Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pooblaščeni revizor

Kratek opis

Rezultat dela pooblaščenega revizorja je revizijsko mnenje, podano v obliki poročila. V njem navaja ugotovitve revizije in predlaga podjetju izboljšanje poslovanja, odpravo nepravilnosti ali pomanjkljivosti.
Kaj delavec običajno dela

Delo opravlja v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi revizijskimi standardi ter tako prispeva k verodostojnosti predstavitve poslovnih rezultatov gospodarske družbe, ki so usklajeni tudi s slovenskimi računovodskimi merili in aktualno zakonodajo. Pooblaščeni revizor opredeljuje in preizkuša računovodski sistem podjetja in informacije, ki jih podjetje oblikuje. Pri tem oceni zadostnost računovodskega sistema kot osnove za pripravo računovodskih izkazov in določi ustrezne revizijske preizkuse za preverjanje podatkov.

Preiskuje računovodske izkaze glede na dokaze, zbrane med revidiranjem. Prizadeva si za ustrezne in zanesljive revizijske dokaze, ki podpirajo zneske in razkritja v računovodskih izkazih. Revidira obstoj in delovanje internih kontrol, izračunava knjigovodske vrednosti delnic, usklajenost poročil in obvestil s stanji v poslovnih knjigah in usklajenost naložb. Pooblaščeni revizor svetuje poslovodstvu o zadevah povezanih z revidiranjem. Opozarja na ugotovljene pomanjkljivosti in predlaga izboljšave računovodskega sistema. O opravljeni reviziji pripravi uradno mnenje. Pri zadržkih o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov se posvetuje z drugim revizorjem. Pooblaščeni revizor vse postopke revidiranja dokumentira, skrbi za redno strokovno izobraževanje in spremlja strokovno literaturo.
Delovna področja

Pooblaščeni revizor dela v pisarni revizijske ali gospodarske družbe, za katero opravlja revizijo. Med slednje se uvrščajo srednje in velike delniške družbe, velike družbe z omejeno odgovornostjo, gospodarske družbe, ki sestavljajo skupino in gospodarske družbe, ki imajo vrednostne papirje na borzi. Dela na različnih področjih, kot so davčna, državna, bančna, zadružna ali revizija informacijskega sistema, računovodstvo in finance. Sodeluje tudi v primerih, ko obstaja sum o prevari, nelikvidnosti in pri stečajih podjetij.
Delovni pripomočki

Pooblaščeni revizor dela z osebnim računalnikom, opremljenim z ustreznimi programskimi orodji. Pogosto uporablja še druge pisarniške stroje, npr. pisalni in računski stroj, telefaks, fotokopirni in razmnoževalni stroj. Za shranjevanje računalniških podatkov uporablja pomnilnike, za odtisnjene pa fascikle in vezane knjige. Pri revidiranju dela z računovodskimi poročili in obvestili in s temeljnimi in pomožnimi poslovnimi knjigami, to je z dnevnikom, glavno knjigo in analitičnimi evidencami. Uporablja različne revizijske priročnike in spremlja Uradni list Republike Slovenije, predvsem področji poslovne in davčne zakonodaje.
Izdelek in storitev

Rezultat dela pooblaščenega revizorja je revizijsko mnenje, podano v obliki poročila. V njem navaja ugotovitve in predlaga podjetju izboljšanje poslovanja ali odpravljanje nepravilnosti ali pomanjkljivosti.
Znanja in spretnosti

Pooblaščeni revizor mora imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri. Za opravljanje poklica pooblaščenega revizorja se zahteva ob pridobljenem certifikatu za revizorja in najmanj triletnih delovnih izkušnjah iz revidiranja še uspešno opravljen strokovni izpit za pooblaščenega revizorja na Slovenskem inštitutu za revizijo. Na inštitutu pridobljena znanja nadgradi s splošnimi strokovnimi znanji s področij računovodstva, revizije, poslovnih financ, gospodarskega in davčnega prava ter kvantitativnih metod. Temu znanju doda še posebna strokovna znanja iz revizije, računovodstva, davščin, poslovnih financ ter organizacije in vodenja revizije.
Psihofizične sposobnosti

Od pooblaščenega revizorja se zahteva sposobnost logično-analitičnega mišljenja, zlasti pri določanju problemov, zbiranju podatkov in presojanju. Imeti mora smisel za računanje, saj je to pri preverjanju finančnega stanja zelo pomembno. Zna se osredotočiti na podrobnosti, npr. pri iskanju napak v številčnih gradivih. Pomembno je dobro pisno in ustno izražanje, saj posreduje in razlaga rezultate sodelavcem in strankam.
Interesi

Delo pooblaščenega revizorja poteka v hitrem, dinamičnem svetu podatkov in številk poslovnih zadev. Večino dela opravlja samostojno, hkrati pa je odprt za delovanje v skupini in za stike z ljudmi. Imeti mora smisel za učinkovito organizacijo dela. Biti mora natančen in metodičen. Pomembni lastnosti sta odgovornost in poštenost, da je delo pravilno in zakonito opravljeno.
Razmere za delo

Pooblaščeni revizor dela v zaprtem, urejenem delovnem okolju, v čistih, svetlih in s klimatskimi napravami opremljenih pisarniških prostorih. Občasno zapusti delovno mesto v pisarni in odide v podjetje, za katero opravlja revizijo. Delo telesno ni zahtevno, saj ga opravlja predvsem sede za pisarniško mizo in za računalnikom, razen kadar prenaša razne dokumente ali ko odhaja po službenih opravkih. V pisarniškem prostoru so običajno navzoči tudi drugi sodelavci, pooblaščeni revizorji in revizorji. Sodeluje z ljudmi v podjetju, za katero opravlja revizijo, predvsem z vodilnimi in s člani revizijskega odbora. Delovni čas je lahko podaljšan, kar še posebej velja za obdobje ob zaključku poslovnega leta, ko je praviloma spremenjen tudi ritem dela.
Nevarnosti

Med dolgotrajnim delom, predvsem z računalnikom, je pooblaščeni revizor izpostavljen sevanju, vendar ga lahko z uporabo zaščitnega ekranskega filtra zmanjša.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Pooblaščeni revizor mora imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri.
Druge informacije

Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru, Razlagova 14, 2000 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube