Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Predmetni učitelj za zgodovino

Kratek opis

Predmetni učitelj za zgodovino poučuje zgodovino v osnovni šoli, in sicer od šestega do devetega razreda. Učencem posreduje znanje slovenske, evropske in svetovne zgodovine.
Kaj delavec običajno dela

Predmetni učitelj za zgodovino poučuje zgodovino v osnovni šoli, kjer učencem posreduje znanje slovenske, evropske in svetovne zgodovine. Nadzira delo in disciplino učencev, jih ustno in pisno ocenjuje, pri čemer sestavlja in popravlja pisne teste. Poučevanje v osnovni šoli je tesno povezano z vzgojo: učitelj s svojim delom, z učno snovjo, predvsem pa s svojo osebnostjo in z zgledom učence vzgaja in vpliva na njihovo osebnostno rast. Učitelj zgodovine sodeluje z drugimi učitelji v kolektivu, s svetovalno službo in s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Izvaja individualno in skupinsko delo z nadarjenimi, učencev pripravlja na različna tekmovanja, npr. tekmovanje iz znanja zgodovine, raziskovalne naloge, pripravlja šolske proslave, vodi delo zgodovinskega krožka in pripravlja ekskurzije. Učitelj zgodovine izdela svoj letni učni načrt, obenem pa se doma pripravi na vsako uro posebej s tem, da napiše učno pripravo. Pogosto je v vlogi razrednika. Učitelju je dodeljena posebna skrb za določen razred učencev, pri čemer je potrebno aktivno sodelovanje s starši teh otrok.
Delovna področja

Predmetni učitelj zgodovine se lahko zaposli v javnih, zasebnih in bolnišničnih osnovnih šolah.
Delovni pripomočki

Učitelj največ uporablja tablo in pisala, poleg tega še učbenike, priročnike z vajami, leksikone, grafoskop, avdiovizualna sredstva in plakate z učno snovjo, vse bolj tudi računalnik.
Izdelek in storitev

Učenec v procesu poučevanja in lastnega učenja pridobi osnovna znanja, ki mu omogočajo razumeti zgodovinske procese, ga uvajajo v poznavanje časa in prostora in v kritično razmišljanje o preteklih dogodkih iz slovenske, evropske in svetovne zgodovine. Tako pridobljeno znanje mu omogoča večjo splošno razgledanost in nadaljevanje šolanja.
Znanja in spretnosti

Predmetni učitelj za zgodovino mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe, s katero temeljito spozna slovensko, evropsko in svetovno zgodovino. Poleg pedagoške izobrazbe, kjer pridobi psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja, je zanj pomembna tudi spretnost vodenja in usmerjanja večje skupine otrok oz. mladostnikov. V tem poklicu je potrebno imeti smisel za komunikacijo in poseben občutek za mladostnike: poznavanje in sprejemanje njihovih potreb, nagnjenj, interesov in težav, s katerimi se srečujejo.
Psihofizične sposobnosti

K poučevanju sodi dobra psihofizična zmogljivost, ki naj bi si jo učitelj pridobival tudi z rekreativnim športom.
Interesi

Učitelj zgodovine naj bi nenehno skrbel za svojo osebnostno rast, spoznaval in sprejemal samega sebe, kar pripomore k večji samozavesti, tako potrebni pri njegovem delu. Obenem naj bi bil to človek, ki je odprt za ljudi in njihove potrebe. Zelo zaželen je smisel za vzgajanje otrok, saj delo v šoli ni zgolj posredovanje znanja, ampak tudi vzgoja. Za delo z učenci je potrebna sposobnost koncentracije oz. pozornosti in hitrega odločanja. Med dinamičnim delom v razredu se v enem samem trenutku lahko dogaja veliko stvari in je potrebno hitro in učinkovito reagirati. Tudi zato naj bi bil učitelj odločen človek, ki ve, kaj želi doseči s svojim delom. Pri poučevanju je dobrodošla potrpežljivost, saj pretirana vzkipljivost in neučakanost pedagoški proces le ovirata. Učitelj zgodovine je občutljiv za položaj in rabo slovenskega jezika, učence navaja na strpnost in argumentirano izražanje stališč, skrb pa posveča tudi razvoju slovenske nacionalne identitete pri učencih.
Razmere za delo

Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki in govorilne ure so lahko tudi v popoldanskem in večernem času.
Nevarnosti

Poučevanje lahko včasih pripelje do stresnih situacij (težave v kolektivu in pri delu z učenci), zato se je dobro o tem čim več pogovarjati s sodelavci.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Predmetni učitelj za zgodovino mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe.
Druge informacije

Največ informacij o študiju zgodovine je mogoče dobiti na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani in na Pedagoški fakulteti v Mariboru na Oddelku za zgodovino, o delu predmetnega učitelja za zgodovino pa tudi pri Društvu učiteljev zgodovine in na osnovnih šolah.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube