporablja, se seznani s prejšnjimi revizijami. Načrtuje in razporeja vire, da uresniči namen revidiranja. Določa, katere poslovne sisteme, postopke dokumentiranja in osebje lahko uporabi kot vir za zbiranje dokazov. Pri tem upošteva tudi njihovo odgovornost in seznanjenost z nalogami in dolžnostmi.

Revizor oblikuje revizijske programe in s preizkusi utemeljuje zanesljive dokaze o predmetu preiskovanja. Te dokaze oblikuje, evidentira in shranjuje. Preverja delo revizijskega osebja ter varno shranjuje vse podatke, pomembne za revizijsko presojo. Vrednoti tudi računovodske informacije. Po zbranih podatkih in dokazih preiskuje odmike in njihov vpliv na resničnost in poštenost informacij v računovodskih izkazih. Revizor vse postopke pri revidiranju dokumentira. Pri revidiranju v skupini pomaga pooblaščenemu revizorju. Skrbi za redno strokovno izobraževanje in spremlja strokovno literaturo.
Delovna področja

Revizor dela v pisarni revizijske ali gospodarske družbe, za katero opravlja revizijo. Med slednje se uvrščajo predvsem srednje in velike delniške družbe, velike družbe z omejeno odgovornostjo in vse gospodarske družbe, ki imajo vrednostne papirje na borzi. Dela na različnih področjih, kot so davčna, državna, bančna in zadružna revizija ali revizija informacijskega sistema, računovodstva ali financ. Sodeluje v primerih, ko obstaja sum o prevari, nelikvidnosti ali stečaju podjetij.
Delovni pripomočki

Revizor dela z osebnim računalnikom, opremljenim z ustreznimi programskimi orodji. Pogosto uporablja še pisalni in računski stroj, telefaks, fotokopirni in razmnoževalni stroj. Uporablja tudi ročne pisarniške pripomočke, npr. obstojno pisalo, spenjač, luknjač in žig. Računalniške podatke shranjuje na disketah, odtisnjene pa v fasciklih in vezanih knjigah. Pri revidiranju dela z računovodskimi poročili in obvestili ter s temeljnimi in pomožnimi poslovnimi knjigami, to je z dnevnikom, glavno knjigo in analitičnimi evidencami. Pomaga si z različnimi revizijskimi priročniki, spremlja tudi Uradni list Republike Slovenije, predvsem področji poslovne in davčne zakonodaje.
Izdelek in storitev

Revizor načrtuje in izpelje revidiranje. Kot član revizorske skupine sodeluje pri izdelavi uradnega poročila o opravljeni reviziji, v katerem je izraženo mnenje o računovodskih izkazih.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica se zahteva ob končanem visokem ali univerzitetnem študiju, specialističnem študiju revidiranja in najmanj dveletnih ustreznih delovnih izkušnjah še uspešno opravljen strokovni izpit za revizorja na Slovenskem inštitutu za revizijo. Že med študijem pridobljena strokovna znanja, kot so ekonomika podjetja, organizacija podjetja, gospodarsko pravo, finančna matematika, poslovna statistika, informacijski sistemi, finančno in stroškovno računovodstvo, upravljalno računovodstvo in poslovne finance, nadgradi s splošnimi in s posebnimi strokovnimi znanji iz revizije, računovodstva in davkov ter poslovnih financ.
Psihofizične sposobnosti

Od revizorja se zahteva sposobnost logično-analitičnega mišljenja, zlasti pri določanju problemov, zbiranju podatkov in vrednotenju. Imeti mora smisel za računanje, saj je to pri preverjanju finančnega stanja zelo pomembno. Potrebuje izostren občutek za na podrobnosti, npr. pri iskanju napak v številčnih gradivih. Pomembno je dobro pisno in ustno izražanje, saj rezultate posreduje in razlaga sodelavcem in strankam.
Interesi

Delo revizorja poteka v hitrem, dinamičnem svetu podatkov, številk in poslovnih zadev. Večino ga opravlja sam, samostojno, hkrati pa mora biti odprt za timsko delovanje in za stike z ljudmi. Imeti mora smisel za učinkovito organizacijo dela. Poleg natančnosti in metodičnosti sta njegovi pomembni lastnosti tudi odgovornost in poštenost, če naj bo delo pravilno in zakonito opravljeno.
Razmere za delo

Revizor dela v zaprtem, urejenem delovnem okolju, to je v čistih, svetlih, tudi s klimatskimi napravami opremljenih pisarniških prostorih. Občasno zapusti delovno mesto v pisarni in odide npr. v podjetje, za katero opravlja revizijo. Delo telesno ni zahtevno, saj ga zvečine opravlja sede za pisarniško mizo in za računalnikom. Stoji in hodi le pri prenašanju raznih dokumentov ali, ko odide po službenih opravkih. V pisarniškem prostoru, kjer dela, so običajno navzoči tudi drugi revizorji. Sodeluje tudi z ljudmi v podjetju, za katero opravlja revizijo, in to predvsem z vodilnimi ljudmi in s člani revizijskega odbora. Delovni čas revizorja je lahko podaljšan, kar še posebej velja za obdobje ob zaključku poslovnega leta.
Nevarnosti

Pri dolgotrajnem delu z računalnikom je revizor izpostavljen tudi sevanju, vendar ga lahko z uporabo zaščitnega ekranskega filtra zmanjša.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Računovodski revizor mora imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri.
Druge informacije

Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Državni revizor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube